Psykologen Stefan Blomberg har i sin forskning undersökt hur stödjande ledarskap påverkar mobbning på arbetsplatsen. Resultatet visar att ledarstöd i princip eliminerar riskerna för att mobbning uppstår, men att ett icke-stödjande ledarskap är oerhört skadligt.
Stefan_Blomberg_FotoRikard Knutsson.jpg- Det var uppseendeväckande att de negativa effekterna av ett icke-stödjande ledarskap till och med är starkare än de positiva effekterna av stödjande ledarskap, säger Stefan Blomberg.

Vilka är riskfaktorerna för att mobbning ska uppstå?
- Generellt sett är det dåligt fungerande organisationer och en dålig arbetsmiljö. En välkänd risk som jag undersökt i min forskning är otydliga roller, säger Stefan Blomberg.
Med otydliga roller uppstår frustration och ett fientligt arbetsklimat som bryter ner tilliten och förtroendet mellan medarbetarna. Då finns risk för att mobbningssituationer uppstår.
Stefan Blomberg har även undersökt riskerna för enskilda individer med sviktande hälsa.
- Vi vet att människor mår mycket dåligt av mobbning, det har en dramatisk effekt på hälsan. Men det har även funnits en teori om att människor med sviktande hälsa har ökad risk för att utsättas för mobbning. Min forskning visade att risken var fördubblad.

 

En förklaring till det kan, enligt Stefan Blomberg, vara att sviktande hälsa gör att man får svårare att leverera och leva upp till förväntningar och normer på arbetsplatsen. Om trycket på arbetsgruppen är högt och en person inte kan bidra skulle det kunna resultera i att hen stöts ut.

Chefens agerande normsättande
Stefan Blomberg ser dock tydliga bevis för att ett stödjande ledarskap inte bara minskar risken för att mobbning uppstår, det minskar även risken för att mobbning resulterar i ökad ohälsa för den som utsätts.
- Det är viktigt att chefen bryr sig om medarbetarna som individer, inte bara som produktionsenheter utan som människor. Andra viktiga beteenden för en chef är att ge uppmuntran, positiv feedback och att stärka människors självtillit.
Som chef med makt, inflytande och status är man en förebild. Hur chefen agerar blir ett signalvärde som sätter normer för arbetsgruppen och visar vad som förväntas av medarbetarna. Om chefen föregår med gott exempel, och i ord och handling visar att alla är lika viktiga samt att mobbningsbeteende inte är accepterat, kommer medarbetarna att ta efter. Det handlar om att långsiktigt främja en arbetsmiljö som är inkluderande.

Professionalisera den sociala miljön
Det är viktigt att påminna medarbetarna om att arbetsplatsen är en professionell miljö. Arbetsgruppen är inte ett kompisgäng, utan medarbetare som ska samarbeta med verksamhetens mål i åtanke.
- Vi måste professionalisera den sociala miljön på arbetsplatsen eftersom vi är varandras arbetsmiljö. Lagen säger att vi ska ha en arbetsmiljö som inte innebär risker för ohälsa, och att känna sig utanför är en risk för ohälsa, säger Stefan Blomberg.
Med tydliga spelregler för det sociala samspelet blir det enklare att både förebygga och hantera eventuell mobbning. Man bör ha en värdegrund som man arbetar aktivt med och en policy för arbetsmiljö där man klargjort hur medarbetarna förväntas uppföra sig på arbetsplatsen och vad konsekvenserna blir om man bryter mot det.
- Det mest framgångsrika är alltid att arbeta förebyggande. När vi väl får problem med mobbning är kostnaderna för att hantera konflikterna väldigt höga, säger Stefan Blomberg.


Om avhandlingen
Avhandlingen Beware of non-supportive leaders undersöker hur stödjande ledarskap påverkar mobbning på arbetsplatsen. Över 1000 personer från tre olika organisationer – en myndighet, en kommun och ett privat företag – har besvarat cirka 200 frågor vid tre tillfällen med 1,5-2 års mellanrum.

Avhandlingen lades fram vid Linköpings universitet den 15 december 2022.

Läs även:  Lista: Bästa chefernas egenskaper

Läs även: Hälsofrämjande chef som värnar om helheten

Läs även: Därför behöver chefen ett starkt varumärke

Vad ska jag som chef tänka på?

  1. Föregå med gott exempel. Visa i ord och handling att alla är lika viktiga och att mobbningsbeteende inte är accepterat. Som chef med makt och status sätter du normen för arbetsgruppen.
  2. Var närvarande, fika med kollegorna och rör dig i korridoren så att du hör vad som sägs. Det är viktigt att snabbt fånga upp den som riskerar att bli utfryst eller mobbad. Frustration, ilska, oväntade reaktioner och skitsnack om kollegor är indikationer som du måste ta på allvar.
  3. Prata med de inblandade så att du får en bild av vad som pågår. Klargör för respektive medarbetare att de måste kunna stå för det de säger om sina kollegor. Ofta kan en konflikt lösas genom att man förstår varför den ena parten agerar på ett visst sätt.

  4. Påminn om att alla har ett ansvar att vara varandras arbetsmiljö, och att den påverkas av det man gör och säger på arbetsplatsen. Ta stöd i er värdegrund och medarbetarpolicy som klargjort vad som är okej och inte okej beteende.

(Källa: Stefan Blomberg)