Aspekt

Råd och Tips

Det här är en tio-taggarlösning

Publicerad

Du hör då och då talas om så kallade ”Tio-taggarlösningar”. Men vad är det för något?  Sofia Norrman, förhandlare/rådgivare på Akavia, reder ut ett begrepp som kan te sig snårigt att reda ut.

Fråga:

Jag har blivit erbjuden ett jobb som bolagsjurist på ett stort företag. I villkorsdiskussionerna med den nya arbetsgivaren erbjuder de mig alternativ ITP – vad innebär detta?

Svar:

En privatanställd tjänsteman som är född 1978 eller tidigare, är anställd på ett bolag som har kollektivavtal om ITP, är försäkrad i ITP 2 och har en årslön över 10 inkomstbasbelopp (668 000 kr 2020) kan komma överens med sin arbetsgivare om att ersätta delar av ITP 2 med s k alternativ ITP, även kallad 10-taggarlösning. Överenskommelse kan även träffas om att hela pensionsintjänandet i ITP ska ske i den premiebestämda delen ITP 1.

Alternativ ITP innebär att den anställde får ett individuellt anpassat pensionsavtal för ålders- och familjepension vad beträffar lönedelar mellan 7,5 - 30 inkomstbasbelopp. ITPK, den premiebestämda delen i ITP 2, kan ligga såväl inom som utom tiotaggarlösningen. Alternativ ITP innebär att individen väljer borta stora delar av de kollektivavtalade förmånerna i ITP. Sjukpensionsskyddet kvarstår dock oförändrat.  

Alternativ ITP är normalt en premiebestämd lösning som ofta tryggas genom försäkring i något av arbetsgivaren valt försäkringsbolag. Det finns olika ”premiemodeller” som arbetsgivaren kan använda sig av såsom till exempel frilagd premie eller s k premietrappa.

Inför valet att teckna överenskommelse om alternativt ITP bör bland annat följande beaktas:

  • I alternativ ITP övergår risken från arbetsgivaren till den anställde och det är den anställde som ansvarar för innehåll och kvalitet och som har att bevaka att överenskommelsen efterlevs.
  • ITP 2 kan i viss mån individanpassas, till exempel genom att styra framtida premier för ITP 2 familjepension till ITPK och därvid välja till familjeskydd/återbetalningsskydd. Uttaget av ålderspensionen i ITP 2 är också relativt flexibelt.
  • Alternativ ITP fortsätter att gälla om framtida lön hos arbetsgivaren senare skulle komma att understiga 10 inkomstbasbelopp.
  • För det fall arbetsgivaren och den anställde kommit överens om alternativ ITP med frilagd premie kommer denna att ändras om Alecta ändrar premien för ITP:s ålderspension och familjepension.
  • Avgifterna i alternativ ITP kan vara betydligt mycket högre än i ITP/ITPK.
  • Ju närmare 65 år en anställd är desto mer försiktig bör den anställde generellt sätt vara med att lämna ITP 2.

Du är varmt välkommen att kontakta Akavias medlemsrådgivning för ytterligare information och stöd.

Lycka till!