Institutet grundades 1917, är en del av Stockholms Handelskammare, och handlägger upp mot 200 mål per år.

– Vi erbjuder en mötesplats för tvistelösning. Vanligast är kommersiella tvister mellan företag, men det kan också vara tvister mellan företag och stater, och – i liten omfattning – mellan företag och privatpersoner, till exempel tvister om vd-avtal, berättar Caroline Falcone.

– Tvisterna kan gälla allt från ett par hundra tusen kronor till flera miljarder. Under 2022 uppgick det totala tvistevärdet till nästan 18 miljarder kronor. En del förhandlingar sker digitalt.

Läs också: Juristen om vad som gäller för bisysslor

Caroline Falcone– Det är upp till parterna och skiljedomarna om man ska träffas fysiskt eller digitalt. Skiljedomarna beslutar efter att ha samrått med parterna. Förhandlingarna kan ske hos SCC, på Stockholm International Hearing Center, hos en advokatbyrå eller i en annan lämplig lokal.
Avgörande kan även göras enbart på handlingar.

Vilka är domare?
– Det flesta är jurister, men det förekommer också ekonomer och ingenjörer. Många är advokater, andra kan vara juristprofessorer eller domare, till exempel i tingsrätt, hovrätt eller i Högsta domstolen.

– Om man utser justitie- eller hovrättsråd måste man alltid tänka på att det finns en risk för att skiljedomen klandras på processuella grunder och hamnar i hovrätten eller i Högsta domstolen. Om det finns tre personer i skiljenämnden är det vanligaste att parterna utser varsin skiljedomare samt gemensamt en tredje som blir nämndens ordförande.

Läs också: Skiljenämndsuppdrag - omtvistad bisyssla

– I omkring hälften av dessa skiljeförfaranden utser vi ordföranden.
Tvister kan också avgöras av en ensam skiljedomare som då kan utses av SCC eller av parterna tillsammans.

I de svenska målen är det ofta svenska skiljedomare, medan det i de internationella kan vara både svenska och utländska.

– Vi har ett register för den som är intresserad av att arbeta som skiljedomare. Varken parterna eller SCC är dock bundna att välja
skiljedomare ur registret.

Vem betalar för ett skiljeförfarande?
– Parterna betalar för skiljeförfarandet, dels arvode till skiljedomaren eller skiljedomarna (och står även för deras omkostnader), dels en administrativ avgift till SCC. Skiljedomen offentliggörs i allmänhet inte. Det är konfidentiellt vilka skiljedomare som är inblandade i olika skiljeförfaranden och vilka parter som förekommer hos SCC.

Detta är ett skiljeförfarande

  • Skiljeförfarande är ett alternativ till att gå till domstol. Det ger parterna möjlighet att lösa tvisten genom en snabbare, mer flexibel och helt konfidentiell process.
  • SCC Skiljedomsinstitut, en självständig del inom Stockholms handelskammare, erbjuder tvistlösning genom bland annat skiljeförfarande, förenklat skiljeförfarande och medling.

Arbetsgivarnas inställning till bisysslor och vad som gäller

Nästan var femte Akaviamedlem har bisysslor, allt från biodling till kvalificerade ekonomiska och juridiska uppdrag. Vi reder ut vad som gäller och arbetsgivarnas inställning till bisysslor.

Juristen: "Det här gäller för bisyssla utanför jobbet"

Arbetsgivare om vad som gäller för bisysslor hos dem

Bisysslor: Åklagaren begärde tillstånd för att skriva bok

Skiljenämndsuppdrag – en omtvistad bisyssla

Så här arbetar SCC med skiljeförfaranden