Arbetad tid aldrig ska gå förlorad utan ska  kompenseras, antingen i tid eller pengar. Du behöver ha en dialog med arbetsgivaren om belastningen och vilka arbetsuppgifter som ryms inom ramen för den ordinarie arbetstiden och vilka som inte gör det. 

Fråga: Jag genomför just nu min notarietjänstgöring och arbetar ofta mer än 40 timmar per vecka. All överskjutande tid hamnar på ett ”flexkonto” som bara blir större då jag sällan har tid att plocka ut timmarna. När jag talar med andra notarier verkar det vara ett gemensamt problem.

Nu har jag och mina kollegor dessutom blivit uppmärksammade på att arbetsgivaren stryker flextidsöverskottet utan någon form av kompensation när vi slutar. Kan de verkligen göra så? Det känns som att jag ”arbetar gratis” för arbetsgivaren och det kan väl ändå inte vara tillåtet?

Svar: Frågan om vad som händer med flextidsöverskott vid avslut av anställning regleras i myndighetens lokala arbetstidsavtal. Vår inställning är att arbetad tid aldrig ska gå förlorad utan ska  kompenseras, antingen i tid eller pengar.

En intressant fråga är hur det kommer sig att ett så stort flextidsöverskott har kunnat uppstå. Borde viss del av den arbetade tiden i stället ha utgjort sådant övertidsarbete som medarbetaren har rätt till ersättning för?

Enligt Villkorsavtal-T 4 kap 20 § har en arbetstagare som enligt arbetsgivarens beslut arbetat på övertid rätt till övertidstillägg. I 4 kap 18 § anges att arbetstagare som frivilligt åtar sig arbete på övertid i första hand ska anlitas för det och att befrielse från övertidsarbete inte bör nekas då arbetstagaren är förhindrad och har godtagbara skäl, samt säger till i samband med arbetsgivarens begäran om övertidsarbete.

Den avgörande punkten är om arbetet utförts enligt arbetsgivarens beslut. Det bästa är att ha en dialog med arbetsgivaren om belastningen och vilka arbetsuppgifter som ryms inom ramen för den ordinarie arbetstiden och vilka som inte gör det. Ett solklart exempel är om en pågående förhandling inte avslutas inom ramen för det ordinarie arbetstidsmåttet. Då kan ju inte notarien resa sig upp och lämna salen. Men även en generellt hög arbetsbelastning och sent inkomna arbetsuppgifter som förväntas vara utförda till nästkommande dag kan kräva övertidsarbete.

Om ni är flera på arbetsplatsen som upplever samma problem behöver ni ha ett möte med arbetsgivaren för att lösa situationen. Ta kontakt med er Saco-S-representant för att förbereda och samordna det!

Viss arbetsbelastning kanske kan lösas genom organisatoriska förändringar eller arbetsfördelning, men det är också viktigt att det finns en kultur på domstolen där det är okej för en notarie att begära övertidstillägg för övertidsarbete. De allra flesta domstolar är måna om att vara goda utbildningsplatser för sina notarier, inte minst för att i framtiden attrahera de skickligaste och för yrket som ordinarie domare mest lämpade juristerna.

Läs också: Vilka krav får ställas på mig som chef?

Läs också: Kan min arbetsgivare stoppa min bisyssla?

Läs också: Kan chefen hindra mig att ta ledigt för studier?

Texten publicerades i tidningen Karriär 12 december 2019 och är skriven och besvarad av Camilla Gannvik, dåvarande förhandlare på Jusek.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.