Under pandemin har HR-rollen kommit mer till sin rätt, konstaterar Sveriges första HR-professor Stefan Tengblad

Pandemin har satt HR-frågorna på agendan. Det handlar om allt från organisationsförändringar till digitalisering. HR sitter på mycket kompetens om hur man ska ordna arbetslivet och blev i de flesta organisationer en del av en krisorganisation.  

I Sverige sitter en stor del av HR-cheferna i ledningen på bolagen. Enligt The Cranet Networks senaste enkät, som görs vart femte år, som han nu är med och tar fram årets data för sitter 89 procent av de svenska HR-cheferna i ledningen i bolag med över 200 anställda jämfört med 64 procent i världen. Det är bäst i Norden, konstaterar han. 

Läs också: HR-profilen om fem förändringar i arbetslivet efter covid

- Men trots det kan det ha funnits en upplevelse att andra funktioner haft mer inflytande, till exempel it. Så den utveckling som nu skett har upplevts som ett lyft.  

Han tror definitivt att det är en trend som håller i sig.

Stefan Tengblad.

Det är en positiv trend. Många ledningar har insett vikten av fungerande HR, av engagerade medarbetare som känner lojalitet mot organisationen och att man inte kan nå sina affärskritiska mål utan detta, säger han.

Under pandemin har HR organiserat hemarbetet, utbildat i nya regelverk och värnat om personalens hälsa. Samtidigt har de hanterat varsel och permitteringar samt rekryteringar.

Läs också: Tips till rekryterare för en framgångsrik digital arbetsintervju

– Det kom ett ideal på 1990- och 2000-talet om att ge ett mer uttalat personalansvar till linjecheferna. Tidigare var det mer delat med HR eller inte så tydligt vem som ansvarade. Den modellen har varit ganska stabil och jag ser inte så mycket förändring i den, säger han.

Cranet Network, antal hr-chefer i ledningsgrupp.

HR-funktionen har därmed blivit mer en ledningsresurs och fått en stödjande roll till de personalledande cheferna från att tidigare haft mer direktkontakt med medarbetarna vid rekrytering, lönesättning med mera. Nu är det dags för nästa steg i den utvecklingen, hävdar han.

Läs också: Inte bara hr som ska hantera negativa attityder

- Talent management ligger ofta kvar på HR, men framför allt ligger det i dag på funktionen att ta ett samlat grepp, för förhandlingar etcetera, vilket kräver mer arbetsrättslig kompetens, i kombination med ett processrättsligt ansvar. Det är svårt att veta om pandemin även bidrar till att få upp fler HR-chefer på ledningsnivå även om betydelsen av den lyfts, säger han.

Hur kommer då HR-rollen att utvecklas framöver?
-Jag ser framför mig att HR inte kommer ha lika starkt fokus på personaladministration, det vill säga det löpande processarbetet, utan vara mer involverade i kultur, utvecklings- och förändringsfrågor. De jobbar redan nu mer med organisationsutveckling än tidigare. 

Läs också: Tre trender i arbetslivet i framtiden

-Jag tror rutinarbetet blir mer digitalt och att man köper in tjänster externt för enklare uppgifter. Det dyker upp specialiserade företag för digitala tjänster, för att ta referenser, göra undersökningar, hjälpa till att sålla kandidater i rekryteringsprocessen. Att använda dem är enklare och billigare än att ha HR-kompetens för det. Det är ganska mycket uppgifter som hamnar på HR, som kan vara bra att köpa in.

Stefan Tengblads senaste bok i en lång rad är “Chefskap, ledarskap och medarbetarskap”. 

Ledarskapet hamnar allt mer i fokus. Man granskar och ställer mer krav. Vad händer?
-Det finns en tendens att ledarskapet blir mer coachande. Man kommunicerar uppdrag och låter medarbetarna som individer eller grupp vara ganska självständiga. I stället för att planera var och när medarbetarna ska jobba följer man upp arbetsprestationer. Men även vid fortsatt digitalt arbete kan man ha dagliga avstämningar och lära känna varandra och syns ju även på kontoret. Vissa grupper, till exempel ekonomer, kommer kunna jobba mer flexibelt. HR måste ha mycket kontakter med människor och har fördelen att synas IRL

Vad ser du för utmaningar härnäst för HR?
-Att hantera komplexiteten i arbetsuppgifterna, att integrera alla arbetsuppgifter på HR till en enhet, vara med och påverka olika processer de är ansvariga för och ha nytta av digitaliseringen. Många sitter fast i svårhanterliga PA-system och brottas med att få linjechefen att jobba med mer självservicegrad. Man borde kassera gamla system.         

Hur viktigt är det för HR att sitta i ledningen?

Det framstår som att HR-funktionen i Sverige har starkare ställning än i de flesta andra länder. Det finns ett stort värde i att sitta i ledningsgruppen och ha insyn i vad som händer inte minst till följd av förhandlingskraven i medbestämmandelagen och för att kunna sköta förhandlingarna med fackföreningarna.     

Sverige har flest HR-chefer i ledningen i Norden

Sverige har flest HR-chefer i ledningen i Norden. Finland är tvåa och Danmark trea, enligt The Cranet Network, framhåller Stefan Tengblad.

-Sverige toppar i Norden med 89 procent av HR-cheferna i ledningen enligt deras senaste enkät. Svarsfrekvensen här var 15 procent men det räcker. Nu samlar vi in årets data.  

Undersökningen är global och görs ungefär vart femte år för bolag med över 200 anställda. För svensk del innebär det över 2000 bolag, uppger han.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.