Hej Frida! För det första, hur känns det att vinna Justitiapriset 2021?
— Det känns mycket bra och viktigt att vinna Justitiapriset. Det är ett kvitto på att vi är på god väg med vårt jämställdhetsarbete. Justitiapriset är kanske branschens viktigaste pris.

Hur pass jämställd skulle du säga att affärsjuridikbranschen är idag?
— Tyvärr är det inte särskilt jämställt alls i dagsläget. Det har alltid varit en övervägande majoritet av män på ledande positioner i advokatbranschen. Även på Delphi. Men vi jobbar aktivt för förändring. Jämställdhet är inte enbart en självklar rättvisefråga, utan även helt nödvändigt för såväl vår som våra klienters framgång.

På Delphi har ni en jämställdhetsgrupp. Kan du berätta om den?

Vår jämställdhetsgrupp skapades för ungefär åtta år sedan och tar fram olika initiativ och förslag till förbättringar.  Vi jobbar även aktivt med jämställdhetsfrågor på ledningsgruppsnivå och ser till att frågan genomsyrar hela vår verksamhet. Jämställdhet är till exempel en stående punkt på alla våra styrelsemöten, partnermöten och personalmöten. Byråns partners utvärderas även årligen av alla medarbetare för att vi ska kunna följa upp i vilken mån de bidrar till en jämställd företagskultur. Samtliga medarbetare utvärderar även sig själva.

Läs också: Årets justitia 2022

Ni håller bland annat regelbundna workshops och kurser om jämställdhet, varför då? 

Frida Rydin Delphi.jpg

— Vi arrangerar utbildningar och workshops för alla medarbetare inom ämnen som unconscious bias, inkluderande företagskultur och mångfald. Det finns många kompetenta och inspirerande föreläsare och experter att lära av. Vi träffar även företag bortom vår bransch som har lyckats väl med jämställdhet, och låter oss inspireras av dem. För att skapa förändring i ett tidigare skede samarbetar vi även med nätverk som NU: Nolla Utanförskapet och Ung Talang, i syfte att inspirera ungdomar i utsatta områden och visa på olika möjligheter för fortsatta studier.

Läs också: De driver byrån med annorlunda affärsmodell

Hur ser könsfördelningen ut hos er idag när det gäller delägare och ledande positioner? 
— Givet att vi har arbetat ganska länge med frågan kan det kanske tyckas att vi inte lyckats speciellt väl då vår partnerstruktur fortfarande är ojämn, men vi är på god väg även om förändring ibland tar lite tid. I år har vi till exempel tillsatt tre nya kvinnliga partners – och fler ska det bli. I dagsläget är vi cirka 30 procent kvinnor på ledande positioner på Delphi. Vi arbetar även med jämställdhet i fler personalgrupper, till exempel att få in fler män på våra administrativa tjänster.

Vi arbetar helt enkelt på bred front för att uppnå en jämnare könsfördelning på byrån som helhet. Jämställdhet ska genomsyra allt vi gör och är som tidigare nämnt en stående punkt på våra olika interna möten. Utöver det arrangerar vi även löpande punktinsatser i form av bland annat föreläsningar, utbildningar, workshops och medarbetarundersökningar. Jämställdhet måste alltid prioriteras och bearbetas.

Det finns undersökningar som visar att många jurister vill byta jobb på grund av en hög arbetsbelastning som det är svårt att förena med ett familjeliv. Vad gör ni för att skapa förutsättningar för balans i livet till exempel när någon har småbarn?
— Det kan absolut tidvis vara en utmaning i vår bransch eftersom det ibland är korta deadlines mot klient och arbetet kan vara oförutsägbart. Vi eftersträvar en jämnare arbetsfördelning och följer veckovis upp hur arbetsbeläggningen ser ut på individ- och gruppnivå.

Vi vet från olika undersökningar att work-life-balance är viktigt för framförallt yngre medarbetare och det tycker jag är sunt. Vårt jämställdhetsarbete syftar till att skapa en hållbar arbetssituation över tid och uppnå en kultur där såväl kvinnor som män trivs och ser en framtid.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Läs också: Yngre jurister vill ha balans

— Personligen tycker jag att arbetet på advokatbyrå egentligen är ganska flexibelt, även om det kan vara hårt arbete emellanåt, men flexibiliteten ökar nog också i takt med senioriteten. När man arbetar som nyutexaminerad jurist på byrå känns det nog tyvärr inte alltid lika flexibelt. Jag tror dock att jobba hemma-situationen har gjort att fler känner en ökad flexibilitet som kommer att bestå även efter pandemin. Och att fortsättningsvis kunna jobba på distans delvis tror jag kommer att bidra till ett mer hållbart arbetsliv för alla.

Läs också: Munken som kom tillbaka 

Det är dock viktigt att det även är jämställt på hemmaplan, det vill säga att båda föräldrarna tar lika stort ansvar över barnen och hemmet. Då blir det naturligt att man hjälps åt och stöttar varandra vid arbetstoppar. Om enbart en förälder har huvudansvaret så blir det såklart tufft, oavsett var man arbetar. På Delphi har vi nyligen arbetat fram en ny föräldraledighetspolicy som vi hoppas ska lägga grunden till en mer jämställd tillvaro mellan föräldrarna.

Vad innebär er nya föräldraledighetspolicy i praktiken?
— Vi ska kommunicera detaljerna internt inom kort, men i korthet har vi förbättrat villkoren för samtliga medarbetare och samtidigt lagt till parametrar som ska uppmuntra våra manliga medarbetare att ta ut längre föräldraledighet.

Läs också: De vanligaste frågorna och svaren vid föräldraledighet

Det är idag fler kvinnor än män som tar examen från juristprogrammen. Vad tror du om framtiden för jämställdhetsfrågan i branschen?
— Andelen kvinnliga juriststudenter är fler än manliga sedan flera år tillbaka. Det är även fler kvinnor än män som tar ut sin juristexamen. Vi advokatbyråer måste se till att skapa en inkluderande företagskultur som attraherar fler av dessa kvinnor och framförallt motiverar dem att stanna tillräckligt länge för att nå seniora positioner och därmed få möjlighet till partnerskap. Jag hoppas och tror att vi kommer uppnå det inom en snar framtid.

Läs också: En jämställd relation är det bästa karriärtipset