Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Arbetsmiljö

Ljus arbetsmarknad för många ekonomer

Publicerad

Sacos årliga rapport om arbetsmarknaden för olika akademikeryrken spår en ljus framtid för såväl nyexade som erfarna ekonomer. Men inom finans och marknad kan det bli tufft.

Sammantaget är bedömningen på fem års sikt att arbetsmarknaden för nyexaminerade ekonomer är fortsatt i balans, trots att det historiskt sett varit en stadig uppgång av nyexaminerade ekonomer”, står det.   

På fem års sikt beräknas det vara liten konkurrens bland ekonomer som vill arbeta inom redovisning och revision, som både är den vanligaste utbildningsinriktningen och arbetsområdet för nyexade. I rapporten konstateras också att det även är lite konkurrens bland, och brist på, auktoriserade revisorer.

-För erfarna ekonomer bedöms det vara liten konkurrens om jobben på fem års sikt generellt, säger Nina Forssblad professionsanalytiker för ekonomer på Akavia, och en av dem som stått för uppgifterna till denna del av Sacorapporten. 

Rapporten refererar till att 33 procent av arbetsgivarna ser ett ökat behov av erfarna ekonomer på tre års sikt i SCB:s Arbetskraftsbarometer 2020. Men den varnar samtidigt för att den låga arbetslösheten bland yrkeserfarna ekonomer kan öka något vid en eventuell lågkonjunktur. Slutsatsen är dock att kravet på specialistkompetens sannolikt kommer att öka framöver, vilket innebär ett gynnsamt läge för erfarna ekonomer.     

Under flera år har det varit särskilt stor efterfrågan på revisorer och redovisningsekonomer, controllers och organisationsutvecklare konstaterar rapporten. 

Efterfrågan kommer också vara hög på revisorer, ekonomistyrare, organisations- och managementkonsulter om fem år. För ekonomer inom nationalekonomi beräknas arbetsmarknaden i stort sett vara i balans på fem års sikt. För ekonomer inom finansiering och marknadsföring kommer det bli svårare”, varnar den dock.   

Rapporten hänvisar även till att SCB i Trender och prognoser 2020 bedömer att arbetsmarknaden för ekonomer kommer att vara i balans även år 2035.

“Arbetsmarknaden kommer alltså att vara fortsatt god för ekonomer”, konstaterar den. 

“Däremot påverkar den generella förändringen av arbetsmarknaden också ekonomer. Uppdragen och arbetsuppgifterna blir mer komplexa och kräver bredd- och spetskompetens. Rollerna är inte lika klara och tydliga som förr och roller går in i varandra. Digitaliseringen och automatiseringen påverkar arbetsmarknaden och kommer göra det i allt högre grad i framtiden. Det leder till att en del jobb försvinner och nya kommer till. Redovisning, revision och bank- och finanssektorn är områden som genomgår stora förändringar”, framhåller den.  

Inom den växande tjänstenäringen skapas många nya jobb, såsom företagstjänster och tjänster inom handel, organisation och konsultverksamhet. Ökad e-handel innebär ett ökat behov av ekonomer inom till exempel logistik och inom offentlig sektor finns stort rekryteringsbehov. 

På dagens arbetsmarknad får ekonomer generellt snabbt ekonomjobb, men det finns skillnader beroende på specialisering.    

-Det är fortsatt stor efterfrågan på redovisningsekonomer, controllers, revisorer och ekonomistyrare medan det är hårdare konkurrens för finansanalytiker, ekonomiassistenter (på mindre orter), administratörer och utredare. Det finns ett fortsatt stort rekryteringsbehov inom offentlig sektor, vilket ger möjligheter för ekonomer, framhåller Nina Forssblad.

Rapporten påpekar att de flesta arbetsgivare, enligt SCB:s Arbetskraftsbarometer 2020, upplever att tillgången på utbildade ekonomer, oavsett yrkeserfarenhet, är god eller balanserad, men att 20 procent av arbetsgivarna ser en brist på erfarna ekonomer.       

Vilket är ditt hetaste tips?

-Jag tror att koppling mellan ekonomi och it kommer att bli allt mer efterfrågad i framtiden, så den som har den kombinationen blir allt mer intressant på arbetsmarknaden. De kompetenserna är efterfrågade även i dagsläget. 

Publicerad