Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Diskriminering

”Viktigt att ha policy för nolltolerans”

Publicerad

Arbetsgivare är skyldiga att försöka förebygga hot, våld och trakasserier mot medarbetare.
– Det är viktigt att arbeta löpande med dessa frågor och inte bara när något har hänt, säger Anna Nitzelius som är sakkunnig på Akavia.

En av nycklarna till framgång är ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

– En central del är att arbetsgivaren har en tydlig policy om nolltolerans och att allt ska anmälas. Medarbetare ska inte själv behöva sitta och fundera över vad som är godtagbart och vad som inte är det, säger Anna Nitzelius.

Porträtt kvinna kort hår glasögon Anna Nitzelius Akavia Aspekt

Anna Nitzelius.

Anna Nitzelius.

Johanna Skinnari på Brottsförebyggande rådet berättar att relationen till närmaste chef är en faktor som har stor betydelse för hur påverkad en person blir av exempelvis hot och trakasserier.

– Utfallet av påverkansförsöken är något som arbetsgivaren ofta kan påverka. En god arbetsmijö
där man kan prata öppet om sådana här saker gör det lättare att hantera även ganska tuffa påverkansförsök.

– När vi talar om våld, hot och trakasserier tänker vi ofta på de mest allvarliga fallen, men de tillhör undantagen. Jag tror att det är lika viktigt att även prata om det som inte är lika allvarligt, men som drabbar många. På liknande sätt bör vi diskutera fallen som har hanterats väl och där konsekvenser uteblivit, inte bara de som har gått dåligt. 

Tänk på detta

/ Arbetsgivaren är i grunden alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Det gäller både den fysiska arbetsmiljön och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

/ De risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet ska utredas och åtgärdas.

/ Arbetet ska ordnas praktiskt så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs.

/ Tillbud och händelser ska dokumenteras och utredas.

/ Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att rapportera allvarliga olyckor och tillbud. Ett hot om våld är vanligtvis ett tillbud.

/ Uppföljningen av en incident kan i huvudsak delas upp i tre delar: krishantering och uppföljning, incidentrapport och polisanmälan.

Publicerad