Medlemsärendet startade för över 13 år sedan.
– Det är ovanligt lång tid, men arbetsskadeärenden brukar tyvärr kunna ta flera år eftersom medlemmen ofta har rätt till ersättning från två olika försäkringar med delvis olika villkor: den allmänna arbetsskadeförsäkringen och kollektivavtalets kompletterande arbetsskadeförsäkring, förklarar Karin Lundin.

Akavias medlem, som vi vill vara anonym, var en mycket skicklig ekonom som arbetade som controller i ett företag. Medlemmen hade en genomsnittlig löneutveckling på över 6 procent per år. På grund av extremt hög arbetsbelastning drabbades medlemmen av utmattningssyndrom 2010.

Karin Lundin– Medlemmen blev helt arbets­oförmögen. På den här tiden var det svårare att få kvarstående besvär efter utmattning godkända som arbetssjukdom än i dag, så det här fallet var viktigt och inte helt självklart, säger Karin Lundin.

Medlemmen omfattades både av den allmänna arbetsskadeförsäkringen och av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, en kollektivavtalad försäkring för privatanställda tjänstemän. Ärendet kom in till dåvarande Civilekonomerna 2012 och medlemmen fick rättshjälp från förbundet för att driva fallet.

Från början blev det nämligen en tvist med Försäkringskassan som inte ville godkänna skadan som en arbetsskada. Därefter startade processen om vad arbetsskadan hade för betydelse i form av framtida inkomstförlust för medlemmen.

Arbetsskadeförsäkringen inne­bär att den skadelidande ska försättas
i samma ekonomiska situation som om arbetsskadan inte hade inträffat.

Den som beslutar hur stor ersättning som ska ges är Afa Försäkring. Afa ansåg att ersättningen skulle utgå från lönestatistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Medlemmen och Akavia menade att beräkningen i stället skulle utgå från en beräkning av medellön som Akavia hade tagit fram, grundat på förbundets lönestatistik.

Ärendet gick vidare till Skiljenämnden för vissa trygghetsfrågor, som i slutet av förra året valde att gå på medlemmens och Akavias linje.
– Nämnden ansåg att Akavias lönestatistik bättre speglade medlemmens sannolika framtida löneutveckling än vad statistiken från SCB gjorde. Det är ett erkännande av att Akavias lönestatistik håller en hög kvalitet, säger Karin Lundin.

Den sammanlagda livräntan som Akavia lyckades utverka till medlemmen uppgår till totalt 12,3 miljoner kronor.

– Jag är otroligt glad för den rättshjälp jag fått via Akavia. Utan den hade läget varit ett helt annat, säger medlemmen i en kommentar.

Läs också: Akavia vann tvist om provision i domstol

Läs också: Medlemmen nekades sin lön

Läs också: Konflikt på jobbet – Gör ditt jobb ändå så ökar dina möjligheter till en lösning

Rättshjälp från förbundsjurist

Om tvisten med arbetsgivaren inte går att lösa kan medlemmar ansöka om rättshjälp från förbundet för att få saken prövad i domstol eller skiljenämnd.

Rättshjälpen innebär att en förbundsjurist företräder medlem utan kostnad hela vägen i processen. Vid en eventuell förlust svarar Akavia för samtliga rättegångskostnader.

Det innefattar inte kostnader för skiljeförfarande eller skadestånd som medlem själv döms att betala till arbetsgivaren.

Kontakta Akavias medlemsrådgivning för mer information.