Han berättar att arbetsgivares rätt att övervaka anställda i första hand regleras genom arbetsrätten, till exempel i arbetsrättslig lagstiftningoch kollektiv­avtal. Dessutom ska dataskydds­förordningen GDPR följas.

Innebär det även rätt att in­stallera ”spionprogram” i anställdas arbetstelefoner och datorer?
– Det beror delvis på vad som är syftet utifrån den verksamhet som bedrivs, men jag är mycket tveksam. Arbetsgivarens intresse ska vägas mot de anställdas intresse av att värna sin personliga integritet, säger Arne Vergee.

Arne Vergee– Säkerhetsaspekter kan sannolikt oftare ses som ett berättigat intresse för digital övervakning. Däremot är exempelvis ökad effektivitet eller produktivitet betydligt svagare skäl. Det är dock svårt att på förhand säga exakt vad en arbetsgivare får och inte får göra på det här området. Det handlar om en intresseavvägning. Därför uppmanar vi alltid till förhandling med facket innan.

Enligt Linn Sandmark, enhetschef vid Integritetsskyddsmynd­igheten (IMY), är digital övervakning och kontroll av anställda ett komplext juridiskt område.

– Vi får allt fler frågor om vad man får och inte får göra som arbets­givare vid behandling av anställdas personuppgifter. Det är viktigt att det finns en väl avvägd balans mellan arbetsgivarens behov att behandla personuppgifter och de anställdas rätt till personlig integritet. Detta blir ännu viktigare när distansarbetet flyttar in i det egna hemmet.

I ett första läge bör en arbetsgivare fundera över om det ens är nödvändigt att samla in uppgifterna.
– Går det inte att uppnå det man vill göra på annat sätt? Och motiverar ändamålet verkligen att uppgifterna samlas in på individ­nivå? Kanske kan det ske på grupp­nivå utan att personuppgifter behöver samlas in. Det man gör ska vara proportionerligt och skäligt.

Det ska också vara tydligt vad som är ändamålet med insamlingen.
En viktig princip i GDPR är uppgiftsminimering.
– Det är alltså inte okej att samla in personuppgifter bara för att de kan vara bra att ha.

Men kanske för att som chef ha bättre koll på en ”slö” medarbetare?
– Nej. Det problemet får man försöka lösa på annat sätt.

Har jag rätt att veta om min arbetsgivare övervakar mig?
– En arbetsgivare har enligt GDPR en långgående skyldighet att informera sina anställda om och hur den samlar in och behandlar personuppgifter. Informationen ska vara enkel att förstå.

– Som anställd har du dessutom rätt att få tillgång till dina personuppgifter, ett registerutdrag där det ska framgå vilka personuppgifter om dig som behandlas. Du ska även ha möjlighet få personuppgifter raderade eller rättade i vissa situationer.

Samma regler gäller för företag med utländska ägare. 
Enligt Arne Vergee gäller svensk arbetsrätt och Dataskyddsförordningen för företag med verksamhet i Sverige.

– Det har inte någon avgörande betydelse om ägarna är utländska, till exempel en koncern med ett utländskt moderföretag och ett svenskt dotterföretag. Tanken är att företag som etablerar sig inom EU ska följa Dataskyddsförordningen. EU-domstolen sätter gränserna för hur anställdas personuppgifter får hanteras, säger han.

Digital kontroll och övervakning - det här gäller

  • Arbetsgivares rätt att kontrollera sina anställda regleras i första hand genom arbetsrätten. Om kontrollen innebär behandling av personuppgifter måste dataskyddsförordningen (GDPR) följas. Det gäller till exempel uppgifter som samlas in genom olika it-system.
  • Arbetsgivarens behov av att samla in personuppgifter ska vara sakligt motiverat utifrån verksamheten. Insamlingen får inte vara för omfattande eller närgången i förhållande till syftet.
  • Arbetsgivare ska kunna visa att syftet inte kan uppnås genom andra, mindre integritetskränkande, metoder.
  • Det är som regel inte är tillåtet att använda ett it-system för att i realtid eller på annat sätt regelmässigt övervaka hur de anställda utför sina arbetsuppgifter eller när de tar raster.
  • Enligt IMY kan inte att en arbetsgivare använda samtycke som rättslig grund för att samla in personuppgifter om anställda.
  • Uppgifter om anställda som samlas in för ett bestämt ända­mål får inte sedan användas för andra (oförenliga) ändamål.
  • Personuppgiftsbehandling får inte genomföras på ett sådant sätt att de anställda har anledning att uppleva sig stå under mer eller mindre konstant bevakning.
  • Loggning uppfattas ofta som mycket integritetskänsligt och får inte utformas eller användas på ett sätt som innebär ett otillbörligt intrång i de anställdas integritet.
  • Arbetsgivare har normalt inte rätt att ta del av innehållet i en arbetstagares privata filer eller e-postmeddelanden.

Källa: Integritetsskyddsmyndigheten mfl.

Akavia Aspekt reder ut: Digital övervakning på jobbet

Alltmer avancerad teknik i kombination med växande distansarbete ökar arbetsgivares intresse för att digitalt övervaka sina anställda. En del övervakning sker öppet, annan i hemlighet. En majoritet av Akavias medlemmar vet inte om de är övervakade på jobbet eller inte, enligt en ny undersökning. Ungefär hälften uppger att de skulle byta arbetsgivare om de fick veta att de är det.

Följ med på Akavia Aspekts utredning av den digitala övervakningen. Utredningen publicerades i mars 2024.

Så kan digital övervakning på jobbet gå till

Juristen vill se en kartläggning av den digitala övervakningen

Experten: "Övervakning tar bort arbetsglädjen"

Professorn: "Utgå från att allt du gör på jobbet övervakas digitalt"

Arbetsrättsjuristen: "Rättsläget är inte helt klarlagt"

Läs också: Är du övervakad på jobbet?

Läs också: Här är bakgrundskontrollerna en arbetsgivare får göra