Det råder en stor brist på kvalificerade medarbetare inom IT och tech, och nästa år förväntas techbranschen sakna 70 000 personer. För att kunna attrahera och behålla talanger måste därför företagen vara lyhörda för vad dessa värderar på en framtida arbetsplats.

I en ny undersökning från Nexer Tech Talent har 500 techtalanger svarat på frågor om sitt framtida arbetsliv. Ständig kompetensutveckling och balans i livet – exempelvis möjlighet att påverka var och när de arbetar – är det som värderas högst.

– Att kunna utvecklas i arbetet har blivit allt viktigare. Våren 2021 uppgav 42 procent av techtalangerna att kontinuerlig kompetensutveckling var en av de tio viktigaste aspekterna av arbetslivet. Den siffran har nu ökat till 47 procent, säger Pernilla Johansson, vd Nexer Tech Talent.

Techtalangerna utmärker sig även vad gäller önskan att kunna jobba på distans – det är enligt rapporten mer än dubbelt så viktigt för techtalanger jämfört med andra unga akademiker. 39 procent av techtalangerna jämfört med 17 procent av andra högutbildade anser det vara en av de tio viktigaste aspekterna av arbetslivet.

Akavia verkar för ett flexibet arbetsliv

Mjuka egenskaper är framtidskompetenser

När techtalangerna blickar framåt tror de att mellanmänskliga och sociala förmågor, soft skills, kommer att vara viktigast. Förmågan att samarbeta och leda, lyhördhet, kreativitet och förändringsbenägenhet är några sådana egenskaper.

– AI-verktygens snabba framfart medför att det i framtiden inte kommer att vara den tekniska kompetensen som är avgörande. Istället kommer värdegrundsfrågorna vara kritiska tillsammans med kraven på att förstå arbetsuppgifter och våga fatta beslut, säger Pernilla Johansson.

Lyfter man sedan in techtalangernas prioriteringar på framtidens ledare så ser vi hur områden som förståelse, lyhördhet, och balans prioriteras högt.

Enligt Ida Inga, professionsanalytiker på Akavia är Nexer Tech Talents rapport intressant och ligger i linje med vad man kan se från andra undersökningar som görs i branschen.

Ida Inga– Fokuset på mjuka värden, bra ledarskap och flexibilitet är något vi ser hos våra medlemmar också, i synnerhet hos IT-akademiker. De är även mer benägna att byta jobb om flexibiliteten inte bibehålls.

Det finns också en stor skillnad i vad talangerna önskar och hur de upplever att verkligheten är idag. Att företag fokuserar mer på tillväxt och lönsamhet tror techtalangerna är fel väg att gå. När idealet jämförs med den verklighet techtalangerna faktiskt upplever, framgår en tydlig konflikt mellan önskat och upplevt utvecklingsfokus.

– Bara runt 10 procent tycker att tillväxt och lönsamhet ska vara företagens främsta utvecklingsfokus, medan över 40 procent upplever att så är fallet. Samtidigt vill drygt 50 procent att medarbetarnas välmående och kompetensutveckling ska vara i fokus, medan mindre än 30 procent upplever att det är så, säger Pernilla Johansson.

– Det här ställer krav på företag att tänka om både kring ledarskap och kompetensutveckling, men också kring kulturen och organisationen i stort, säger Pernilla Johansson.

3 krav på framtidens arbetsgivare inom it och tech

 1. Utveckling och livsbalans
  Det finns ett gap mellan techtalangernas bild av hur det borde vara i arbetslivet och hur de upplever att det är, en konflikt mellan “hårt” och “mjukt”. Företagets krav på lönsamhet och tillväxt måste gå hand i hand med techtalangernas krav på utveckling och en fungerande livsbalans.
 2. Kultur som främjar ständigt lärande
  Att skapa en kultur som främjar ständigt lärande är det viktigaste en organisation kan göra om de vill behålla techtalangerna. Utan lärkultur, ingen utveckling och inga techtalanger som stannar kvar.
 3. Mjuk kompetensutveckling
  När techtalangerna reflekterar över vad som saknas och vad som krävs för ett framgångsrikt arbetsliv är det framtidskompetenser man inte lär sig på universitetet – som kreativitet, ledarskap, sociala förmågor och hantverket i arbetslivet. (Källa: Tech Talent Report 2023)

Så svarar techtalangerna

 • 73 % lyfter fram mjuka förmågor som kreativitet, driv, ledarskap och sociala kompetenser som de främsta framtidskompetenserna.
 • 47 % i åldern 20-35 år anser att kontinuerlig kompetensutveckling är en av de 10 viktigaste aspekterna i arbetslivet, jämfört med 23 % av övriga högskoleutbildade i samma ålder.
 • 54 % uppger att de planerar att byta jobb inom det närmaste året.
 • 10 % önskar att tillväxt och lönsamhet är företagens främsta utvecklingsfokus, medan 50 % önskar att medarbetarnas välmående och kompetensutveckling är i främsta fokus för utvecklingen.

(Källa: Tech Talent Report 2023)

Om Tech Talent Report

Tech Talent Report är framtagen av Nexer Tech Talent tillsammans med Kairos Future. Rapporten bygger på en enkätundersökning med över 500 techtalanger, det vill säga unga studerande eller yrkesverksamma med universitets- eller högskoleutbildning inom IT/tech. Utöver enkätundersökningen har djupintervjuer genomförts med såväl techtalanger som representanter från arbetsgivarsidan och akademien.

Till Tech Talent Report 2023.

Läs också: Lönestatistik: Så mycket tjänar it-akademiker

Läs också: Framtidens kompetens: It och tech måste ständigt lära om

Läs också: Brist på it-kompetens i norr

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.