Han berättar att kravet på tillstånd beror på att delar av företagets verksamhet är reglerad.

– Att driva ett registrerat revisionsföretag kräver tillstånd och vi står under tillsyn från tillsynsmyndigheter. Det innebär att vi måste följa etik- och oberoenderegler i revisorslagen samt föreskrifter och andra regler från Revisorsinspektionen, International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) och PCAOB, säger Anders Bäckström som är Risk Management Partner på KPMG.

Läs också: Juristen om vad som gäller för bisysslor

Kan du ge exempel på bisysslor som inte är tillåtna?
– Styrelseuppdrag i verksamhetsdrivande företag, sidouppdrag inom bokföringsområdet eller som revisor, alla typer av bisysslor för företag som är revisionskunder och företag som inte lever upp till vår uppförandekod.

Har det hänt att någon medarbetare fått sluta på grund av bisysslor?
– Det har hänt att vi har tvingats omplacera medarbetare eftersom de åtagit sig bisysslor som är förbjudna enligt lag eller andra regler som vi som företag måste efterleva.

Även anställda i Västerås kommun är skyldiga att anmäla eventuella bisysslor till sin chef.
– Frågan har dessutom en särskild punkt i våra medarbetarsamtal, säger Anna Porsaeus, tillförordnad förhandlingschef.
Hon berättar att det är ovanligt att det blir ett nej på en förfrågan om bisysslor.
– Men bisysslan får till exempel inte vara arbetshindrande eller så omfattande att man inte får tillräckligt med vila för att orka med det ordinarie jobbet.

Hur många timmars vila?
– Man ska kunna prestera enligt normalgraden. Hur mycket vila som krävs för det varierar mellan olika människor. En del har högre kapacitet än andra. Det har hänt att medarbetare fått sluta sin anställning på Västerås kommun på grund av bisyssla, men då framför allt på grund av den har varit arbetshindrande.

Anna Porsaeus tror att det tuffa ekonomiska läget gör att en del kommer att söka extrajobb.
– Känner man att man har kapacitet, och det inte påverkar det ordinarie arbetet, tycker jag att man ska ha frihet att göra det.

Arbetsgivarnas inställning till bisysslor och vad som gäller

Nästan var femte Akaviamedlem har bisysslor, allt från biodling till kvalificerade ekonomiska och juridiska uppdrag. Vi reder ut vad som gäller och arbetsgivarnas inställning till bisysslor.

Juristen: "Det här gäller för bisyssla utanför jobbet"

Arbetsgivare om vad som gäller för bisysslor hos dem

Bisysslor: Åklagaren begärde tillstånd för att skriva bok

Skiljenämndsuppdrag – en omtvistad bisyssla

Så här arbetar SCC med skiljeförfaranden

Så säger arbetsgivarna om bisysslor

Familjens Jurist
– Eftersom våra med­arbetare har lojalitetsplikt mot oss som arbetsgivare vill vi att de berättar om de har någon bisyssla, säger Victoria Thore, vd på Familjens Jurist.
– Det är inte tilllåtet att ha en bisyss­la inom konkurrerande verksamhet eller en bisyssla som har uppkommit till följd av eller gynnas av anställningen hos Familjens Jurist. Det är heller inte tillåtet om arbetet skulle bli påverkat av en bisyssla, till exempel om medarbetaren inte kommer utvilad till arbetet. Det är inte heller lämpligt att ha en bisyssla som riskerar att skada vårt företags anseende.
Har någon med­arbetare fått sluta på grund av sina bisysslor?
– Ja, det har förekommit när en medarbetare har arbetat i ett annat bolag inom konkurrerande verksamhet.

Stockholms stad
– Bisyssla får inte vara inom konkurrerande verksamheter, inte vara förtroendeskadlig eller inom områden där jäv kan upp­stå, säger Anita Lidberg, personaldirektör på Stockholms stad.
– Om du till ex­empel är enhetschef inom den kommunala äldreomsorgen är det förtroendeskadligt att sitta i styrelsen för ett privat drivet äldreomsorgsföretag, eller om du arbetar med markupplåtelser eller bygglov och samtligt har uppdrag i till exempel byggföretag.

Finansinspektionen
– Det är endast bisysslor som kan uppfattas som förtroendeskadliga
som behöver anmälas. Förtroendeskadliga bisysslor är sådana som kan rubba allmänhetens förtroende för medarbetarens opartiskhet eller som kan skada FI:s anseende. Det gäller oavsett vilken funktion medarbetaren har på FI eller bisysslans art, säger Bodil Andersson, senior jurist på Finansinspektionen.
– Huvudregeln är att bisysslor är tillåtna, men medarbetare får inte ha en bisyssla hos ett företag som står under FI:s tillsyn eller under tillsyn av motsvarande myndighet i ett annat land. Närmaste chef kan besluta att medarbetaren helt eller delvis ska upphöra med eller inte åta sig en bisyssla.

Domstolsverket
– Domare måste anmäla alla sina bisysslor och det ska ske skriftligt. Övriga anställda måste anmäla sådana bisysslor som kan behöva bedömas, det vill säga man måste dels anmäla efter uppmaning,
dels (utan uppmaning) själv fundera över om bisysslan kan vara arbetshindrande eller förtroendeskadlig, säger Linnea Littorin, arbetsrättsjurist på Domstolsverket.
Exempel på bisysslor som inte anses lämpliga eller tillåtna?
– För en ordningsvakt i domstol är det typiskt sett otillåtet att jobba på krogen. För en domare skulle det inte vara tillåtet att till exempel starta ett företag som hjälper till med konkurshantering. Sådana bisysslor där man kan dra nytta av att vara anställd i domstol eller på Domstolsverket är inte tillåtna, inte heller då det inte är tydligt för allmänheten var mitt arbete i domstolen slutar och bisysslan börjar.

Åklagarmyndigheten
– Åklagarmyndig­het­en frågar kon­tinuerligt medarbetarna om eventuella bisysslor. De har en skyldighet att svara, säger Karin Rosander, kommunikationsdirektör på Åklagarmyndigheten.
Krävs det tillstånd av chef eller arbetsgivare för att få ha en bisyssla?
– Arbetsgivaren kan förbjuda en bisyssla om den bedöms vara för­tro­endeskadlig eller arbetshindran­de.
Som vad?
– Engagemang i verksamheter som ligger nära Åklagarmyndighetens, till exempel olika verksamheter som stödjer brottsoffer. Om en medarbetare engagerar sig i sådan verksamhet är det en bisyssla som till sin art är sådan att den typiskt sett riskerar förtroendet för opartiskheten i arbetet vid myndigheten. Allmänheten kan få intrycket att medarbetare som på sin fritid frivilligt engagerar sig för ena partssidan kan komma att påverka sitt eget eller and­ras arbete vid Åklagarmyndigheten i samma riktning.

Grant Thornton Sverige
Krävs tillstånd av chef eller arbetsgivare för att få ha en bisyssla?
– Ja. Bisysslan får inte äventyra vårt oberoende som revisionsföretag och inte konkurrera med Grant Thorntons tjänsteutbud. Eventuell bisyssla måste vara förenlig med ett antal för branschen gällande regelverk och praxis, säger Peter Ek, risk management partner och auktoriserad revisor på Grant Thornton Sverige.

Swedbank
– Rent generellt har vi en positiv inställning till bi­sysslor bland våra med­arbet­are, eftersom det kan bidra posi­tivt till deras ut­veckling och till samhället. Det krävs ett medgivande från Swed­bank som arbets­givare, säger Hannes Mård, presskommunikatör på Swedbank.
– Det görs alltid en individuell bedömning som följer av dialog med den berörda medarbetaren. Vi frågar oss exempelvis om bisysslan medför en intressekonflikt kopplat till medarbetarens tjänst eller om omfattningen kan påverka förmågan att utföra arbetsgifter.

Trygg-Hansa
– I enlighet med vårt kollektivavtal finns det krav på att medarbetare anmäler uppdrag eller bisyssla till oss som arbetsgivare, säger
Cecilia Magnusson, pressansvarig på Trygg-Hansa.
– Om medarbetaren skulle driva affärsverksamhet eller åta sig uppdrag vid sidan om sin tjänst krävs vårt medgivande. Hen ska på begäran dela uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna göra en bedömning om huruvida uppdraget har en negativ inverkan på anställningen, exempelvis genom att vara konkurrerande.