Analys med hjälp av modeller rekommenderas ofta för att lösa komplexa problem, exempelvis för styrelsen som beslutar om ett förvärv baserat på kalkyler och noggrann analys, eller ekonomerna på Riksbanken som prognosticerar med olika modeller för att vägleda beslut om styrräntan. Riktigt så går det dock inte till, menar Michael Grant, universitetslektor vid Uppsala universitet.

– Också här använder de sig av intuition baserad på djup erfarenhet, så kallad intuitiv expertis, vid bedömningar och beslut, säger han.

Intuition betraktas ofta som något subjektivt och irrationellt, men i själva verket är intuition som baseras på djup erfarenhet högst rationell.
– Det handlar om att hjärnan snabbt får fram ett svar utifrån lång och djup erfarenhet. När en expert har en magkänsla eller aning om vad som är rätt eller fel är det den fördjupade kunskapen som används.

Fram till 2009 arbetade Michael Grant med företagsförvärv. Därefter sadlade han om till en akademisk karriär, där han bland annat forskar om hur bedömningar och beslut sker vid företagsförvärv. Det ledde senare in på betydelsen av intuition.

År 2023 gav Michael Grant och kollegan Fredrik Nilsson ut boken Intuitive expertise and financial decisionmaking. Fenomenen expertis och intuition som boken beskriver är egentligen inget nytt, säger han.

– Redan de gamla grekerna förstod det. Det nya är att forskning nu har kunnat visa vad expertis och intuition grundas på. På samma sätt som kroppen föränd­ras efter fysisk träning förändras hjärnan när den utsätts för upprepade utmaningar, men för att nå dit behöver flera faktorer uppfyllas.

– Miljön ska vara krävande – men också tillåta misstag, för det lär vi oss mycket av.

Det är också viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv, att personen som vill utveckla intuitiv kunskap är målmedveten, uthållig och har en passion för det han eller hon gör, men alla har inte samma förutsättningar.

– Nej, alla kan ju inte bli som till exempel schackmästaren Magnus Carlsen oavsett hur mycket de övar.

Michael Grant berättar hur schackmästaren under spelet intuitivt har en idé om sitt nästa drag, som han därefter testar analytiskt.
– Det är ofta liknande i finansiella bedömningar och beslut; man använder både intuition och analys. De kompletterar varandra.
Ofta lyfts analys och modeller fram för att lösa komplexa problem, men de bästa lösningarna kommer, enligt Michael Grant, först när man också använder intuitiv expertis.

– Använder man bara analys och modeller går man miste om den dolda kunskapen, den som filosofen Karl Polanyi beskrev som att vi kan veta mer än vi kan berätta.