Att gå igenom ett anställningsavtal kan kännas som att ta sig igenom en djungel, men det finns några saker du bör vara uppmärksam på. 

När du får ett förslag på anställnings-avtal rekommenderar Camilla Bång Berg, förhandlare/rådgivare på Akavia, att du först kollar om arbets-givaren har kollektivavtal. 

– Det är viktigt eftersom det avgör vad som behöver finnas med i avtalet. Finns kollektivavtal är mycket av det väsentliga redan reglerat, konstaterar hon. 

Grundläggande är alltid – förutom befattning, arbetsuppgifter, eventuellt personalansvar, anställningsform, arbetstid, lön, förmåner och tillträdesdag – att det tydligt ska framgå vilka parterna är genom fullständiga namn och organisationsnummer samt placeringsort. 

Är anställningen på prov, tidsbegränsad eller tillsvidare? Om provanställning inte avtalats, gäller anställningen tillsvidare. Är det en tidsbegränsad anställning är det däremot viktigt att känna till om den är uppsägningsbar eller inte. 

Camilla Bång Berg tar upp fler aspekter som du bör vara uppmärksam på: 

– Ska du arbeta på distans eller på kontoret? Finns en flexibilitet? Om arbetet innebär resor – ta reda på förutsättningarna för tjänsteresor. Vilka resekostnader ersätts och vad gäller traktamenten? Erbjuds du förmånsbil, vad gäller konkret för den förmånen? säger hon. 

Detta är viktigt om du jobbar utomlands

 • Så länge du bor och arbetar i Sverige omfattas du av det svenska socialförsäkrings­systemet. Det är bosättning och/eller arbete, inte medborgarskap, som i huvudsak avgör om du är försäkrad och har rätt till lagstadgade förmåner. Är du anställd av ett företag med kollektivavtal omfattas du dessutom av dess skydd. Vad som gäller när du arbetar utomlands beror dels på i vilket land du arbetar och dels på hur länge arbetet pågår. Försäkringsskyddet påverkas också av om du är utsänd av ett svenskt företag eller om du är lokalanställd.

Camilla Bång Berg, förhandlare / rådgivare på Akavia.

Om lönen är fast eller rörlig, ska också regleras i avtalet. Var uppmärksam på vilket år som lönen ”sätts”, så att du vet när lönen revideras nästa gång. Finns det kollektiv-avtal på arbetsplatsen, gäller löneavtal som reglerar dina rättigheter till löne-revision och hur löneprocessen ska gå till. Saknas det kollektivavtal behövs det skrivas in att, och när, lönerevision ska ske.

Finns det kollektivavtal gäller också  tjänstepensions- och försäkringsförmåner samt trygghetsavtal med omställningsstöd vid arbetsbristuppsägning. Om det saknas kollektiv-avtal finns det alltså inga förmåner eller försäkringar utöver vad som regleras i lag – och då behövs ett betydligt fylligare anställningsavtal.

Det här är en tiotaggarlösning

– Det är väldigt mycket mer som måste stå med då. Det finns till exempel inget som säger att du har rätt till övertidsersättning eller lönerevision. Saknas kollektivavtal är det viktigt att säkra rimliga villkor för tjänstepension och sjukersättningsförmåner vid längre sjukskrivning. Föräldralön, det vill säga utfyllnad utöver föräldrapenning vid föräldraledighet, kan också överenskommas om och vara värt mycket för den med högre lön, säger hon. 

– Även om arbetsgivaren inte är bunden av ett kollektivavtal kan arbetsgivaren åta sig att tillämpa ett, exempelvis om parterna reglerar det i anställningsavtalet.

Camilla Bång Berg avråder helt från att snabbt sätta sin signatur under ett anställningsavtal. Be i stället att få ta hem det för påseende i lugn och ro för att därefter kontakta Akavia för rådgivning vid behov. 

– Jag rekommenderar också att du som medlem läser på Akavias webb för fler tips och råd kring bland annat anställningsavtal, säger hon. 

Läs också: Ställ rätt frågor på intervjun

Nu har vi gått igenom en rad måsten. Finns det fler punkter som bör regleras i anställningsavtalet?

– Om du får lov att ta förskottssemester. En lite längre uppsägningstid, till exempel tre månader ömsesidigt, är ganska vanligt och bra villkor att komma överens om, särskilt i oroliga tider. 

Finns det fler fallgropar?

– Ibland kan det vara oklarheter i avtalet och att viktiga villkor och förmåner saknas. I stället hänvisas ibland till företagets policys vad gäller till exempel tjänstepension, försäkringar, bonus och andra förmåner. Allting som överenskoms mellan dig och arbetsgivaren i ett avtal är bindande; det kan inte ensidigt ändras. Det som ligger vid sidan om utgör inte en del av avtalet, utan är ensidigt utgivna förmåner som arbets-givaren förfogar över. Det är egentligen inga rättigheter. Be därför om alla bilagor som arbetsgivaren hänvisar till och läs igenom noga. Viktiga villkor och förmåner bör skrivas in i anställningsavtalet. 

När är man redo att skriva under ett avtal?

– Det är upp till var och en, men tycker du att allt känns självklart, kollektivavtal finns och alla basala saker ryms på någon enstaka sida är frågetecknen färre. Men så snart ett avtal är omfattande, saknar kollektivavtal eller om du inte förstår allt, bör du ta dig tid. Ibland går det för fort, tidsfaktorn är en trång sektor i dag. Man kanske pressas att skriva under snabbt.

Är de flesta anställningsavtal standardiserade?

– När det finns kollektivavtal brukar det följa en standardmall på en till två sidor. Annars kan det handla om allt ifrån några sidor, till mer omfattande avtal på ibland upp till 20-talet sidor. Det är också vanligt med avtal på engelska eftersom många bolag har det som koncernspråk. 

Läs också: Så skaffar du nytt jobb - rekryteraren tipsar

Låt oss läsa avtalet

En av Akavias medlemsförmåner är avtalsgranskningar.  Vill du känna dig säker innan du skriver under ett anställningsavtal, inte minst om arbetsgivaren saknar kollektivavtal, kan du be en rådgivare att gå igenom avtalsförslaget med bilagor. Är allt är rätt och riktigt, finns allt som bör vara med?

Kontakta medlemsrådgivningen så hjälper de dig.

Se upp med det här när du skriver på avtalet

 • Konkurrens­klausuler. Innebär att arbetstagaren inte får lov att konkurrera med företagets verksamhet under en viss tid efter anställningens upphörande. 
 • Kundskydds­klausuler. Anger att du inte får ta med dig dina kunder till nästa arbetsgivare. 
 • Sekretess­klausuler.
 • De tre första klausulerna är ofta kombinerade med ett standardiserat skadestånd/vite.
 • Tvisteklausuler med skiljeför­farande. Klausulerna är vanligtvis ganska omfattande att läsa och svåra att förstå, dessutom ofta skrivna på engelska. 

Du kan också kontakta Akavias rådgivning för att få hjälp med att tyda ditt avtal. 

Tänk på det här om du ska bli vd 

 1. Som vd i ett aktiebolag gäller varken lagen om anställningsskydd, las, eller eventuella kollektivavtal. Det är därför viktigt att förhandla fram och reglera samtliga anställningsvillkor som ska gälla. Acceptera inte – och tillträd inte – en vd-befattning innan villkoren är färdigförhandlade och vd-avtalet påskrivet.
 2. Eftersom las inte gäller är det i första hand
  anställningsavtalet som reglerar vd:ns
  anställningsförhållande och villkor. Av bevisskäl bör ett vd-avtal ingås skriftligen.
 3. Vd:n kan sägas upp utan saklig grund eftersom las inte gäller. Förhandla därför fram skäliga uppsägningsvillkor och/eller avgångsvederlag.
 4.  På akavia.se hittar du som är medlem exempel på vd-avtal som förbundet har tagit fram.

Vågar du skriva på?

Tuffa klausuler, höga bötesbelopp och snårigt språk. Det blir allt vanligare med svårtolkade anställningsavtal på engelska. Läs därför noggrant innan du skriver på anställningsavtal.

Föreställ dig en ekonom som ser fram emot att börja på sitt nya jobb. Arbetsuppgifterna känns attraktiva och spännande. Inte heller lönen är så pjåkig. Men när anställningsavtalet ska till att undertecknas tar situationen en ny vändning. Avtalet är över tio sidor långt, författat på obegriplig arbetsrättslig engelska och fullspäckat av komplicerade anställningsvillkor. Det må låta som ett tillspetsat exempel men faktum är att allt fler ekonomer förväntas skriva under ”engelska avtal”, inte minst när företaget är internationellt och har dotterbolag i Sverige. 

Kännetecknande för avtalen är inte bara deras omfattande och snåriga utformning, vilket kan göra att mottagaren missar viktiga och ogynnsamma villkor. Avtalen kan också bestå av klausuler som till och med är oförenliga med den svenska arbetsrättslagstiftningen. 

– Vi har kontaktats av medlemmar som har fått sådana här avtal. De är svårlästa, innehåller ofta konstigheter och ibland rena felaktigheter, till exempel att arbetsgivaren inte betalar lagstadgad sjuklön. Det kan bero på att det är ett globalt företag som lägger fram ett avtal som egentligen är utformat efter exempelvis amerikansk lagstiftning, säger Olle Kvarby, förhandlare/rådgivare på Akavia.

Olle Kvarby, förhandlare / rådgivare på Akavia.

En vanligt inslag som kan dölja sig i kontraktets orddjungel är konkurrensklausuler. Det betyder att den anställde sätts i karantän under en period efter att anställningen har avslutats, och då inte får börja på ett bolag i samma bransch. Andra vanliga bestämmelser är sekretess- och värvningsklausuler. Det första innebär att man inte får föra vidare viss information eller kunskap som man har fått under anställningen; det senare betyder att man inte får ta med sig kollegor om man byter arbetsgivare. Avtalen på engelska innehåller också ofta bestämmelser om böter på upp till flera månadslöner ifall den anställde skulle bryta mot något villkor.

Läs också: Kolla jobbavtalet innan du tackar ja

– Sådana här klausuler är inte specifika för utländska eller engelska avtal, men det gäller ändå att upptäcka att de finns där och ta ställning till dem. Dessa klausuler kan vara snäva och begränsande, i synnerhet om man är specialiserad inom en viss bransch där det blir svårt att hitta jobb eftersom man inte får gå till en konkurrent. 

Enligt Olle Kvarby är bolagen som använder sådana här anställningsavtal i Sverige ofta inte kollektivavtalsanslutna, vilket betyder att den anställde exempelvis inte får kompletterande sjuklön eller tjänstepension. Hans rekommendation är att alltid kontakta fackförbundet om man råkar på ett mångordigt och svårtolkat kontrakt på ett annat språk än svenska. 

– Bara för att avtalet är långt och skrivet på engelska behöver det inte betyda att villkoren för tjänsten är dåliga. Samtidigt ska man alltid göra en ordentlig genomgång och inte skriva på anställningsavtalet direkt i tron på att avtalet bara är någon standardvariant. Det är bra om man kontaktar oss och får en second opinion innan man skriver på, säger Olle Kvarby. 

Kan man begära av arbetsgivaren att istället få ett kortare avtal på svenska?

– Nej, det är ovanligt. Oftast är avtalen på engelska eftersom chefen sitter utomlands eller att det är ett utländskt företag med ett litet dotterföretag i Sverige. 

Läs också: Att bli uppsagd kan resultera i nytt jobb med högre lön

Den här texten är tidigare publicerad i  Civilekonomen den 22 april 2020. 

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.

Utmaningar löser du bäst med stöd

Du som har en utmanade  arbetssituation kan kontakta Akavias rådgivning. Där finns erfarna förhandlare/ rådgivare  som kan ge stöd och råd  om det hettat till på jobbet.  Här kan du få hjälp.