I drygt 10 år har Google forskat i vilka egenskaper som utmärker de främsta ledarna. Syftet är att använda resultatet i skolningen av företagets egna chefer.

Teknisk skicklighet visar sig vara mindre betydelsefullt i jämförelse med emotionell intelligens. Det handlar om förmågan att förstå både egna och andras känslor.

Tidningen Business Insider har listat de tio chefsegenskaper som Google funnit viktigast för att få ut det bästa ur medarbetarna, och få dessa att stanna kvar i företaget.

 1. Bra på att coacha
  Snarare än att alltid lösa problem som uppstår, så använder de bästa cheferna problemen som tillfällen att utbilda. Teamen skaffar sig därigenom värdefull erfarenhet.
 2. Mikrostyr inte
  En bra chef ger medarbetarna utrymme att testa egna idéer, ta risker och att göra misstag.
 3. Bygger tillit genom inkludering
  Inger trygghet vilket skapar en miljö där personalen känner att det är högt i tak och vågar ställa frågor och erkänna misstag eller lägga fram förslag.
 4. Produktiva och resultatinriktade
  De bästa cheferna gör sina medarbetare bättre genom att föregå med gott exempel och kavlar upp ärmarna när det behövs.
 5. Bra kommunikatörer
  Hen är bra på att lyssna. Det hjälper chefen att förstå sitt team och visa empati. Duktiga ledare vet att kunskap är makt och är därför transparenta och generösa med att dela information.
 6. Ger feedback och uppmuntrar karriärutveckling
  En duktig chef stöttar medarbetare genom beröm och konstruktiv feedback. Hen hjälper medarbetare att uppnå personliga mål. I retur motiveras de anställda att ge tillbaka.
 7. Har en tydlig strategi och vision
  Bra chefer vet vart teamet är på väg och vad som kommer att krävas för att nå målet. De hjälper teamet att hålla rätt kurs genom god kommunikation och säkerställer att varje medarbetare förstår sin roll i strategin.
 8. Sitter på nyckelkunskap
  En kompetent chef är väl insatt i medarbetarnas arbetsuppgifter och utmaningar. Om chefen byter avdelning lägger hen tid på att sätta sig in i hur den fungerar och bygger förtroende innan hen fattar beslut om förändringar.
 9. Samarbetar
  Dåliga ledare ser sitt team som en silo och motarbetar - eller till och med saboterar för - andra grupper i bolaget. I motsats till dessa ser bra chefer helheten. De arbetar med företagets bästa för ögonen och uppmuntrar teamen att göra detsamma.
 10. Fattar väl underbyggda beslut
  Bra ledare är bestämda, inte impulsiva. Efter att ha satt sig in i fakta och övervägt alla perspektiv tar de ärendet vidare – även när det innebär beslut alla inte är tillfreds med. Chefen står sedan fast vid beslutet.

Läs också: Därför behöver chefen ett starkt varumärke

Läs också: Så är en bra chef enligt unga medarbetare

Läs också: Hälsofrämjande chef som värnar om helheten

Texten har publicerats i tidningen Karriär den 26 februari 2020 och skrevs av Lars Öhman.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.