Det tillitsbaserat ledarskapet bygger på ömsesidigt förtroende mellan medarbetare och ledare. Det präglas av stöd, öppenhet och transparens, och bygger bland annat på att ge medarbetarna handlingsutrymme och befogenheter att ta initiativ och fatta beslut. 

 

– I ett tillitsbaserat ledarskap arbetar både ledare och medarbetare utifrån positiva förväntningar, och de litar på att brister hanteras när de uppstår, säger Johanna Rådeström, legitimerad psykolog och författare. 

 

Hon är aktuell med boken ”Tillit och medledarskap – en handbok för chefer” som hon skrivit tillsammans med psykologkollegan Annika Gistvall. 

 

– Man kan säga att medledarskap är vad tillitsbaserat ledarskap innebär i praktiken. Vi har träffat så många chefer som undrar vad tillitsbaserat innebär, så vi ville förtydliga att en del av det handlar om att medarbetare är mer involverade och kan ta mer ansvar än de traditionellt har gjort.  

 

Tillitsbaserat ledarskap har blivit allt mer uppmärksammat det senaste decenniet, av flera anledningar enligt Johanna Rådström. För det första att i princip alla organisationer ställs inför allt mer komplexa utmaningar. 

 

– För att hantera de utmaningarna behöver man ta tillvara kompetens från hela verksamheten. Skilda perspektiv och utgångspunkter blir mycket värdefulla, säger hon. 

 

En annan anledning är att det blir allt viktigare med samarbete över gränserna mellan olika enheter och avdelningar inom en organisation.  

 

– Det finns inget utrymme för stuprör eller organisatoriska mellanrum, eftersom det är sådant som försvårar problemlösning. Det behöver finnas tillitsfullt samarbete, något som i sin tur bygger på goda relationer. 

 

Dessutom kan ett tillitsbaserat ledarskap bidra till att stärka organisationens konkurrenskraft som arbetsgivare. Kompetensförsörjning kommer att vara en het fråga i många branscher framöver. 

 

– Det gäller helt enkelt att kunna locka till sig och behålla kompetenta medarbetare. Inte minst är de yngre som är på väg in på arbetsmarknaden redan från förskolan vana vid att vara delaktiga och involverade i sina mål. Det är klart att de förväntar sig detsamma hos arbetsgivaren. 

 

Samtidigt är en av nycklarna till det tillitsbaserade ledarskapet att använda mål som speglar verksamhetens uppdrag och vad man ska utföra och åstadkomma. Det kan handla om att släppa traditionella mål på individnivå och istället sätta gruppmål om arbetsuppgifterna kräver samarbete. 

 

– Det är något som kommer att främja samarbete och rätt form av ansvarstagande. Dessutom bidrar det till en ökad kunskapsdelning, vilket krävs för dagens komplexa arbetsuppgifter, säger Johanna Rådeström. 

 

Det bygger dock på att chefen vågar släpper behovet av kontroll och hittar andra sätt att följa upp och utvärdera arbetet för att skapa lärande och återkoppling kring måluppfyllelse.   

 

– Det där med att våga kan vara en övergripande utmaning för chefer som vill arbeta med ett tillitsbaserat ledarskap. Många chefer har en önskan – medveten eller ej – om att känna sig viktig och behövd. Att få bekräftelse. Nu behöver han eller hon omformulera sin roll. 

 

Den nya rollen blir mer faciliterande än ledande, konstaterar hon. 

 

– Det gäller att coacha, förenkla och möjliggöra. Vad kan delegeras, vilka mandat kan jag dela ut och vilka hinder behöver undanröjas för att det ska fungera?  

 

Ett tillitsbaserat ledarskap är dock inte en universallösning som ska rullas ut på bred front i alla organisationer, understryker Johanna Rådeström. 

 

– Det kräver en viss funktionsnivå i arbetsgruppen för att det ska fungera. I grupper som är mer krävande kan det behövas ett annat ledarskap, åtminstone under en viss fas.  

 

Dessutom krävs det att man implementerar det stegvis i ett samskapande, inte i form av en stor lansering för något nytt. 

 

– Att påbörja ett arbete med tillit och medledarskap innebär inte att det gamla ska förkastas helt och hållet. Det handlar mer om att roller och förväntningar behöver modifieras och anpassas efter dagens komplexa värld, säger Johanna Rådeström. 

Fem fördelar med tillitsbaserat ledarskap

Prestationer 

I en organisation där medarbetarna känner stöd och trygghet, och har frihet att fatta egna beslut, skapas motivation och engagemang som leder till förbättrade prestationer. 

Kreativitet 

Trygghet och dialog är grundläggande faktorer i en kultur som gynnar kreativitet, innovationskraft och problemlösningsförmåga. 

Engagemang 

Respekt och tillit för medarbetarna är en grogrund för ökad delaktighet och engagemang i organisationen.  

Kompetensförsörjning 

Engagemang, självbestämmande och att medarbetarna känner sig uppskattade, kommer göra dem mindre lockade att byta arbetsgivare. 

Ansvarstagande 

Genom att kommunicera och fokusera på mål som ligger nära huvuduppgiften på gruppnivå främjas samarbete, samverkan och problemlösning för ett ökat ansvarstagande.