Lönerevision, förtroendearbetstid, uppsägningstid samt skyldighet att rapportera bisyssla är fyra saker som skiljer det statliga Chefsavtalet åt från övriga anställda medarbetare. Avtalsexperten svarar.

Fråga: Jag är i dag första linjens chef på en ­relativt stor myndighet. Jag är dock i en rekryteringsprocess för en högre chefsposition på en mindre myndighet. Jag förstår att jag, om jag får tjänsten, kommer att ingå i den lokala chefs­kretsen. Vad innebär detta för mig?

Kan jag påverka inplaceringen i den ­lokala chefskretsen? Är det något jag ska tänka på?

Svar: Tack för din fråga. Inom staten finns det ett centralt avtal för chefer, Chefsavtalet Chefs­avtal, 2011 ­(arbetsgivarverket.se).

Anna WestlingI det avtalet framgår bland annat att varje myndighet ska ha ett lokalt chefsavtal där det går att utläsa vilka chefspositioner som ingår i den lokala chefskretsen. Det ser därför lite olika ut beroende på hur stor myndigheten är. Du kan således inte påverka inplaceringen i den lokala chefskretsen.

Chefsavtalet innehåller följande regler
som avviker från kollektivavtalet för
övriga anställda.

  1. Lönerevisionen enligt Chefsavtalet sker genom lönesättande samtal, men ­revisionen kan inte övertas av arbets­tagarorganisation vid oenighet.
  2. Förtroendearbetstid gäller om man avtalat om någon annan arbetstidsreglering.
  3. Uppsägningstiden är sex månader för båda parter om man inte kommer ­överens om annat.
  4. Det finns en skyldighet att redovisa alla former av bisysslor som man har eller avser att åta sig.

Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att ­kontakta Akavias chefrådgivning för ytter­ligare råd i samband med din chefstjänst.

Läs också: Vilka krav får ställas på mig som chef?

Läs också: Så förbereder du dig inför att ta ett chefsjobb

Läs också: Vilket ansvar har jag för sjukskriven medarbetare?

Anna Westling, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Anna Westling är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.