Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Balans och hälsa

Så vill politikerna minska stressen i arbetslivet

Publicerad

Arbetsrelaterad stress är ett samhällsproblem. Vad vill politikerna göra för att minska problemet? Akavia Aspekt har frågat ledamöterna i riksdagens arbetsmarknadsutskott. 

Centerpartiet har inte svarat på Akavia Aspekts frågor. 

1. Vad anser du är orsaken till att sjukskrivningar av psykosociala skäl ökar och att många känner sig alltmer stressade på jobbet?

Anna Johansson (S): I yrken där man har en liten möjlighet att påverka sin arbetssituation kan man se en ökad stress, exempelvis inom kvinnodominerade arbetsplatser som vård och omsorg. De som arbetar inom så kallade kontaktyrken är ofta överrepresenterade.

Saila Quicklund (M): Tidspress, svårigheter med att få ihop livspusslet, bristande rutiner, avsaknad av karriärvägar, mobbning, organisatoriska utmaningar på arbetsplatsen är några av orsakerna som ofta lyfts fram.

Leila Ali Elmis (MP): Den ständiga tillgängligheten är en starkt bidragande orsak till att stressen ökar. Gränsen mellan när man jobbar och när man är ledig har blivit mer flytande och många har fått svårare att koppla bort jobbet, även på helger och under semestern.

Ciczie Weidby (V): Att dagens arbetsliv präglas av ett högt tempo med ständigt ökande krav på effektivitet, tillgänglighet och resultat i relation till högt satta mål. Andra orsaker är att många organisationer blir alltmer slimmade och fördelningen av det obetalda hemarbetet.

Michael Anefur (KD): Bland annat hur arbetet är organiserat, hur ledarskapet ser ut och vilka förutsättningar som finns att utföra arbetet. Vad som händer i den privata sfären påverkar också. Stress kopplat till familjepussel och oro för sjukvård och äldreomsorg för exempelvis föräldrar försvinner inte enbart för att man befinner sig på jobbet.

Magnus Persson (SD): Tidsaspekten är en stor anledning. I dag ska man hinna med betydligt mer på kortare tid samtidigt som organisationerna oftast slimmas som ett led i den digitala utveckling vi nu ser på arbetsmarknaden.

Roger Haddad (L): Till exempel kan handla om svårigheter att hitta en balans mellan familjeliv och arbete. Det finns också anledning att anta att stressproblematiken i stor utsträckning också är en jämställdhetsproblematik.

2. Vilket ansvar har arbetsgivarna, de enskilda medarbetarna, respektive staten? 

Anna Johansson (S): Det är arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud som samverkar kring det dagliga arbetsmiljöarbetet – även om det är arbetsgivarna som har huvudansvaret för att vidta åtgärder när brister uppdagas. Skyddsombuden är oerhört viktiga i detta sammanhang – och därför vill vi socialdemokrater uppvärdera dem. 

 Saila Quicklund (M):Arbetstagaren ska medverka och följa de föreskrifter och regler som gäller på arbetsplatsen. Arbetstagaren deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts. Arbetstagare och arbetsgivare ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. 

Läs också:  En av fem sjuk av jobbstress

 Leila  Ali Elmis (MP):  Arbetsgivarens ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö är stort. Staten har ett ansvar i att se till att lagarna är anpassade efter dagens arbetsmarknad, och i att Arbetsmiljöverket har tillräckliga förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Den enskilda individen har naturligtvis också ett ansvar för sin egen hälsa, men det påverkas mycket av hur arbetssituationen ser ut. Facket och de lokala skyddsombuden har också en viktig stödjande funktion.  

Ciczie  Weidby (V):  Arbetsgivarna ska organisera arbetet på ett sätt som inte skapar stress, press och ohälsa. Individerna har ansvar för att försöka förändra arbetets organisering på arbetsplatsen genom skyddsombud, skyddskommittéer med mera. Individerna har även ansvar för att förändra fördelningen av det obetalda hemarbetet så att kvinnor och män delar på arbetsbördan. Staten har ansvar för att det ska finnas en arbetsmiljölagstiftning som ställer tydliga krav på arbetsgivare att organisera arbetslivet så att arbetstagarna inte drabbas av ohälsa. Staten har även ansvar för att den offentliga sektorn har resurser så att arbetet kan organiseras på ett sätt som inte skapar stress, press och ohälsa för de anställda. 

 Michael  Anefur (KD):  Det är arbetsgivaren som ansvarar för att dess verksamhet drivs på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Som arbetstagare är det viktigt att man samarbetar med arbetsgivaren för att skapa en god arbetsmiljö. Skyddsombud en oerhört viktig funktion som hela tiden måste utvecklas. Staten har ett ansvar när det kommer till att stifta ändamålsenliga lagar och genom budgeten skapa incitament för arbetsgivare och enskilda att ta sitt ansvar. 

 Magnus  Persson (SD):  Här handlar det om ett helhetsgrepp då alla berörda har en del i arbetet gällande arbetsmiljön, så ansvaret ligger på alla berörda i olika avseenden. 

Roger  Haddad (L):  Arbetsgivaren har ett väldigt långtgående ansvar för att värna om arbetstagarens såväl fysiska som psykiska arbetssituation. Den enskilde arbetstagaren ska ta aktivt ta del av de åtgärder som arbetsgivaren vidtar för att stärka den psykosociala arbetsmiljön. Den enskilde har även ett ansvar för att slå larm om brister i arbetsmiljön upptäcks. Samtidigt vilar också ett tungt ansvar på den lagstiftande makten att ständigt se över, uppdatera och modernisera gällande reglering.  

Läs också: Två dör av stress varje dag

Granskning om stress och utbrändhet i arbetslivet

En av fem sjuk av jobbstress
Var femte Akaviamedlem har under de senaste åren varit frånvarande från jobbet på grund av arbetsrelaterad stress.
Var tredje anser att de inte får tillräckligt stöd av sina chefer i samband med arbetsrelaterad stress, visar en ny undersökning.
– Det är mycket oroande, säger Patrik Nilsson som är Akavias samhällspolitiske chef. Akavia Aspekts granskning om akademikers stress publicerades i december 2021.

En av fem sjuk av jobbstress

Utbränd: ”Både hjärnan och kroppen var helt slut”

Två dör varje dag av stress på jobbet

Så vill politikerna minska stressen i arbetslivet

Färre får rehabilitering för stress

EKG-mätare ska minska stressen

Läs också: Unga kvinnliga akademiker mest drabbade av stress

Läs också: För lite att göra på jobbet kan göra dig sjuk

3. Vad bör/kan arbetsgivarna göra för att minska problemen?  

Anna Johansson (S): Det är inte ovanligt att stress uppstår till följd av att för mycket jobb läggs på för få personer. Här har arbetsgivarna ett ansvar för att olika hitta lösningar. Det är väldigt viktigt med en aktiv dialog kring de här frågorna på arbetsplatserna. 

 Saila  Quicklund (M): Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika dem. Närvaro och en väl fungerande dialog mellan medarbetare och arbetstagare är viktig. Tillräckliga resurser och kunskap i arbetsmiljöfrågor är också centrala. 

Läs också: EKG-mätare ska minska stressen

Leila  Ali  Elmis (MP):  Det systematiska arbetsmiljöarbetet är jätteviktigt och behöver vara just systematiskt. Det är också viktigt att arbetet mot diskriminering och trakasserier på arbetsplatser fortsätter och att det finns resurser att följa upp det arbetet. När det gäller frågan om tillgängligheten måste arbetsgivaren vara tydlig med vilka förväntningar som finns på när och hur medarbetarna ska vara tillgängliga för telefonsamtal, mejl, och så vidare.  

 Ciczie  Weidby (V):  Arbetsgivarna kan börja med att följa arbetsmiljölagen och föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Om alla arbetsgivare gjorde det skulle sannolikt betydligt färre bli sjukskrivna av psykosociala skäl. För att minska problemen med arbetsrelaterad stress kan det konkret handla om att tydliggöra arbetsuppgifter och roller, minska arbetsmängden, hjälpa medarbetare med att prioritera arbetet, öka bemanningen, ge medarbetarna tid för återhämtning och reflektion med mera. 

 Michael Anefur  (KD):  Många företag arbetar bra med det systematiska arbetsmiljöarbete som lagen kräver. De allra flesta tjänstemän är nöjda med sitt jobb. Men fler måste bidra och fler arbetsgivare kan bli ännu bättre. 

 Magnus  Persson (SD): Tydligare direktiv kopplat till arbetsmiljöarbetet i samråd med arbetstagarna samt krav på att jobba enligt systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 Roger  Haddad (L):  På ett generellt plan handlar ett effektivt arbetsmiljöarbete, enligt egen erfarenhet, bland annat om att ha välfungerande och väldefinierade regler och rutiner för ledning och styrning, medarbetares delaktighet, fördelning och avgränsning av arbetsuppgifter samt krav och ansvar som faller på enskilda medarbetare. 

Läs också: Färre får  rehabilitering  för stress

4. Vad kan politiken göra för att minska problemen?  

 Anna  Johansson (S): Regeringen har inom ramen för den nya arbetsmiljöstrategin tillsatt en utredning för att se över hur arbetsmiljöreglerna ska ge samma skydd för kvinnor och män och oavsett yrke, bransch eller sektor. Utredaren har bland annat i uppdrag att titta på om Arbetsmiljöverket bör kunna ta ut sanktionsavgifter för överträdelser av föreskrifter som till exempel riktar sig mot organisatorisk och social arbetsmiljö. Regeringen har tillsatt en utredning för att kunna ta ytterligare steg för att ge de regionala skyddsombuden bättre förutsättningar att utföra sitt arbete. 

 Saila  Quicklund (M):  Resurstilldelningen styr till viss del insatsernas karaktär. Uppföljningar, målformuleringar från politiken är centrala. 

Leila  Ali Elmis (MP):  I dag upplever många att de förväntas hålla koll på mejl, telefon och chattar även utanför ordinarie arbetstid. Det är en slags jourtjänstgöring som skulle kunna behöva regleras i arbetstidslagen. Jag tycker även att det är angeläget att utöka Arbetsmiljöverkets uppdrag och befogenheter på området, i syfte att bättre efterleva befintlig lagstiftning. 

Ciczie  Weidby (V):  Ställa hårdare krav på att arbetsgivarna följer de lagar och föreskrifter som finns. Exempelvis bör Arbetsmiljöverket kunna ta ut sanktionsavgifter av de arbetsgivare som bryter mot föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Se till att den offentliga sektorn får tillräckliga resurser så att arbetsbelastningen blir rimlig för de anställda. Genomföra reformer som stärker jämställdheten mellan kvinnor och män. 

 Michael Anefur  (KD):  Bland annat en familjepolitik som ger förutsättningarna och valfriheten som krävs för att människor ska klara av det livspussel som föräldraskap med små barn innebär. Staten bör ta över ansvaret för sjukvården. I samband med en sådan förändring bör budgetansvar för sjukförsäkring och hälso- och sjukvård integreras. 

 Magnus  Persson (SD):  Man bör se över möjligheterna för att  kunna göra fler löntagare delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Höja statusen på skyddsombuden och ge alla löntagare möjlighet att engagera sig. Mer fokus på arbetsmiljöarbete än politik. 

Roger  Haddad (L):  Vi vill tillsätta en utredning med uppgift att föreslå hur förebyggande arbete mot arbetsplatsrelaterad stress i högre grad kan inkluderas i arbetsmiljöföreskrifterna samt hur berörda myndigheter kan arbeta för att ge arbetsgivare bättre verktyg för förebyggande insatser. Vi vill höja den politiska ambitionen för att utveckla och intensifiera företagshälsovårdens arbete. 

5. Vad kan enskilda individer göra för att minska problemen?

Anna Johansson (S): Gå med i facket. Fackförbundens uppgift är att tillvarata och företräda anställdas intressen på arbetsplatsen – varav arbetsmiljö är ett viktigt sådant.

Saila Quicklund (M): Se svar på fråga 2.

Leila Ali Elmis (MP): Huvudansvaret för en god arbetsmiljö ligger inte hos individen. Om arbetssituationen inte fungerar, vänd dig till ditt fackliga ombud eller ditt skyddsombud. Kanske är ni flera som upplever samma problem. Planera in tid för återhämtning efter en arbetstopp.

Ciczie Weidby (V): Organisera sig fackligt och ställa krav på arbetsgivaren att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Dela lika på det obetalda hemarbetet. Rösta på partier som vill förbättra arbetsmiljön, ställa hårdare krav på arbetsgivarna och genomföra reformer som förbättrar jämställdheten.

Michael Anefur (KD): Även om arbetstagare inte har ett formellt ansvar i arbetsmiljöarbetet bör de samarbeta med arbetsgivaren för att skapa en så arbetsvänlig arbetsplats som möjligt. Exempelvis genom att rapportera risker och orimliga arbetssituationer samt föreslå åtgärder. Alla personer har även ett ansvar för sin hälsa. Att utnyttja friskvården är bra för alla.

Magnus Persson (SD): Lyfta de problem man ser i ett tidigt stadium och inte vara rädd för att använda de visselblåsarfunktioner som nu har förstärkts.

Roger Haddad (L): I grunden är varje individ ytterst ansvarig för den egna hälsan. Det är självklart att den enskilde arbetstagaren måste arbeta aktivt för att ta tillvara de förutsättningar för en god hälsa som ges, och i den mån de inte ges slå larm om detta. Det är angeläget att lagstiftningen förbättras så att det är lätt och riskfritt för den enskilde att rapportera om oegentligheter på arbetsplatsen.

Fotnot: Centerpartiet har inte svarat på Akavia Aspekts frågor. 

Publicerad