Aspekt

Arbetsmiljö

God arbetsmarknad för nyexade personalvetare

Publicerad

Att döma av Sacos senaste rapport om arbetsmarknaden för olika akademikeryrken ser det ljust ut för nyexade personalvetare, men med viss risk för konkurrens.

I rapporten Framtidsutsikter - Här finns jobben för akademiker år 2026 målas en ljus bild av arbetsmarknaden för nyexade personalvetare, men med ett varningstecken för osäkerhet. 

“Nu anställer allt fler verksamheter igen och det finns behov av personalvetare”, står det.

Rapporten framhåller två saker. Den ena är att tillgången på utbildade inom personal- och beteendevetenskap ökar med hela 65 procent fram till 2035 medan efterfrågan ökar med 40 procent, enligt SCB:s Trender och prognoser. Den andra är att drygt två av tio arbetsgivare bedömer att antalet anställda med personal- eller beteendevetarutbildning ökar på tre års sikt och att tre fjärdedelar spår oförändrat antal, enligt Arbetskraftsbarometern 2020.       

Sammantaget ger detta en bild av en arbetsmarknad i balans för nyexaminerade på fem års sikt, med risk för viss konkurrens, säger Nina Forssblad, professionsanalytiker för personalvetare på Akavia, som är en av dem som svarat för uppgifterna i Sacorapporten.

I dag har personalvetare en balanserad och mycket bred arbetsmarknad inom både privat och offentlig sektor, konstaterar hon.

Fyra av tio arbetsgivare uppger att tillgången på nyexaminerade personalvetare är i balans och nästan lika många att det är god tillgång medan drygt 18 procent anger att de ser en brist i SCB:s Arbetskraftsbarometer 2020, framhåller hon. 

Även för erfarna personalvetare uppger fyra av tio arbetsgivare att tillgången är i balans medan nära fem av tio upplever en brist på yrkeserfarna i barometern.

Akavias arbetsmarknadsundersökning Efter examen 2021, som riktade sig till alla studenter som tagit examen, visar också att arbetsmarknaden för personalvetare är god. Enligt den hade 38 procent av de personalvetare i undersökningen som tog examen mellan september 2019 och augusti 2020 fått jobb med relevans för utbildningen redan innan avslutade studier. Ett halvår efter examen hade 80 procent ett jobb med relevans för utbildningen.    

-Under omställningen i coronakrisen har personalvetarnas kompetens och roll i verksamheterna blivit tydlig, framhåller Nina Forssblad.  

Rollen påverkas av en tydlig omställning till hemarbete och digitalisering, enligt rapporten. 

Omställningen visar behovet av att personalvetare kompetensutvecklar sig inom områden såsom informationsteknik, digitalisering, datavetenskap och automatisering och i större utsträckning är delaktiga i framtagande av nya, digitala arbetsverktyg och program”.

Hur osäker är bedömningen?

-I och med pandemin har många fått upp ögonen för vikten av personalverksamhet och HR. Det blir förmodligen fler som anställer i den funktionen, som inte haft den tidigare. Men det är många faktorer som påverkar. Förväntningarna är höga på HR. Verksamhetsområdet breddas samtidigt och många jobbar med annat, däribland verksamhetsutveckling. Även specialiseringen kommer förmodligen att öka. Det gör att det är svårt att sia om utvecklingen, säger Nina Forssblad.

En sak står dock helt klar, slår hon fast:

-Personalvetare har många olika bakgrunder och det är en roll under utveckling. Det gör att det är pågår en diskussion om vad de ska kallas. Men i och med att Sverige fått sin första HR-professor i Stefan Tengblad, sätts det mer fokus på professionen. Detta är en yrkesroll värd att följa.

Till sist, vad är ditt absolut bästa tips till nyexade?

-Se till att knyta kontakter under studietiden genom extraarbete och praktik.