Försäkringskassan förbjöd medarbetaren att på fritiden arbeta som ombud i vårdnadstvister – en otillåten bisyssla ansåg myndigheten. Fel, menade Akavia som väckte talan mot arbetsgivaren vid Arbetsdomstolen.  Akavias processande förbundsjurist Catharina Klåvus samt förhandlare/rådgivare Matilda Lund berättar:

”Vår medlem var anställd på Försäkringskassan, men hjälpte på sin fritid privatpersoner med vårdnadstvister. Han hade flera år tidigare anmält bisysslan till sin arbetsgivare och fått den godkänd.

Matilda Lund, förhandlare och rådgivare på Akavia.Hösten 2020 ändrade myndigheten sig och menade att bisysslan skulle betraktas som förtroendeskadlig och beslutade att den anställde måste upphöra med den från den 1 januari 2021. 

Medlemmen kontaktade Akavia för att fråga om råd. När vi läste Försäkringskassans beslut konstaterade vi att det inte var förenligt med gällande lagstiftning. Den anställde arbetade uteslutande som handläggare av ärenden om sjukersättning och kom inte i kontakt med ärenden såsom exempelvis underhållsstöd och vårdbidrag.

Catharina Klåvus, jurist på Akavia.Arbetsgivaren förbjöd bisysslan på lösa grunder. I princip menade Försäkringskassan att det inte spelade någon roll att medlemmen endast var handläggare av sjukersättningsärenden och inte ens beslutsfattare när det gällde dessa.

Akavia valde att påkalla tviste­förhandling med Försäkringskassan och gav myndigheten tillfälle att bemöta Akavias ståndpunkter. Samtidigt gav vi för Akavias räkning in en stämningsansökan där vi utvecklade grunderna för att beslutet strider mot praxis på området.

Läs också: Så hittar du rätt affärsängel för din företagsidé

Det fanns inte några beröringspunkter mellan medlemmens arbetsuppgifter och uppdraget han hade som bisyssla. Den kunde därför inte utgöra någon risk för förtroendeskada. Bisysslan var av mindre omfattning och av ideell karaktär, vilket är en omständighet som beaktas för att bisysslan lättare ska kunna tillåtas.

Läs också: 6 experttips på hur du hanterar en kontrollerande chef

Akavia yrkade att stämningsansökningen skulle förklaras vilande i avvaktan på att tvisteförhandlingarna skulle slutföras, men yrkade också på ett interimistiskt beslut som gick ut på att medlemmen skulle få fortsätta med sin sidoverksamhet fram till dess att frågan avgjordes slutligt, men bara någon dag senare ändrade Försäkringskassan sig och undanröjde sitt beslut.

Troligen bedömde myndigheten sina möjligheter att nå framgång i AD som mycket små. För medlemmen var det en oerhörd lättnad och han var mycket tacksam för hjälpen han hade fått.” 

Berättat för Lars Öhman

Det här skriver Akavia om kränkande särbehandling

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Rättshjälp från förbundsjurist

Om tvisten med arbetsgivaren inte går att lösa kan medlemmar ansöka om rättshjälp från förbundet för att få saken prövad i domstol eller skiljenämnd.

Rättshjälpen innebär att en förbundsjurist företräder medlem utan kostnad hela vägen i processen. Vid en eventuell förlust svarar Akavia för samtliga rättegångskostnader.

Det innefattar inte kostnader för skiljeförfarande eller skadestånd som medlem själv döms att betala till arbetsgivaren.

Kontakta Akavias medlemsrådgivning för mer information.