Är jag skyldig att kolla jobbmejlen när jag är ledig? Vad händer om jag blir sjuk mitt under semestern? Vad är semesterlön? Det finns en rad frågor som är bra att känna till inför den stundande sommarledigheten. Hans Franklin, biträdande förhandlingschef hos Akavia, svarar här på de vanligaste frågorna kring rätten till semester.

Måste jag vara tillgänglig under semestern?

Hans Franklin är förhandlare och rådgivare på Akavia.

Semesterlagen ger den anställde rätt till vila och rekreation. Under semestern ska den anställde inte utföra något arbete, då spricker tanken som finns i lagen om att semestern ska ge möjlighet till återhämtning och ge förutsättningar för att utöva fritidsintressen i lugn och ro. Semesterlagen är en skyddslagstiftning till förmån för den anställde. En arbetsgivare och en arbetstagare kan inte avtala bort de grundläggande reglerna som finns om att arbetstagaren faktiskt ska kunna vara helt borta från arbetet under sin semester.

Läs också: Missa inte sjuklön eller vabb under semestern

Vad händer om jag blir sjuk under semestern?
Om man blir sjuk under semestern har man rätt att avräkna dessa dagar från semestern. Sjukdom bryter alltså semestern. Viktigt att veta är dock att endast hela dagar kan räknas av från semestern. Om man blir sjuk under semestern ska man så fort som möjligt kontakta sin arbetsgivare.

Läs också: Vågar du skriva på avtalet?

Hur mycket kan jag själv bestämma när jag ska vara ledig?
Semesterlagen rekommenderar parterna att träffa medbestämmandeavtal om semesterförläggning. Tanken är att avtal bör träffas som ger arbetstagarsidan ett större inflytande över frågor som rör förläggning av semester än vad lagen ger. Om avtal saknas ska förläggningen av huvudsemestern (sommarsemestern) förhandlas enligt 11 eller 13 §§ MBL. Om inte enighet nås kring när semestern ska förläggas så har arbetsgivaren den slutliga beslutanderätten. Tanken är inte att man ska beordras till semester under en viss tid utan att så mycket samförstånd som möjligt ska användas för att hantera frågan. Arbetstagaren ska få möjlighet att i så stor utsträckning som det är praktiskt möjligt bestämma sin semesterperiod samtidigt som arbetsgivarens verksamhet ska kunna fortgå utan påtagliga hinder.

Läs också: Chef - så lyckas du ta semster

Hur mycket semester har jag rätt att ta ut?
Hur mycket semester man har kan variera beroende på vilket kollektivavtal man omfattas av och man måste också se till vad som står i det individuella anställningsavtalet. Lagen ger rätt till 25 betalda semesterdagar per år vid fullt intjänande. I praktiken ger många kollektiva och individuella avtal fler semesterdagar. För privatanställda tjänstemän är en vanlig konstruktion att man har 30 semesterdagar per år mot att man avstår ersättning vid övertidsarbete.

Här hittar du Akavias medlemmars 11 vanligaste frågor och svar om semestern

När har jag rätt till betald semester?
Du måste först tjäna in till betald semester, innan du har rätt till betald ledighet. Denna fråga regleras i semesterlagen men ofta finns avvikelser i kollektivavtalen varför dessa blir den naturliga källan när man letar svar på denna fråga. Avtalens utformning och hantering av frågan ser olika ut så det går inte att ge en enkel beskrivning. Viktigt att veta är att man inte per automatik har rätt till betald semester sitt första anställningsår. Vissa arbetsgivare tillämpar dock förskottssemester, som innebär att man kan ta ut betald semester innan sådan har tjänats in. Man kan bli återbetalningsskyldig när man slutar sin anställning om man fått ut förskottssemester.

Läs också: Så kan du tänka kring förmåner när du förhandlar

Kan arbetsgivaren tvinga mig att ta ut obetald semesterledighet?
Arbetsgivaren kan inte tvinga en anställd att ta ut obetalda semesterdagar. Arbetsgivaren kan däremot kräva att den anställde lämnar besked om han/hon vill ta ut obetalda semesterdagar. Enligt semesterlagen ska betalda dagar tas ut före obetalda.

Kan jag ta semester halva dagar?
En del kollektivavtal ger arbetstagarna rätt att räkna sin semester i timmar i stället för i dagar. Om man har timsemester så kan man ta semester del av dag. Annars gäller att man endast kan ta ut hela dagar.

Läs också: 7 förmåner du kan förhandla om 

Vad är semesterlön?
Den ersättning som arbetstagaren får under sin betalda semesterledighet. Lagens regler om semesterlön innebär att man får lite högre lön under semestern jämfört med när man arbetar.

Vad är semesterersättning?
Den ersättning som en arbetstagare får när han/hon slutar sin anställning och har tjänat ihop till fler semesterdagar än vad som har tagits ut. De intjänade dagarna räknas om till pengar och betalas ut i stället för ledighet.

Hur många semesterdagar kan jag spara?
Om en arbetstagare har tjänat in mer än 20 betalda semesterdagar så kan han/hon spara de överskjutande dagarna till ett annat semesterår.

Läs också: Återkommande övertidsarbete - ett hot mot hälsan

Den här texten har tidigare varit publicerad i Civilekonomen  den 16 juni 2017 och skrevs av Mona Johansson.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.

Hans Franklin, förhandlare / rådgivare svarar på en medlemsfråga

Hans Franklin är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Han svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.