Sammantaget är bedömningen på fem års sikt att arbetsmarknaden för nyexaminerade ekonomer är fortsatt i balans, trots att det historiskt sett varit en stadig uppgång av nyexaminerade ekonomer”, står det.   

På fem års sikt beräknas det vara liten konkurrens bland ekonomer som vill arbeta inom redovisning och revision, som både är den vanligaste utbildningsinriktningen och arbetsområdet för nyexade. I rapporten konstateras också att det även är lite konkurrens bland, och brist på, auktoriserade revisorer.

- För erfarna ekonomer bedöms det vara liten konkurrens om jobben på fem års sikt generellt, säger Nina Forssblad professionsanalytiker för ekonomer på Akavia, och en av dem som stått för uppgifterna till denna del av Sacorapporten. 

Läs också: Offentlig sektor lockar engagerade kandidater

Rapporten refererar till att 33 procent av arbetsgivarna ser ett ökat behov av erfarna ekonomer på tre års sikt i SCB:s Arbetskraftsbarometer 2020. Men den varnar samtidigt för att den låga arbetslösheten bland yrkeserfarna ekonomer kan öka något vid en eventuell lågkonjunktur. Slutsatsen är dock att kravet på specialistkompetens sannolikt kommer att öka framöver, vilket innebär ett gynnsamt läge för erfarna ekonomer.     

Under flera år har det varit särskilt stor efterfrågan på revisorer och redovisningsekonomer, controllers och organisationsutvecklare konstaterar rapporten. 

Läs också: Så blir du partner i revisionsbranschen

Efterfrågan kommer också vara hög på revisorer, ekonomistyrare, organisations- och managementkonsulter om fem år. För ekonomer inom nationalekonomi beräknas arbetsmarknaden i stort sett vara i balans på fem års sikt. För ekonomer inom finansiering och marknadsföring kommer det bli svårare”, varnar den dock.   

Rapporten hänvisar även till att SCB i Trender och prognoser 2020 bedömer att arbetsmarknaden för ekonomer kommer att vara i balans även år 2035.

“Arbetsmarknaden kommer alltså att vara fortsatt god för ekonomer”, konstaterar den. 

“Däremot påverkar den generella förändringen av arbetsmarknaden också ekonomer. Uppdragen och arbetsuppgifterna blir mer komplexa och kräver bredd- och spetskompetens. Rollerna är inte lika klara och tydliga som förr och roller går in i varandra. Digitaliseringen och automatiseringen påverkar arbetsmarknaden och kommer göra det i allt högre grad i framtiden. Det leder till att en del jobb försvinner och nya kommer till. Redovisning, revision och bank- och finanssektorn är områden som genomgår stora förändringar”, framhåller den.  

Läs också: Offentlig sektor lockar unga

Inom den växande tjänstenäringen skapas många nya jobb, såsom företagstjänster och tjänster inom handel, organisation och konsultverksamhet. Ökad e-handel innebär ett ökat behov av ekonomer inom till exempel logistik och inom offentlig sektor finns stort rekryteringsbehov. 

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

På dagens arbetsmarknad får ekonomer generellt snabbt ekonomjobb, men det finns skillnader beroende på specialisering.   

Läs också: Ekonom - så får du drömjobbet 2022

Nina Forssblad.

- Det är fortsatt stor efterfrågan på redovisningsekonomer, controllers, revisorer och ekonomistyrare medan det är hårdare konkurrens för finansanalytiker, ekonomiassistenter (på mindre orter), administratörer och utredare. Det finns ett fortsatt stort rekryteringsbehov inom offentlig sektor, vilket ger möjligheter för ekonomer, framhåller Nina Forssblad.

Rapporten påpekar att de flesta arbetsgivare, enligt SCB:s Arbetskraftsbarometer 2020, upplever att tillgången på utbildade ekonomer, oavsett yrkeserfarenhet, är god eller balanserad, men att 20 procent av arbetsgivarna ser en brist på erfarna ekonomer.       

Vilket är ditt hetaste tips?

-Jag tror att koppling mellan ekonomi och it kommer att bli allt mer efterfrågad i framtiden, så den som har den kombinationen blir allt mer intressant på arbetsmarknaden. De kompetenserna är efterfrågade även i dagsläget. 

Läs också: Kompetenserna och förmågorna som framtidens ekonomer behöver

Tips för att få jobb

  • Bygg upp ditt nätverk under studietiden. Mer än var fjärde nyexad ekonom får sitt jobb via kontakter.
  • Investera i att verkligen lära dig behärska Excel, program för dataanalys eller affärs- och bokföringsprogram, om du har svårt att hitta jobb.
  • Följ redan under studierna utvecklingen på arbetsmarknaden och ta alla möjligheter att träffa arbetsgivare till exempel under arbetslivsdagar.
  • Var aktiv på plattformar där många rekryterar till exempel Linkedin.
  • Se till att knyta kontakter under studietiden genom extraarbete och praktik.

Källa: Sacorapporten Framtidsutsikter - Här finns jobben för akademiker 2026 

Nyexad? Här hittar du ännu mer information 

På Akavias webb hittar du en massa matnyttiga uppgifter för dig som studerar eller är nyexad ekonom. Den visar de vanligaste vägarna till jobbet, de vanligaste arbetsområden för nyexade och de vanligaste branscherna. De flesta hittar sitt första  jobb via kontakter, på andra plats kommer annons på arbetsgivarens webbplats följt av sociala medier. Merparten, över 80 procent, landar första jobbet i den privata sektorn.

I Akavias rapport “Efter examen 2021 - Arbetsmarknaden för nyexaminerade akademiker” hittar du fördjupad information om dagens arbetsmarknad.

Om rapporten

Rapporten Framtidsutsikter presenterar årligen prognoser för ett 60-tal akademikeryrken på fem års sikt, som bygger på Sacoförbundens bedömningar. 

Prognoserna är indelade i tre huvudområden: Liten konkurrens om jobben, balans och stor konkurrens om jobben. Det finns en bedömning för nyexaminerade och en för erfarna samt en uppskattning av osäkerheten.

Bedömningen liten konkurrens om jobben behöver inte bara vara bra utan kan bero på exempelvis lågt löneläge och/eller tuffa arbetsvillkor medan en prognos i balans däremot ofta visar på en sund arbetsmarknad med goda villkor, rimliga löner och goda möjligheter att få jobb.   

Arbetsmarknad för nyexade civilekonomer och ekonomer idag och prognos till 2026: balans. Osäkerhetsgraden är 2 på skalan 1-5 där 1 är en mycket låg och 5 en mycket hög osäkerhet. 

Här kan du läsa mer och ladda ned rapporten Framtidsutsikter - här finns jobben för akademiker år 2026.