Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Balans och hälsa

Hälften av hemarbetande upplever psykisk ohälsa

Publicerad

Omställningen till distans- och framför allt hemarbete under pandemin har en baksida som nu framstår i allt klarare ljus. Psykisk ohälsa drabbar nästan varannan hemarbetare, och värst är det för unga.

En så stor andel som hälften av de svenskar som arbetat hemifrån under pandemin har upplevt psykisk ohälsa under pandemin. En av tio har dessutom upplevt psykisk ohälsa i stor utsträckning. Det framgår av en undersökning HR-företaget Simployer låtit undersökningsföretaget Yougov ta fram. Problemen är störst bland de yngre. I åldersspannet 18-34 år är andelen som upplevt psykisk ohälsa dubbelt så hög som i gruppen 55 år och äldre.

Läs även: Självledarskap har positiv effekt på välmåendet  

Isolering och otydlighet

Det är framför allt två aspekter av hemarbetet som bidragit mest till den psykiska ohälsa undersökningsdeltagarna beskriver. Den vanligaste är bristen på sociala kontakter.

– Hemarbete har fungerat bra för många, med ökad flexibilitet och tidsbesparing som några av fördelarna, men det har även visat sig ha negativa effekter på människors välmående, säger Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer. Känslan av isolering och oro för den egna eller närståendes hälsa och för vad som ska hända i framtiden är några av orsakerna till att flera mått dåligt.

Den andra aspekten som lyfts fram är att många upplever en otydlighet i hela arbetssituationen.

– Ledarskapet sätts på prov när saker förändras, säger Ida Ljungberg. Att som ledare vara tydlig och att se alla medarbetarna är avgörande för att arbetsplatserna ska fungera. Vi ser i undersökningen att 40 procent av medarbetarna inte informerat sin arbetsgivare om sitt mående. Av de som faktiskt har berättat för arbetsgivaren om sitt dåliga mående uppger var femte att de inte fått tillräckligt med stöd från arbetsgivaren.

Om undersökningen

Undersökningen bygger på 502 webbintervjuer med hemarbetande, som undersökningsföretaget Yougov genomförde 4-10 november 2021. I undersökningen användes följande definition: ”Med psykisk ohälsa menas t.ex. ångest, oro, stress, depression eller rädsla för din hälsa.”

Publicerad