Vilka krav kan man som anställd ställa om man störs av kacklandet i ett öppet kontorslandskap eller av trafikbullret från gatan?

– Om man upplever problem i arbetsmiljön ska man tala med sin närmaste chef, HR eller, om det finns, skyddsombud.

Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen se till att alla anställda har en god arbetsmiljö och vidta de åtgärder som krävs för att skapa detta. Arbetsgivaren ska också förebygga att de anställda inte drabbas av ohälsa.

Vilken nivå av buller och bakgrundsljud är rimliga att acceptera?
– Det finns gränsvärden i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, men i kontorsmiljö kommer man sällan upp till sådana nivåer. Även om inte gränsvärdena nås ska man påtala om man blir störd av ljudnivån. Vad som är rimligt att acceptera är individuellt, men upplever man problem ska man berätta det för sin chef som då kan vidta åtgärder.

Vad kan det vara för typ av åtgärder?
Heidi Wiik– På en arbetsplats som jag jobbade på köpte arbetsgivaren in ljudisolerande hörselkåpor till oss. Har man svårt att koncentrera sig i ett öppet kontorslandskap kan andra åtgärder exempelvis vara att man får möjlighet till enskilt rum eller får jobba hemifrån några dagar i veckan. Vad som är rimligt och möjligt för arbetsgivaren att erbjuda beror förstås på typ av verksamhet, hur lokalerna ser ut och så vidare, men arbetsgivaren har ändå en skyldighet att vidta alla de åtgärder som krävs för att arbetsmiljön ska vara så bra som det bara är möjligt.

Hur ska man agera om man upplever att ljudnivån på arbetsplatsen är ohållbar och arbetsgivaren inte lyssnar?
– Man ska vända sig till skyddsombudet, om det finns ett sådant. Skyddsombudet har befogenhet att kräva att arbetsgivaren vidtar åtgärder, och kan gå vidare till Arbetsmiljöverket om detta inte sker. Facket, i första hand lokala fackliga representanter om sådana finns, kan man självklart alltid kontakta också. För att få arbetsgivaren att vidta åtgärder kan det i vissa fall även krävas ett läkarintyg som visar att du behöver en arbetsmiljö med så få störningsmoment som möjligt vad gäller ljudnivån.

En av tre sjuk av stress

Många av Akavias medlemmar har en pressad arbetssituation. Mer än var femte betecknar sin psykosociala arbetsmiljö som dålig. Var tredje har så hög arbetsbelastning att de varje vecka drabbas av negativa stressymptom på grund av jobbet. Det visar en ny undersökning.

En av tre sjuk av stress

God psykosocial arbetsmiljö – några exempel

Dålig psykosocial arbetsmiljö – några exempel

Sjuk av stress? Inte nödvändigtvis!

Så påverkas arbetsmiljön av buller

Arbetsplats med dålig ljudmiljö - det här gäller enligt experten