Under pandemin fanns det ingen gräns för hur stora inkomster du fick ha utan att det påverkade dina studiemedel. Men sedan 1 juli 2022 är den så kallade fribeloppsgränsen tillbaka, och efter två år av slopat fribelopp är det många studenter som inte har koll vad det innebär. Enligt en undersökning som CSN gjorde i slutet av 2021 visste var fjärde student inte alls vad fribeloppet är, och ännu fler var osäkra på vad fribeloppet innebär i praktiken.

En av oklarheterna gällde vilka inkomster som ingår i fribeloppet. Exempelvis visste majoriteten i CSN:s undersökning inte att inkomster från lägenhetsförsäljning och aktieförsäljning räknas in i fribeloppet. En del trodde däremot att banklån och studiemedlen från CSN räknas som inkomst, vilket de alltså inte gör.

Läs även:  Hitta din studiestrategi

Något som kanske också kan förvirra är att det finns olika nivåer på fribeloppet, eftersom det relaterat till hur många veckor du tar studiemedel. Vilket i och för sig är rätt logiskt, eftersom exempelvis den som enbart tar studiemedel för halvtidsstudier då får möjlighet att jobba mer vid sidan om studierna.

Om du når över gränsen för fribeloppet kommer alltså rätten till studiemedel – både bidrag och lån – att gradvis minska. Ju högre inkomster du har, desto mindre studiemedel har du rätt till. 

Men det kanske förstås vara svårt att veta på förhand exakt hur höga inkomster du kommer att ha, och då kan det hända att du redan har fått för mycket utbetalt. CSN gör en kontroll av studenternas inkomster med två års fördröjning, och om det visar sig att du har fått mer studiemedel än du har haft rätt till så blir du återbetalningsskyldig. Då är utgångspunkten att du har 30 dagar på dig att betala in den summa som du egentligen inte skulle ha fått ut, även om det finns möjlighet att be om att få lägga upp en betalningsplan.

Läs även: Tre studietips till dig som ska fortsätta plugga

Under 2021 var det 14 800 personer som fick återkrav på studiemedel på grund av att CSN upptäckt i sina kontroller att dessa studenter hade haft för höga inkomster två år tidigare (det vill säga under 2019). De fick i genomsnitt återkrav på 21 400 kronor.

Något som är viktigt att tänka på är att fribeloppet gäller per kalenderhalvår, det vill säga för vårterminens studier räknas inkomsterna för perioden 1 januari-30 juni det året, och för höstterminen inkomsterna under 1 juli-31 december.

Carl-Johan Stolt– Att inkomstgränsen gäller ett specifikt halvår är en fördel för studenterna. Det innebär till exempel att om du tar examen på våren så kan du sedan börja jobba och tjäna pengar på hösten det året utan att du riskerar att bli återbetalningsskyldig för studiemedel som du fått ut under vårterminen, säger Carl-Johan Stolt, utredare på CSN. 

För dig som studerar på heltid under vårterminen 2023 och tar ut studiemedel för alla veckor (20 veckor räknas som heltidsstudier) ligger fribeloppsgränsen på 101 967 kronor.

– Det är inte så vanligt att nå över gränsen på enbart arbetsinkomster, eftersom det i praktiken innebär att du nu kan tjäna i genomsnitt 17 000 kronor per månad under det första halvåret.

Men om det är så att du räknar med att hamna över fribeloppsgränsen är Carl-Johan Stolts tips att överväga att minska antalet veckor som du tar studiemedel.

– Det gör i så fall alltså dels att fribeloppet ökar, men i och med att du reducerar antalet studiemedelsveckor som du tar ut nu så kan du använda dem senare. Så blir det inte om du tar ut fullt och blir återbetalningsskyldig, utan då är de veckorna förbrukade så att säga.

Gränsen för hur många veckor du har rätt att ta studiemedel på eftergymnasial nivå är 240 veckor, vilket motsvarar sex års heltidsstudier.

Fribeloppet i korthet

  • Fribeloppet anger hur hög inkomst du kan ha samtidigt som du tar studiemedel. 
  • Det gäller även om du enbart har bidragsdelen.
  • Som inkomst räknas lön, a-kassa, inkomster från bostadsförsäljning, aktieutdelning, skattepliktigt omvårdnadsbidrag, föräldrapenning, sjukpenning, pension, aktivitetsersättning från Försäkringskassan och inkomster från eget företag.
  • Inkomstgränserna gäller halvårsvis, för vårterminen jan-juni och höstterminen juli-dec.
  • Det innebär alltså att inkomster på sommaren kan påverka din rätt till studiemedel.
  • Fribeloppet blir högre om du tar ut studiemedel under färre veckor.
  • Om du når över gränsen för fribelopp minskar rätten till studiebidrag och -lån gradvis.
  • Meddela CSN om inkomsterna ändras under terminens gång, för då kan de kvarvarande utbetalningarna justeras så att du slipper återkrav.
  • CSN kontrollerar dina inkomster i efterhand, och om du har fått ut mer studiemedel än du haft rätt till blir du återbetalningsskyldig.

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.

 

Läs mer om fribeloppet hos CSN.