Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Arbetsmiljö

Då vågar du skriva på avtalet

Publicerad

Hur ska ett anställningsavtal utformas och vad ska det reglera? Vilka fallgropar ska jag se upp med? Det är mycket att hålla reda på när du erbjuds ett nytt jobb i privat sektor.

Att gå igenom ett anställningsavtal kan kännas som att ta sig igenom en djungel, men det finns några saker du bör vara uppmärksam på. 

När du får ett förslag på anställnings-avtal rekommenderar Camilla Bång Berg, förhandlare/rådgivare på Akavia, att du först kollar om arbets-givaren har kollektivavtal. 

– Det är viktigt eftersom det avgör vad som behöver finnas med i avtalet. Finns kollektivavtal är mycket av det väsentliga redan reglerat, konstaterar hon. 

Grundläggande är alltid – förutom befattning, arbetsuppgifter, eventuellt personalansvar, anställningsform, arbetstid, lön, förmåner och tillträdesdag – att det tydligt ska framgå vilka parterna är genom fullständiga namn och organisationsnummer samt placeringsort. 

Är anställningen på prov, tidsbegränsad eller tillsvidare? Om provanställning inte avtalats, gäller anställningen tillsvidare. Är det en tidsbegränsad anställning är det däremot viktigt att känna till om den är uppsägningsbar eller inte. 

Camilla Bång Berg tar upp fler aspekter som du bör vara uppmärksam på: 

– Ska du arbeta på distans eller på kontoret? Finns en flexibilitet? Om arbetet innebär resor – ta reda på förutsättningarna för tjänsteresor. Vilka resekostnader ersätts och vad gäller traktamenten? Erbjuds du förmånsbil, vad gäller konkret för den förmånen? säger hon. 

Camilla Bång Berg.

Detta är viktigt om du jobbar utomlands

  • Så länge du bor och arbetar i Sverige omfattas du av det svenska socialförsäkrings­systemet. Det är bosättning och/eller arbete, inte medborgarskap, som i huvudsak avgör om du är försäkrad och har rätt till lagstadgade förmåner. Är du anställd av ett företag med kollektivavtal omfattas du dessutom av dess skydd. Vad som gäller när du arbetar utomlands beror dels på i vilket land du arbetar och dels på hur länge arbetet pågår. Försäkringsskyddet påverkas också av om du är utsänd av ett svenskt företag eller om du är lokalanställd.

Om lönen är fast eller rörlig, ska också regleras i avtalet. Var uppmärksam på vilket år som lönen ”sätts”, så att du vet när lönen revideras nästa gång. Finns det kollektiv-avtal på arbetsplatsen, gäller löneavtal som reglerar dina rättigheter till löne-revision och hur löneprocessen ska gå till. Saknas det kollektivavtal behövs det skrivas in att, och när, lönerevision ska ske.

Finns det kollektivavtal gäller också  tjänstepensions- och försäkringsförmåner samt trygghetsavtal med omställningsstöd vid arbetsbristuppsägning. Om det saknas kollektiv-avtal finns det alltså inga förmåner eller försäkringar utöver vad som regleras i lag – och då behövs ett betydligt fylligare anställningsavtal.

Det här är en tiotaggarlösning

– Det är väldigt mycket mer som måste stå med då. Det finns till exempel inget som säger att du har rätt till övertidsersättning eller lönerevision. Saknas kollektivavtal är det viktigt att säkra rimliga villkor för tjänste-
pension och sjukersättningsförmåner vid längre sjukskrivning. Föräldralön, det vill säga utfyllnad utöver föräldrapenning vid föräldraledighet, kan också överenskommas om och vara värt mycket för den med högre lön, säger hon. 

– Även om arbetsgivaren inte är bunden av ett kollektivavtal kan arbetsgivaren åta sig att tillämpa ett, exempelvis om parterna reglerar det i anställningsavtalet.

Camilla Bång Berg avråder helt från att snabbt sätta sin signatur under ett anställningsavtal. Be i stället att få ta hem det för påseende i lugn och ro för att därefter kontakta Akavia för rådgivning vid behov. 

– Jag rekommenderar också att du som medlem läser på Akavias webb för fler tips och råd kring bland annat anställningsavtal, säger hon. 

Nu har vi gått igenom en rad måsten. Finns det fler punkter som bör regleras i anställningsavtalet?

– Om du får lov att ta förskottssemester. En lite längre uppsägningstid, till exempel tre månader ömsesidigt, är ganska vanligt och bra villkor att komma överens om, särskilt i oroliga tider. 

Finns det fler fallgropar?

– Ibland kan det vara oklarheter i avtalet och att viktiga villkor och förmåner saknas. I stället hänvisas ibland till företagets policys vad gäller till exempel tjänstepension, försäkringar, bonus och andra förmåner. Allting som överenskoms mellan dig och arbetsgivaren i ett avtal är bindande; det kan inte ensidigt ändras. Det som ligger vid sidan om utgör inte en del av avtalet, utan är ensidigt utgivna förmåner som arbets-givaren förfogar över. Det är egentligen inga rättigheter. Be därför om alla bilagor som arbetsgivaren hänvisar till och läs igenom noga. Viktiga villkor och förmåner bör skrivas in i anställningsavtalet. 

När är man redo att skriva under ett avtal?

– Det är upp till var och en, men tycker du att allt känns självklart, kollektivavtal finns och alla basala saker ryms på någon enstaka sida är frågetecknen färre. Men så snart ett avtal är omfattande, saknar kollektivavtal eller om du inte förstår allt, bör du ta dig tid. Ibland går det för fort, tidsfaktorn är en trång sektor i dag. Man kanske pressas att skriva under snabbt.

Är de flesta anställningsavtal standardiserade?

– När det finns kollektivavtal brukar det följa en standardmall på en till två sidor. Annars kan det handla om allt ifrån några sidor, till mer omfattande avtal på ibland upp till 20-talet sidor. Det är också vanligt med avtal på engelska eftersom många bolag har det som koncernspråk. 

Publicerad