Aspekt

Arbetsmiljö

Arbetsplatserna där de anställda är mest utsatta

Publicerad

Anställda inom Kronofogdemyndigheten och Migrationsverket är de mest utsatta för hot och trakasserier, enligt Akavias undersökning.
– Det händer tyvärr ganska ofta att medarbetare ute på fältet råkar ut för någonting, säger Matteus Maria Fure­malm som är huvudskyddsombud och vice ordförande för Saco-S inom Kronofogdemyndigheten.

Under de senaste två åren har närmare sex av tio Akaviamedlemmar som är anställda vid Kronofogdemyndigheten utsatts för hot, trakasserier eller annan form av otillbörlig påverkan, enligt Akavias senaste undersökning. Det är ungefär lika hög andel som 2017, då en liknande undersökning gjordes.

Extra utsatta är kronoinspektörer som bland annat arbetar med avhysning, kvarstad och betalningssäkring.

– När de är ute på fältet stöter de ibland på personer som mår mycket psykiskt dåligt och som borde vara någonstans där de kan få vård. En del förstår inte vad som pågår, varför de ska avhysas. Det är också vanligare i dag att vi möter människor från andra länder som inte förstår vårt system, vad som händer om man exempelvis inte betalar räkningarna och vad Kronofogden är för något. Ofta är släktingar inblandade. Det kan ibland bli ganska så upprörda känslor, säger Matteus Maria Furemalm.

Matteus Maria Furemalm berättar att det inom myndigheten pågår ett arbete med att förbättra incidentrapporteringssystemen.

– Jag tror att det finns ett stort mörkertal när det gäller vad som rapporteras. På en del håll lever det kvar en machokultur som går ut på att hot och liknande är något som man ska klara av, att det bara är att skaka av sig som inspektör, men det är en felaktig inställning. Alla hot ska rapporteras, oavsett om det är någon som bara säger något eller någon går emot medarbetaren med ett verktyg eller annat tillhygge.

Inom Kronofogdemyndigheten pågår det diskussioner om hur det fysiska arbetet ute på fältet kan begränsas och digitaliseras, men också det rimliga i att delgivningspersoner arbetar ensamma, vilket de gör i dag.

– Vi vill också se en lagändring som gör det möjligt för inspektörer och kommissarier att skriva under beslut med anställningsnummer i stället för med namn.

Även inom Försäkringskassan är det många som utsätts för bland annat hot och trakasserier. I årets undersökning uppger 44 procent av de svarande Akaviamedlemmarna att de har utsatts under de två senaste åren. Det är en tydlig ökning jämfört med den tidigare undersökningen då 38 procent rapporterade utsatthet. Anna Malmborg, chef för området opera-tiv säkerhet inom Försäkringskassan, berättar att i år har antalet inrapporterade incidenter kopplade till personsäkerhet minskat.

– Vi vet inte vad nedgången beror på, om den är faktisk eller exempelvis beror på minskad rapporteringsbenägenhet under pandemin. Utan tvekan finns det ett mörkertal.

Enligt Akavias undersökning har otryggheten bland de anställda vid Migrationsverket minskat.

Migrationsverkets egen statistik berättar att antalet inrapporterade hot- och våldshandlingar mot personalen minskade under 2020 jämfört med 2019, även om man tar hänsyn till att även antalet anställda har minskat. Första kvartalet i år var dock antalet anmälningar gällande hot om suicid fler än under motsvarande period i fjol, men färre än 2019.

– De flesta hot om suicid eller självskada sker i utredningssamtal eller via internet och telefon, säger Hans Fagerlin som är tillförordnad sektionschef på Migrationsverkets HR-avdelning.