Här går jag igenom de viktigaste nyheterna med fokus på det som börjar gälla den 1 januari 2024. Allt under förutsättning att riksdagen antar regeringens förslag.

Sänkt skatt på arbetsinkomster och pension

Skatten på arbetsinkomster och pension kommer att sänkas. Skattesänkningen på arbetsinkomster riktar sig främst till heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster. I genomsnitt minskar skatten med knappt 2 600 kronor per person och år. Skattesänkningen för pensionärer innebär att skatten för personer som fyllt 66 år minskar med cirka 1 300 kronor per person och år.

Jobbskatteavdraget för äldre ska återigen indexeras genom att det kopplas till prisbasbeloppet. Det innebär att det kommer att följa prisutvecklingen på samma sätt som det ordinarie jobbskatteavdraget. Samtidigt höjs åldersgränsen för detta jobbskatteavdrag från 65 till 66 år. Då blir det samma åldersgräns som för det förhöjda grundavdraget.

Här kan du läsa mer och prova Wolters Kluwers skatteinformationstjänst

I detta sammanhang kan nämnas att regeringen lovar en kompensation till personer som är födda 1957 och som gick miste om det förhöjda grundavdraget på grund av att åldersgränsen höjdes. Man ska lämna en proposition om detta under våren.

Pausad indexering av skiktgränsen för 2024

Under 2024 kommer indexeringen av skiktgränsen för statlig skatt att pausas. Normalt räknas den upp med konsumentprisindex plus två procentenheter. Skiktgränsen för beskattningsåret 2024 kommer därför att vara samma som för 2023, det vill säga 598 500 kronor. När man beräknar hur mycket en person kan tjäna utan att betala statlig inkomstskatt utgår man från en brytpunkt som är skiktgränsen plus grundavdraget. Eftersom grundavdraget räknas upp med prisbasbeloppet kommer ändå brytpunkterna att bli något högre 2024 än 2023.

Högre skatt på ränteförmåner

Om man får ett lån från sin arbetsgivare med låg ränta kan en ränteförmån uppstå. Beskattning av ränteförmån baseras på en schablonmässig värdering av skillnaden mellan en jämförelseränta och den faktiska räntan på lånet. I budgetpropositionen föreslår regeringen en höjning av jämförelseräntan med en halv procentenhet. Jämförelseräntan kommer då att vara statslåneräntan vid en viss tidpunkt plus en och en halv procentenhet.  

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för 15–18 åringar

Sedan den 1 augusti 2019 är arbetsgivaravgifterna lägre på ersättningar upp till 25 000 kronor till ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Från och med 1 januar1 2024 slopas denna nedsättning vilket innebär att det blir fulla arbetsgivaravgifter. Nedsättningen infördes i syfte att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Regeringen motiverar förändringen med att skattereglerna som utgångspunkt ska vara generella med så få undantag som möjligt och att nedsättningen inte gett avsedd effekt för sysselsättningen.

Prova Skatteinformation kostnadsfritt i 30 dagar

Utvidgad tidsgräns för expertskatten – från fem till sju år

Reglerna om expertskatt innebär att utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner får en viss skattelättnad under förutsättning att de uppfyller vissa kvalifikationer. Det rör sig bland annat om kompetenser som är svåra att rekrytera i Sverige. Skattelättnaden består i att 25 procent av inkomsten inklusive förmåner undantas från beskattning. Dessutom är vissa ersättningar för utgifter som arbetstagaren har på grund av vistelsen i Sverige, exempelvis flyttkostnader, barns skolgång och resor mellan Sverige och hemlandet skattefria.

Denna skattelättnad kommer att utvidgas till att gälla under högst sju år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades och omfatta vistelser i Sverige som är avsedda att vara högst sju år. Idag är tidsgränsen fem år

Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

Taket för rotavdraget ska tillfälligt höjas samtidigt som det tillfälligt blir separata tak för rot- och rutavdraget. Taket för rot- respektive rutavdraget kommer att vara 75 000 kronor per person under 2024. Reglerna kommer att träda i kraft först den 1 juli 2024 men det höjda taket på 75 000 kronor för rotavdrag kommer att gälla för hela 2024. Under första halvåret kommer man kunna utnyttja 50 000 kronor och resterande 25 000 kronor kommer kunna utnyttjas under andra halvåret.

Två snackisar

Avslutningsvis kan jag inte undgå att nämna två förslag som fått mycket uppmärksamhet i media. Skatten på bensin och diesel sänks både 2024 och 2025 och skatten på plastbärkassar slopas helt den 1 november 2024.

Allt gäller som sagt om riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Fler artiklar i Skatteinformationen – verktyg för skatteproffs

Text: Alexandra Wallerius, skatteexpert, Wolters Kluwer