Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Förtroendevald

”En bra dialog är a och o”

Publicerad

Uppdaterad

Regelbundna medbestämmandemöten, god dialog och en tydlig process för hur facket informeras inför förändringar. På Handelsbanken har de förtroendevalda stort inflytande. – Men till syvende och sist är det förstås arbetsgivaren som bestämmer, säger Charlotte Uriz som är ordförande i Akavias Akademikerförening på banken.

Charlotte Uriz beskriver en öppen process där Akademikerföreningen får komma med frågor och synpunkter innan en planerad förändring, till exempel en omorganisation eller omplacering, genomförs och kommuniceras.

– Alla förtroendevalda hos oss i Akademikerföreningen har även kvar sin professionella roll. Vi upplever att det ger oss bra insikt i hur verksamheten fungerar – och att vi i dialogen med arbetsgivaren blir lyssnade på.

– När en förändring behöver göras jobbar vi aktivt med att hitta den bästa lösningen. Gäller det en medlem, utgår vi alltid från dennes individuella situation. Ibland går det lätt och ibland är det svårare – men en bra dialog är a och o för att komma framåt.

På Handelsbanken finns alla Akavias medlemsgrupper.

– Inom bank och finans finns många utvecklingsmöjligheter för akademiker. Det är en samhällsviktig verksamhet och våra medlemmar behövs. Ett bra samarbete mellan arbetsgivare och fack gagnar alla parter. Som förtroendevald har du en viktig uppgift att se till att allas kompetens värdesätts och tas tillvara.

Akademikerföreningen representerar alla anställda som är medlemmar i ett PTK-anslutet Saco-förbund.

– Att vi heter förening och inte klubb kan ibland skapa osäkerhet. Men vi är den lokala fackklubben för Saco-anslutna och kanske kan vi sägas vara den privata motsvarigheten till Saco-S.

Vilka utmaningar möter ni i diskussioner med arbetsgivaren?
– Om vi kommer in sent i exempelvis en omorganisation och arbetet har kommit långt är det förstås svårare att få med våra synpunkter. Vi är en stor organisation med många chefer och avdelningar. En förändring måste ske enligt en viss ordning och ibland under tidspress. Ju tidigare facket kontaktas, desto bättre.

Utöver det som ingår i medlemskapet arbetar föreningen bland annat för en bra personalpolitik i koncernen, ger stöd i frågor som berör anställning, arbetsmiljö och lön, samt hjälper medlemmar vid eventuella konflikter.

– Vi har också tät kontakt med de centrala fackförbunden för att skapa fortsatt goda förutsättningar för akademiker i Handelsbanken, säger hon.

Publicerad

Uppdaterad