Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Förtroendevald

”Stödet till förtroendevalda ska bli ännu bättre”

Publicerad

Nytt mentorskapsprogram, utökade nätverksmöjligheter och snabbare rådgivning. Fackförbundet Akavia har inlett en satsning för att utveckla och förbättra stödet till lokalt förtroendevalda. ”De lokalt förtroendevalda är kärnan i vår verksamhet och därför vill vi erbjuda dem den bästa servicen”, säger Jenny Rosén, samordnare på Akavia.

Akavia vill nu skapa ännu bättre förutsättningar och tjänster för de lokalt förtroendevalda på arbetsplatserna i privat och offentlig sektor. Det långsiktiga målet med satsningen är bland annat att öka antalet förtroendevalda som företräder medlemmarna på arbetsplatserna. Jenny Rosén är ansvarig för att koordinera förbundets stöd till lokalt förtroendevalda. Den svenska modellen – som bygger på att arbetsgivarorganisationerna och arbetstagarorganisationerna kommer överens om villkoren som ska gälla på arbetsplatserna – förutsätter i de allra flesta fall att fackförbunden finns lokalt representerade, berättar hon.

Därför har de lokalt förtroendevalda en oerhört viktig roll i allt från lönebildning till förhandling i samband med omorganisationer, säger hon till Akavia Aspekt.

Att just hon koordinerar satsningen är inte en slump. Jenny Rosén är statsvetare och har själv varit lokalt förtroendevald i över ett decennium inom offentlig sektor. 

Att vara lokalt förtroendevald är utvecklande eftersom man får en djupare förståelse för och inblick i verksamheten. Man får också möjlighet att vara med och påverka sin arbetsplats till det bättre. Det är både givande och roligt, oavsett om man engagerar sig i mindre eller större skala, säger hon.

Som namnet antyder har de lokalt förtroendevalda fått förtroendet och uppdraget att företräda medlemmarna och deras intressen på arbetsplatsen. Jenny Rosén berättar dock att det finns en vanligt förekommande missuppfattning om att lokalt förtroendevalda bara arbetar med tungrodda och svåra omorganisationer och personalärenden. Så är inte fallet.

Alla lokalt förtroendevalda behöver inte sitta i större förhandlingar. Man kan också ha en eller ett par specifika frågor som man är intresserad av och som man vill driva, till exempel ifall man har en idé om hur schemaläggningen skulle kunna bli bättre, hur man kan arbeta med kompetensförsörjning eller hur miljöfrågor skulle kunna drivas. Som förtroendevald kan man engagera sig på olika sätt för att utveckla arbetsplatsen.

För att underlätta vardagen för lokalt förtroendevalda erbjuder Akavia en uppsättning av stöd. Förutom rådgivning och förhandlingshjälp i fackliga frågor tillhandahålls bland annat grund- och fördjupningskurser i fackligt arbete, mötesplatser för lokalt förtroendevalda och en aktivitetsbank med förslag på fackliga aktiviteter på arbetsplatsen. Nu ska stödet bli ännu bättre, berättar Jenny Rosén.

De lokalt förtroendevalda är kärnan i vår verksamhet och otroligt betydelsefulla. Därför vill vi erbjuda dem den bästa servicen. Vi har insett att vårt stöd skulle kunna vässas och systematiseras ännu mer för att skapa bättre förutsättningar för det fackliga arbetet och inspirera till ett ökat fackligt engagemang, säger Jenny. 

Lokalt förtroendevalda kan idag kontakta Akavias rådgivning per telefon mellan klockan 9 och 17 varje vardag, och det finns även möjlighet att mejla in frågor och få svar inom 24 timmar. Akavia tittar på olika sätt för att öka tillgängligheten till rådgivning för förtroendevalda, även om Jenny Rosén i skrivande stund inte kan berätta konkret om planerna.

Rådgivningen finns här för att även stötta de förtroendevalda. Vi vill uppmuntra de lokalt förtroendevalda att kontakta vår rådgivning när de behöver ett snabbt stöd, till exempel när arbetsgivaren med kort varsel vill kalla till ett möte eller sluta ett avtal i något ärende, säger hon och fortsätter:

Många medlemmar kontaktar aldrig vår rådgivning för att få stöd utan de får stöd av våra lokalt förtroendevalda på arbetsplatsen. De är våra ambassadörer. 

Akavia erbjuder idag grund- och fördjupningsutbildningar i fackligt arbete, bland annat med fokus på lönebildning, arbetsmiljö och förhandlingsteknik. De som har genomgått dessa utbildningar kommer framöver ha möjlighet att få sin kunskap diplomerad, vilket blir ett led i processen för att höja statusen för det lokala fackliga arbetet.

Har man tagit på sig ett uppdrag som lokalt förtroendevald är det väldigt viktigt att utbilda sig. Våra utbildningar stärker dem i deras fackliga roll och uppdrag och ger dem möjlighet till nätverk där de kan träffa andra förtroendevalda.

En annan del av den pågående satsningen handlar om att förbättra nätverksmöjligheterna för den här gruppen. Förhandlarna på Akavia har startat upp och håller i olika nätverk inom sektorerna. Detta erbjudande kommer att vidareutvecklas. Samtidigt utgör de fackliga utbildningarna en bra grund för nätverkande i olika frågor, menar Jenny Rosén.

Vi hoppas att en grupp som har gått den fackliga utbildningen kan fortsätta träffas regelbundet för att få stöttning av varandra gällande exempelvis strategisk lönebildning, samverkan- och förhandlingsfrågor samt utmaningar i det fackliga uppdraget. Ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda lägger grunden till ett värdefullt nätverkande.

Planen är också att Akavia ska tillhandahålla specifik karriärrådgivning och cv-granskning för lokalt förtroendevalda. De som har varit lokalt förtroendevalda har värdefulla erfarenheter som kan komma till nytta på annat håll, till exempel på andra arbetsplatser, fackförbund eller arbetsgivarsidan, berättar Jenny Rosén.

Att vara förtroendevald visar på engagemang och ansvarstagande för kollegorna och verksamheten. Detta engagemang behöver våra förtroendevalda bli bättre på att lyfta fram. Vi vill därför stötta dem under hela deras uppdrag och när de tar nästa steg i karriären.

Dessutom har Akavia i mitten på april lanserat ett mentorskapsprogram för lokalt förtroendevalda, vilket ytterligare ska stödja de förtroendevalda i deras fackliga uppdrag. 

Om man till exempel kommer in som ny ordförande i en större lokal förening kan det upplevas som en krävande position. Då kan det vara viktigt att få råd och stöd av en mentor som har varit i en liknande situation tidigare, säger hon.

Akavias mål är som sagt att stärka stödet och servicen så att fler medlemmar vill vara förtroendevalda. Ett annat syfte med satsningen är att stötta de förtroendevalda i arbetet med att inspirera till fackligt engagemang hos nuvarande och potentiella medlemmar. 

Att vi på olika sätt stärker dem i rollen som förtroendevalda och stöttar dem i synliggörandet av det fackliga arbetet lokalt, samt hur de kan arbeta strategiskt i olika frågor, kommer på lång sikt bidra till ökad medlemstillväxt. Medlemsvård och medlemstillväxt är viktigt eftersom styrkan i att vara många innebär att vi får en reell möjlighet att behålla och utveckla bra villkor och förmåner för våra medlemmar.

Vilken brukar vara den största utmaningen med att rekrytera nya medlemmar – och hur bistår Akavia de lokalt förtroendevalda i det arbetet?

Ett missförstånd är att rekrytering innebär att man ska sälja medlemskap. Det handlar inte om det. Det handlar om att öka medvetenheten om vad ett medlemskap innebär och prata om det med potentiella medlemmar. Det är alltid bra att börja med att utgå från sig själv – varför är jag med i facket? Akavias förhandlare och kontaktansvariga stödjer föreningar i arbetet med medlemsvård och tillväxt. Utbildningarna är en bra grund och därtill har Akavia ett stöd på webben gällande hur man som lokalt förtroendevald och förening kan arbeta aktivt med dessa frågor. Aktivitetsbanken är ett ypperligt verktyg för att synliggöra det lokala arbetet och bjuda in till möten, samtal och workshops med befintliga och potentiella medlemmar. Vår styrka kommer från vår storlek, ju fler vi är desto större möjlighet har vi att påverka.  

God förkunskap eller högt engagemang – vad är viktigast som ny lokalt förtroendevald?

Viktigast är engagemanget och viljan att bidra till verksamhetsutvecklingen och till att göra arbetsplatsen bättre för medlemmar och kollegor. Man behöver inte ha några förkunskaper som förtroendevald, man får utbildning och stöd av Akavia under hela sitt uppdrag. Som förtroendevald är man heller aldrig ensam utan Akavia och förbundets 130 000 medlemmar är med och stöttar, säger Jenny Rosén. 

Publicerad