Som chef och ledare är det avgörande att medarbetarna svarar ärligt på frågor om arbetsmiljön. För att få dessa ärliga svar behövs en tillåtande arbetsmiljö. Men vad betyder det? Akavias chefsspecialist Birgitta Rydell på en medlemsfråga kring ledarskap.

Fråga: Jag är chef med personalansvar och med höga krav på mina medarbetare. Samtidigt vill jag måna om en god arbetsmiljö. Hur vet jag att mina krav inte är för högt ställda? Att fråga kanske inte resulterar i ett ärligt svar?  

Svar: För att kunna svara på dina frågor tänkte jag börja med den sista. Den tar nämligen upp det som är viktigaste och grunden för en god arbetsmiljö. För att få ett ärligt svar, behöver du och din organisation skapa ett klimat av tillit där medarbetarna känner sig bekväma med att berätta ärligt om sin arbetssituation.

Då kommer vi till begreppet psykologisk trygghet. Med det menas att var och en på arbetsplatsen upplever trygghet på arbetet och kan säga vad de tycker och tänker utan att vara rädda för negativa konsekvenser. Det innebär också att få ta risker, göra fel och ta upp problem i gruppen eller med arbetet i övrigt och att det inte hålls emot dig.

Birgitta RydellPsykologisk trygghet är viktig del av en god arbetsmiljö, men det ger också en organisation som präglas av lärande eftersom ifrågasättande och prövande förhållningssätt uppmuntras. Det finns en tydlig koppling mellan upplevelsen av psykologisk trygghet och lärandebeteenden som att ställa frågor, ge feedback, reflektera över och diskutera misstag för att lära sig av dem.

Hur kan då det gå till i vardagen? Grunden ligger i att skapa en öppen och tillitsfull dialog med dina medarbetare. De måste känna att de kan prata med dig om bekymmer och åsikter utan rädsla för repressalier. En struktur för det skapar du genom att avsätta mycket tid för individuella samtal och för att följa upp både arbete och välmående. Nyckeln ligger i att lyssna och ställa frågor så att du får veta hur de upplever arbetsbördan och om det finns några specifika problem som behöver lösas.

För att få ärlig feedback kan du också använda anonyma enkäter eller undersökningar som medarbetarna kan fylla i. Detta kan hjälpa dig att få insikt i hur de känner om arbetsbördan och arbetsmiljön. Det här är förstås beroende på hur stor grupp du är ansvarig för. I mindre grupper är det inte möjligt utan att anonymiteten riskerar att sättas ur spel.

När du får feedback, oavsett om den är positiv eller negativ, är det viktigt att agera på den. Om dina medarbetare känner att deras oro och åsikter tas på allvar och att det vidtas åtgärder, kommer de vara mer benägna att vara ärliga i framtiden.

Det behöver inte alls finnas en motsättning mellan god arbetsmiljö och goda prestationer så som frågan antyder. Det är väl känt att stora möjligheter att själv påverka former och innehåll i arbetet, ger ett ökat välbefinnande och upplevelse av en god arbetsmiljö. Den lärande miljö som psykologisk trygghet främjar, ökar också prestationerna. Så om du strävar efter att skapa psykologisk trygghet så främjar du lärandet vilket i sin tur ökar prestationen i din grupp.

Det säger forskningen om psykologisk trygghet

Läs också: Hur kan jag bli bättre på att motivera mina medarbetare?

Läs också: Så lägger du upp en policy för distansarbete

Läs också: Hur ska jag leda sammanslagningen och få ihop avdelningarna?