I den senaste versionen av rapporten Trender och prognoser som kom häromåret konstaterade SCB att ekonomers uppdrag och arbetsuppgifter blir mer komplexa och kräver både bredd- och spetskompetens. Rollerna är inte längre lika klara och tydliga som förr och går dessutom in i varandra.

Läs också: Jurister behöver skaffa etisk kompass

Redovisning, revision samt bank och finans är exempel på områden som har genomgått och genomgår stora förändringar som en konsekvens av teknikutvecklingen.
Som för många andra yrkesgrupper växer kravet på digitalt kunnande och förståelse för digitaliseringens möjligheter.
– Jag tror att ekonomens arbetsuppgifter kommer att förändras ganska så radikalt, vilket ställer krav på förändring av utbildningen av nya ekonomer, men också på återkommande vidareutbildning av redan yrkesverksamma, säger Christina Öberg som sitter i styret för Akavias professionsförening för ekonomer.

Läs också: Kommunikatörer måste kunna tolka data

– I framtiden blir förmågor som kreativitet och kritiskt tänkande allt viktigare. Goda sak- och ämneskunskaper är så klart grunden, men inte tillräckligt. Det gäller att även utveckla kompetenser som är mer generiska och ha ett reflekterande förhållningssätt till det man gör. Det blir också viktigare med ett konstant lärande av varandra ute på arbetsplatserna.

Läs också: Samhällsvetare - helhetsperspektivet blir allt mer attraktivt

Bör en ekonom i 45-årsåldern läsa en kurs i filosofi som kompetensutveckling?

– Det vore mycket spännande. Det viktiga är att få andra perspektiv och att hitta andra planhalvor att umgås på rent kunskapsmässigt
än dem man för närvarande befinner sig på.
Ställer den gröna omställningen krav på naturvetenskaplig allmänbildning bland ekonomer?
– Sådan är bra för de flesta, men extra viktigt om man hamnar
i ledande ställning. När vi talar hållbarhet verkar det ibland som om det fanns en färdig lösning att köpa in. Det gör det inte, utan det behövs en förståelse för helheten och hur olika delar hänger samman.

Läs också: It och tech måste ständigt lära om

Ett resultat av den ökade automatisering inom it är att det genereras allt större mängder data, vilket ökar kraven på god analysförmåga hos användarna, men också att förmåga att styra tekniken och se till att relevant data utvinns.

– AI hjälper oss att strukturera information och se trender som vi själva inte ser. Arbetsuppgifter som det går att sätta relätänk på kommer att övertas av datorer, om det inte redan har skett. Det är bara att titta vad som har hänt med fakturahantering och bokföring som i dag i stor utsträckning är automatiserad.

– Allt detta gör att ekonomer i framtiden kommer att arbeta än mer med ekonomistyrning jämfört med i dag, trots att man redan gör det i stor utsträckning, och dessutom mer proaktivt.

Läs också: Personalvetare - Här driver AI förändringen

Behöver ekonomer lära sig att koda?

– Ju mer som automatiseras och ju enklare programmen blir att använda, desto mindre datateknisk kompetens behöver en enskild medarbetare ha. Däremot behöver hen förstå vad det går att göra med programmen. Den som arbetar med kodning behöver å andra sidan kunna det ordentligt.

Läs också: Vems ansvar är det att säkra dina kunskaper?

Kompetenserna som blir viktigast för ditt yrke i framtiden

Tre av fyra arbetsgivare i Akavia Aspekts stora enkätundersökning anser att deras bransch är i behov av ett kompetenslyft. En majoritet menar att det är arbetsgivarna som har det främsta ansvaret för kompetenshöjningen. Många lyfter fram digitalisering, säkerhet och kommunikation som kritiska områden.

Här har vi samlat texterna från temat Kompetenslyft - Så säkrar du din hjärna för fratiden" som belyser vilka kompetenser och förmågor du behöver i framtiden för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. 

Kompetenser och förmågor du behöver i framtidens arbetsliv

Ekonom – Kreativt tänk allt viktigare

Jurister behöver skaffa etisk kompass

Samhällsvetare – Helhetsperspektiv attraktivt

It och tech måste ständigt lära om

Personalvetare – AI driver förändring

Kommunikatörer måste kunna tolka data

Granskning av medlemmarnas kompetensutveckling och vidareutbildning