Det går att se en modern arbetsplats som en kombination mellan å ena sidan ett socialt system – de människor som arbetar där – och å andra sidan ett tekniskt system, i form av de olika tekniska lösningar som stödjer arbetet. Att medarbetarna interagerar med varandra är självklart, men det är även så att det sociala och det tekniska inte bara samexisterar, utan också påverkar varandra.

Detta kallas ett sociotekniskt system, och i takt med att tekniken utvecklas blir systemet allt mer komplext. Då ökar behovet av ett sociotekniskt ledarskap.

En socioteknisk ledare välkomnar möjligheterna med ny teknik, men har samtidigt koll på dess inverkan på medarbetarna. Genom att fokusera på de sociala och de tekniska aspekterna samtidigt, och få dem att samspela, kan den sociotekniska ledaren skapa en balanserad och hållbar arbetsmiljö som gynnar både individer och organisationen som helhet.

Annika Engström– I dagens näringsliv pågår just nu det som kallas ”andra ordningens förändring”, som innebär att systemet förändras i grunden, något som ofta väcker starka reaktioner och känslor – såväl positiva som negativa. En ledare måste därför vara på tå och kunna hantera känslorna när de uppkommer, säger Annika Engström, lärare och forskare vid Tekniska högskolan i Jönköping.

Det gäller alltså att bemästra den sociala dynamik som följer i spåren av tekniska innovationer, det vill säga hur tekniken påverkar medarbetarnas välbefinnande, samarbete och arbetsprestationer. Det omfattar allt från att främja en hälsosam arbetskultur till att säkerställa att tekniken fungerar i harmoni med medarbetarnas behov och mål.

Ett enkelt exempel på vad det kan innebära kom upp under pandemin, i samband med att många gick över till distansarbete. Ett gott sociotekniskt ledarskap innebar då att inte enbart se till att digitala verktyg som Zoom och Microsoft Teams implementerades effektivt, utan också att de anpassades för att stärka teamkänslan och kommunikationen bland medarbetarna. Det kunde till exempel vara regelbundna virtuella fikapauser, utbildning i digital kommunikation och flexibla arbetsvillkor för att möta de individuella behoven.

När vi nu ser en ökad användning av artificiell intelligens inom många branscher, så tilltar behovet av sociotekniskt ledarskap i samma takt. Det krävs inte enbart teknisk kompetens för att implementera och hantera AI-lösningar, utan också en förmåga att förstå hur lösningarna påverkar medarbetare och arbetsprocesser.

Sociotekniska ledare har en mycket viktig roll framöver, bland annat på grund av att implementeringen av AI kan väcka rädsla och osäkerhet bland medarbetarna om jobbsäkerhet och arbetsuppgifter. Men även för att medarbetarna kan behöva utveckla nya färdigheter för att det ska gå att dra full nytta av AI-lösningarna. Ett sociotekniskt ledarskap kan vara avgörande för att kunna organisera den kompetensutvecklingen på bästa sätt.

– Precis som när det har kommit tekniska innovationer tidigare, blir det nödvändigt att vara beredd på att lära om och lära nytt. Men det som är speciellt med AI är att tekniken kommer att bli som en ny kollega, säger Annika Engström.

Hon understryker också att det är viktigt att se till att det är många som är engagerade och känner sig inkluderade i den transformation som pågår.

– Ett viktigt inslag i sociotekniska system är att de ofta främjar användardriven utveckling, där användarnas behov och feedback integreras i utvecklingsprocessen för att skapa tekniklösningar och system som är mer användbara och effektiva.

Med andra ord ska de tekniska lösningarna ska anpassas till människors faktiska arbetsförhållanden och behov, istället för att människorna ska styras av en form där tekniken dikterar villkoren. Detta då samtidigt som medarbetarna ska vara beredda på att ta till sig de nya kunskaper som behövs.

En extra utmaning för en socioteknisk ledare är den höga hastigheten på teknikutvecklingen, och därför är det viktigt att kunna vara flexibel och anpassa sig till nya omständigheter. Det gäller att vara beredd på att ompröva och justera både tekniklösningar och arbetsprocesser löpande.

– En förutsättning för att kunna hantera de förändringar som organisationer står inför är att ledarskapet måste kunna fungera interdisciplinärt, i samarbeten över de traditionella gränserna, säger Annika Engström.

Det här gör en socioteknisk ledare

Förenar teknik och människa

Sociotekniska ledare ser till att tekniska lösningar stödjer medarbetarnas arbetsprocesser och inte tvärtom. Det kan innebära att anpassa mjukvarusystem för att vara mer användarvänliga eller att införa teknik som främjar samarbete och kommunikation.

Prioriterar människans roll i tekniska förändringar

När nya tekniker introduceras, ser sociotekniska ledare till att förändringarna sker med hänsyn till medarbetarnas behov och arbetsvillkor. De arbetar aktivt med att minimera stress och motstånd som kan uppstå vid teknikskiften.

Skapar flexibla och anpassningsbara arbetsmiljöer

Sociotekniska ledare förstår vikten av flexibilitet i moderna arbetsmiljöer, särskilt i tider av snabba förändringar. De strävar efter att skapa en kultur där både människor och teknik kan anpassas och utvecklas tillsammans.