Det startar med en personkonflikt. Teamets chef och en av dess medlemmar går inte ihop. Det som först börjar i det tysta utvecklar sig snabbt till en öppen konflikt så att allt samarbete i teamet stannar upp.

De flesta ingår i flera andra arbetsteam, de känner inte varandra speciellt bra och målen och vägen till att nå dem är lite oklara. Ett klassiskt scenario.

– Alla stirrar sig blinda på de här två personligheterna, att det är två personer som inte kommer överens, men konflikten har egentligen ingenting med de två personerna att göra, säger Oskar Henrikson.

Han är legitimerad psykolog, vd och grundare av Psykologifabriken, och har byggt upp ett digitalt stöd med hundratals övningar för att hjälpa grupper med samarbete.

Oskar Henrikson. Foto: Eva Lindblad– Det är små enkla steg som man gör varje vecka och det är ofta så basala saker som tillsammans gör att samarbetet fungerar.
Bara en så enkel sak som att från början lära sig namnen på de andra medlemmarna i teamet, vad de gör och kan, lägger grunden för ett bättre samarbete. En annan övning som kan få samarbetet att fungera bättre är att diskutera hur information delas i gruppen.

– Där kan medlemmarna bland annat göra en lista över vilka kanaler de använder sig av för att sprida information. Hur säkerställer teamet att informationen har nått fram till enskilda medlemmar i de olika kanalerna?

Tillbaka till konflikten mellan teamchefen och medlemmen. Om konflikten inte handlar om deras personlighet – att det inte bara är två personer som helt enkelt inte fungerar ihop – vad handlar det då om?

Oskar Henrikson förklarar att det egentligen handlar om ett situationsbaserat problem.
– I de flesta fall där vi kopplas in har vi sett ett centralt tema, att det egentligen är problem med en situation.

De två personer som har hamnat i konflikt har oftast olika mål, beslutsfattandet har inte varit inkluderande och det brukar heller inte vara tydligt vad teamet ska göra.

– Otydliga grupper och otydliga mål är ofta orsaken till att samarbeten i grupper inte fungerar. När ledningen väljer att flytta den person som ser ut att orsaka konflikten har det inte förbättrat samarbetet i teamet, och detta är ofta en överraskning för alla i gruppen, men inte när de förstår vad som egentligen är grundorsaken till samarbetsproblemen.

Det är inte enbart chefens roll att få skutan på rätt köl. Enligt Oskar Henrikson kan alla i gruppen bidra till att få till samarbetet.

– Ja, alla har ansvar för att det ska fungera, inte bara chefen. Alla kan ju föra samtal om gruppens mål och föreslå att man ska diskutera rollerna. Alla kan ta initiativ till att förändra den otydliga situationen.
Att definiera mål och prioritera gruppen är enligt Oskar Henrikson alla teammedlemmars ansvar. Han berättar att han har träffat många chefer som känner press på sig för att de upplever att de ska göra allt.

– Det finns ofta en idealiserad bild av chefen, samtidigt som hen också är en människa som vem som helst som har mycket att göra.

Ett annat problem är att samarbeta när gruppens storlek ökar.

– Men bara för att gruppen blir större behöver det inte bli problem; det ställer bara högre krav, säger han.

Det behöver inte vara problematiskt att få till samarbete i en grupp med många medlemmar, men då är det ännu viktigare att vara tydlig och jobba aktivt för ett bra samarbete.

Ett annat scenario som Oskar Henrikson ofta stöter på är att en person upplever att han eller hon känner sig utnyttjad på jobbet. Att hen får göra allt jobb, med liten ersättning och att de andra gruppmedlemmarna får all ära av det arbete som hen har utfört.

– Då blir det inte roligt att jobba och det uppstår lätt gnissel, säger han och föreslår att arbetsgrupper redan från start ska arbeta för att förhindra ovanstående scenarier.

Han menar att grupper från början ska jobba med det han kallar för ett ”psykologiskt gym”.
– Du väntar ju inte med att borsta tänderna tills du har fått hål, utan det är ju något du måste arbeta med hela tiden för att hålla borta, och har du ett problem, om ett hål redan har uppstått, så är du lite sent ute.

Ju längre en grupp väntar med att ta tag i problem som uppstår, desto svårare kan det vara att få till ett bra samarbete igen.
– Visst har det hänt att grupper vi har haft har splittrats, eller att man har valt att dela upp gruppen, men det är egentligen inte nödvändigt om du tar tag i problemen tidigt och kontinuerligt övar.

Så vad menar då Oskar Henrikson med psykologiskt gym?

– Lycka, precis som ett bra samarbete, är på sätt och vis en färskvara precis som kondition och man måste träna för att behålla den, säger han.

Läs också: Ta makt över dina känslor

Läs också: Psykologens tio steg till att lösa konfliker på jobbet

Läs också: Konsten att samarbeta med någon du ogillar

Vanliga problem som uppstår och tecken på att sam­arbete inte fungerar

Vanliga problem:

 • Konflikter mellan teammedlemmar, eller teammedlemmar och chefer.
 • Medlemmar känner sig utnyttjade.
 • Medlemmar pratar illa om varandra.
 • En klagokultur har blivit vardag – men det klagas aldrig direkt till chefen.
 • Orättvisa förhållanden mellan insats och belöning.
 • Medlemmar offrar teamets mål för sin egen karriär.

Tecken att hålla koll på:

 • Oklara mål.
 • Otydliga uppgifter.
 • En medlem tycks inte passa in i teamet.
 • Rollerna i teamet är oklara.
 • Medlemmar känner sig inte hörda.
 • En konflikt närmar sig eller har redan uppstått.

Så lyckas ni med samarbetet i teamet

 • Ha ett tydligt syfte med teamet.
 • Ta fram ett tydligt mål.
 • Var tydlig med rollerna. 
 • Vem ska göra vad?
 • Se till att medlemmarna i teamet lär känna varandra.
 • Öva hela tiden på att samarbeta.

Utmaningar löser du bäst med stöd

Du som har en utmanade  arbetssituation kan kontakta Akavias rådgivning. Där finns erfarna förhandlare/ rådgivare  som kan ge stöd och råd  om det hettat till på jobbet.  Här kan du få hjälp.