Aspekt

Arbetsmiljö

Turordning eller godtycke?

Publicerad

Anställningsskyddslagen infördes för att skydda arbetstagare från godtyckliga uppsägningar. Tyvärr har utvecklingen gått mot ett allt svagare anställningsskydd, både genom lagändringar och Arbetsdomstolens rättspraxis, skriver Karin Lundin, förbundsjurist på Akavia i sin krönika.

Nu finns ett förslag till ännu en politisk reform i den riktningen. Den så kallade las-utredningens förslag ger arbetsgivarna en större möjlighet att säga upp oönskade arbetstagare med hänvisning till arbetsbrist.

Arbetsgivarens påstående om arbetsbrist godtas i princip alltid som grund för en uppsägning. Vi ser därför alltför ofta hur arbetsgivare omstrukturerar sin verksamhet så att det uppstår en arbetsbrist på en oönskad arbetstagares funktion. Detta kan sedan användas som grund för uppsägning. I den situationen är turordningsreglerna det enda skyddet mot godtycke.

Ett villkor vid omplacering i en turordningssituation är att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Det innebär att arbetstagaren måste nå upp till de krav som skulle ha gällt vid en nyrekrytering. Arbetsgivaren får acceptera en viss upplärningstid och kan även bli skyldig att stå för en viss kompetens­utveckling. Utredningen föreslår nu kraftigt skärpta krav för rätt till omplacering vid turordning. Förslaget innebär att arbetstagaren från första dagen måste kunna utföra det nya arbetet, helt utan upplärning.

Akavias medlemmar har breda utbildningar som ger kompetens för många olika tjänster. Det innebär att de med dagens regler många gånger kan behålla sin anställning i en turordningssituation. Med hänsyn till den ökande specialiseringen krävs dock i regel någon form av upplärning. Om den rätten försvinner kommer det i praktiken inte längre att finnas någon möjlighet till turordning, och därmed inte heller något anställningsskydd när arbetsgivaren hävdar arbetsbrist.

Utan ett starkt anställningsskydd är det svårt att ta modiga beslut. Otrygga anställningar skapar tysta arbetsplatser där sexuella trakasserier, korruption och andra missförhållanden kan få grogrund.
I framtiden kommer det därför att vara ännu viktigare att vara medlem i ett fackförbund.