Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Förtroendevald

”Erfarenhet räcker inte för en livslång karriär”

Publicerad

Tomas Kjerf och Linda Oxel sitter båda i styret för ekonomernas professionsförening. Deras uppgift är att bevaka medlemmarnas intressen för ett yrke som på grund av digitaliseringen står inför stora förändringar. Med de nya förutsättningarna har därför vidareutbildning fått ett särskilt fokus.

Ungefär en gång i månaden kopplar de sju medlemmarna i styret för ekonomernas professionsförening upp sig via Akavias digitala plattform. Där diskuterar de frågor som rör yrkesintresset och dess specifika möjligheter, utmaningar och förutsättningar. Det är något annat än det traditionellt fackliga arbetet, men det driver ändå på och bidrar till styrelsens och förbundets verksamhet genom att ge idéer, underlag och inspiration utifrån ekonomernas perspektiv.

– Om man vill att ett yrke ska få fördelar i ett fackligt arbete ska man ingå i en sådan här grupp, säger Tomas Kjerf som sitter i professionsföreningens styre.

Han är utredare i styrningsfrågor på statliga Ekonomistyrningsverket, en uppgift som han tar sig an med förtjusning.

– Det mesta av arbetet jag gör när jag deltar i utvecklingsmodeller blir det ingenting av; man går in i återvändsgränder, men vi söker det som ska bli mer rationellt, effek-tivare och bättre och det är utmaningen som lockar mig, säger han. 

Tidigare har han jobbat som internrevisor, men har som han säger ”hamnat mer och mer i styrfrågor”. Kanske beror det på att han också har sett till att hänga med när ekonomyrket förskjuts från att förstå och analysera information till att blicka in i framtiden för att nå bättre resultat.

– Arbetslivserfarenhet är inte längre en tillräcklig grund att stå på för en livslång karriär, man måste ha ett livslångt lärande också. Det är också därför jag har engagerat mig i professionsföreningen, säger han.

Tomas Kjerf.

I den sitter också Linda Oxel, hon är affärsutvecklare och har jobbat inom den privata sektorn, nu senast på Alfa Laval. I motsats till Tomas Kjerf har hon jobbat inom samma område under hela sitt yrkesverksamma liv och vid första anblick har de två inte mycket mer gemensamt än att de är ekonomer. Men det finns några gemen-samma nämnare, för även Linda Oxel drivs och utmanas av just utveckling.

– Jag är priviligierad att få jobba med samma sak som jag tänkte från början, samtidigt som yrket har förändrats tillräckligt mycket för att det ska vara motiverande att vara kvar, säger hon.

Förändringen hon talar om handlar om digitaliseringen och hur den tagit över stora delar av de marknadsanalytiska momenten. Det som förr letades fram för hand görs i dag med en knapptryckning. För att hålla sig à jour har Linda Oxel kompletterat sin utbildning genom både enstaka universitetskurser och egen förkovran.

– Jag tar alla chanser att lära mig mer.
I perioder läser jag ganska mycket facklitteratur och när det gäller kurser kan det slinka med allt möjligt, inte bara för ekonomer. Jag tycker om att utvecklas och inte bara stanna upp, säger hon.

Det är en omvälvande tid för yrket där ekonomer inom staten allt mer blivit den grupp som ska utveckla metoder och modeller för att förbättra resultaten i en verksamhet eller organisation. Ekonomerna inom den privata sfären förväntas å sin sida ansvara för att företaget ska fortsätta att utvecklas konkurrenskraftigt. Det är högt ställda förväntningar, samtidigt som förutsättningarna är nya och därför har vidareutbildning fått ett särskilt fokus för professionsföreningen.

– Ekonomerna gör så många olika saker och du hittar oss på flera olika ställen i ett företag eller en organisation. Svårigheten för oss ligger därför i att tillvarata allas intressen, men det som kommer att beröra oss alla är digitaliseringen och det livslånga lärandet, säger Linda Oxel.

Enligt både Tomas Kjerf och Linda Oxel ska vidareutbildning även fortsatt vara ett personligt ansvar. Möjligheterna till kunskap, kurser och utbildning söker man själv. Det som professionsföreningen hoppas kunna ändra på är att arbetsgivarna ska se att även de gynnas av att ha uppdaterade medarbetare och därmed ge dem tillåtelse att läsa akademiska kurser på betald arbetstid, något som i den bästa av världar också skulle finnas med i kollektivavtalet.

– Med tanke på att saker förändras och att vi dessutom förväntas jobba längre, är det något alla skulle vinna på, säger Linda Oxel. 

akavias sju professionsföreningar

Akavia har sju professionsföreningar, en för varje medlemsgrupp samt en för chefer. Syftet med föreningarna är att synliggöra medlemsgrupperna och öka medlemmarnas tillhörighet och inflytande i förbundet. Professionsföreningarna bidrar med ett professions­perspektiv som är viktigt för utvecklingen av förbundets verksamhet. 

vill du påverka?

Vill du påverka vilka frågor facket driver? Kontakta Akavia för att söka plats i någon av professionsföreningarna: akavia.se

Text: Frida Henke. Foto: Magnus Glans

Publicerad