För Akavias medlemmar finns tydliga tecken på att avgörande förändringar i kraven på kompetensprofil kommer i allt snabbare takt. Vi är till exempel många som anpassat oss till ett digitaliserat arbetssätt som vi inte ens var i närheten av innan pandemin bröt ut.

Som akademiker har vi genom vår utbildning en bra utgångspunkt för att utvecklas och ta till oss ny kunskap. Men är vi rustade för de utmaningar som nu kommer i allt snabbare takt?

Om arbetsgivarna inte lyckas utveckla sina medarbetare kommer det att drabba enskilda medarbetare, företag, myndigheter, kommuner och regioner och till sist Sverige som nation. Vi har redan i dag arbetskraftsbrist inom vissa yrken, samtidigt som många med akademisk utbildning upplever att de har svårt att bli aktuella för nya roller efter att de fyllt 50 – ja, kanske rent av efter 40.

Vår befolkningsstruktur är sådan att fler kommer att behöva arbeta längre och då kan vi inte låta dagens 50-åringar anses vara förbrukade. Vi som är arbetsmarknadens parter måste därför hålla frågan om ständig kompetensutveckling i arbetslivet levande.

Som en del av PTK har Akavia förhandlat fram den partsgemensamma överenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd. Överenskommelsen innebär nya möjligheter till kompetensutveckling för individer som behöver stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt införs ett nytt omställningsstudiestöd parallellt med det befintliga studiemedelssystemet.

Rätt utnyttjad är överenskommelsen en nyckel till framgång för framtida kompetensförsörjning. För Akavias medlemmar måste det dock finnas möjlighet till ett flexibelt lärande, till exempel att kunna läsa kurser på distans eller på kvällar och helger samt att kurser går att söka utanför ordinarie terminsstart. Förutom detta behöver utbildningsutbudet anpassas så att det blir mer relevant för yrkesverksamma akademiker.

Den svenska modellen har visat att den kan leverera. Om utbildningarna anpassas efter våra medlemmars behov är vi rustade inför framtiden.

Text: Jens Jacobsson, vice vd Akavia