Ny lönestatistik från Akavia visar att medianlönen för personalvetare 2023 uppgår till 49 000 kronor, vilket är den fjärde högsta noteringen bland fackförbundets alla sex professioner. Trots det pressade ekonomiska läget i Sverige råder stark efterfrågan på personalvetare, berättar Nina Forssblad, professionsanalytiker på Akavia.

Nina Forssblad– Pandemin satte verkligen fokus på personalvetarnas roll och kompetens och det blev tydligt att de behövs, inte bara för kompetensförsörjningen utan också som ett stöd till ledningen i olika processer och arbetsrättsliga frågor, säger hon och fortsätter:

–  Det är vanligt att personalvetare arbetar vid sidan av studierna, vilket innebär att de sedan kommer ut med en arbetslivserfarenhet som blir attraktiv på arbetsmarknaden. Det finns i dagsläget många jobb inom HR-området och för erfarna personalvetare är det heller inte svårt att få jobb.

Läs även: Experterna om fem kniviga lönedilemman

I privat sektor uppgår medianlönen för personalvetare till 51 460 kronor. Detta kan jämföras med att medianlönerna för personalvetare i kommunal och statlig sektor ligger på 45 000 kronor respektive 44 800 kronor.

–  Generellt på arbetsmarknaden är lönenivån lägre i offentliga verksamheter, och det gäller även för personalvetare, säger Nina Forssblad. 

Men enligt henne är det viktigt att inte bara fokusera på lönen när man väljer arbetsplats och karriärväg. Du bör även väga in andra faktorer kopplade till arbetsvillkoren och arbetsmiljön: är det ett jobb som passar mig och som människor trivs på?

– Ta kontakt med arbetsgivare och ställ frågor för att bilda dig en uppfattning. Då kan du också fatta mer välinformerade beslut. Det är heller inte fel att testa på olika jobb – på dagens arbetsmarknad är det inte längre lika vanligt att man börjar på en arbetsplats efter studierna och sedan stannar där hela yrkeslivet.

Läs även: 6 steg till högre lön när du byter jobb

Bäst tjänar personalvetarna i Storstockholm där medianlönen är 50 200 kronor, vilket kan jämföras med 46 000 kronor i Malmö/Lund och 45 000 kronor i Göteborg. I norra Sverige är medianlönen för personalvetare 44 135 kronor och i mellersta Sverige uppgår den till 43 000 kronor – alltså hela 7000 kronor lägre jämfört med för personalvetarna i huvudstadsområdet. På frågan om man bör välja att bo i en större stad enbart för den högre lönens skull, svarar Nina Forssblad:

–  Lönenivåerna är generellt sett högre för personalvetare i de större städerna. Det beror på att det finns många stora arbetsgivare där som konkurrerar om arbetskraften med hjälp av lönen. Samtidigt ska man komma ihåg att boende- och levnadskostnaderna generellt sett är högre i storstäderna än på mindre orter. Här behöver man göra en personlig avvägning, säger hon.

Läs även:  Löneförmåner- så bra är de

Högst medianlöner har personalvetarna inom branscher som industri (56 000 kronor), arbetsgivar- och arbetstagarorganisation (55 800 kronor), försäkring (55 700 kronor) och fastighet (55 600 kronor). Det är inte särskilt överraskande att just dessa branscher ligger i lönetoppen, menar Nina Forssblad. 

–  Inom industrin finns många större arbetsgivare med ett stort behov av personalvetares kompetens, inte bara kopplat till rekryteringar och kompetensförsörjning utan också inom det arbetsrättsliga området. Även inom arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna finns ett behov av personalvetarnas kunskap, både inom traditionella arbetsområden men också inom arbetsrättsliga frågor, säger Nina Forssblad.

Vid förra löneenkäten låg ”handeln” på förstaplats, men i denna undersökning har branschen halkat ner till en femteplacering med en medianlön på 53 650 kronor. 

– En förklaring kan vara att många inom handel blir påverkade av det ekonomiska läget. Handeln är just nu en utsatt bransch, även för personalvetare, säger Nina Forssblad. 

Bland branscherna med lägst medianlöner för personalvetare finns kommunal eller regional förvaltning (44 800 kronor), utbildning (43 500 kronor) och bemanning (37 600 kronor). På frågan om varför bemanning ligger så långt ner, svarar hon:

– Det finns flera anledningar och en är att många personalvetare arbetar inom bemanningsbranschen som nyexaminerade i början av sitt arbetsliv, vilket påverkar lönestatistiken, säger Nina Forssblad.

Kvinnliga personalvetare tjänar inte lika mycket som manliga personalvetare, enligt Akavias nya lönestatistik. Medianlönen för kvinnliga personalvetare uppgår till 46 000 kronor, vilket kan jämföras med manliga personalvetares medianlön som ligger på 50 800 kronor. Det innebär en löneskillnad mellan könen på 4 800 kronor, eller ett rålönegap på 10,4 procent. Rålönegap innebär att man har räknat fram medianlönen för kvinnliga respektive manliga personalvetare, men däremot utan att ta hänsyn till bland annat ålder, bransch, geografiskt område eller position på arbetsplatsen. 

– Rålönegapet visar att det fortfarande finns stora löneskillnader mellan kvinnor och män. Det finns flera förklaringar till det, en är att många män har chefspositioner inom det privata näringslivet och höga löner. Men det är också andra faktorer som spelar in, till exempel fördelning av föräldraledighet och vård av sjuka barn. Kvinnor – även chefer – tar ut längre föräldraledighet och det påverkar karriär- och löneutvecklingen, säger Nina Forssblad och fortsätter:

–  Rålönegapet minskar men i långsam takt och det finns en oförklarad löneskillnad som kvarstår när hänsyn är tagen till erfarenhet/ålder, bransch, befattning, arbetsmarknadssektor och geografiskt område. För individen gäller det att ha kunskap om vad som påverkar livskarriären och det är viktigt att göra medvetna val under hela livet. Arbetsgivare behöver ta ett större ansvar för att säkerställa att kvinnor får samma chanser som män till löne- och kompetensutveckling.