Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro bland både kvinnor och män, enligt Försäkringskassans statistik. Andelen sjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom ökar dessutom och utgör i dag 45 procent av alla långvariga sjukfall bland kvinnor och drygt 30 procent bland män.

Kvinnor löper i allmänhet 25 procent högre risk att bli ett sjukfall – sjukskriven med sjukpenning eller rehabiliteringspenning – än män. För psykiatriska diagnoser är överrisken 31 procent och stressrelaterad psykisk ohälsa 41 procent. Förhållandet bland chefer ser ungefär likadant ut.

– Chefers arbetssituation har länge varit problematisk. Ofta hamnar de i någon form av arbetsmiljöskugga. Det finns i många verksamheter bra rutiner när det gäller medarbetarnas arbetsmiljö, men inte lika bra i relation till chefernas situation. Speciellt första linjens chefer – som ofta kläms från två håll – kan vara extra utsatta, säger Sandra Jönsson vid Malmö universitet som är docent i psykologi med inriktning ledarskap och organisation.

Hon berättar att en del arbetsplatser har börjat med arbetsplatsträffar för chefer.

– På dessa kan de tillsammans diskutera sin arbetssituation och formulera behov och krav. Det kan vara ett sätt att inte göra chefers arbetsmiljö till enbart en individfråga. Höga krav i kombination med för lite resurser och kontroll leder till stress. Balans leder till motivation, engagemang och bättre mående. Det är ingen annan logik för chefer än för andra.

Läs också: Så lyckas du som chef ta semester

Det finns sannolikt flera orsaker till könsskillnaderna när det gäller den psykosociala ohälsan. En kan vara att kvinnor i större utsträckning än män arbetar i välfärdssektorn där de psykosociala arbetsmiljöproblemen ofta är större. Välfärdsyrkena har under de senaste decennierna gått från att vara friskyrken till att bli riskyrken.
En annan är att kvinnor svarar för en större del av det obetalda hemarbetet än män.

Det är dock inte bara mellan samhällssektorer och branscher som det kan vara stora skillnader i den psykosociala arbetsmiljön och förutsättningarna att bedriva ett bra chef- och ledarskap. Även inom samma arbetsgivare, till exempelvis en kommun, kan det vara stora variationer. Enligt Line Säll, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, arbetar kvinnor ofta inom områden som kombinerar höga krav med låg kontroll och svagt inflytande. Lägre chefer på dessa arbetsplatser ansvarar i allmänhet för fler medarbetare än sina kollegor på mansdominerande arbetsplatser. Dessutom har de i allmänhet mindre administrativt stöd.

Läs också: Så kan chefer hantera sin stress

– Frågan är varför chefer som är kvinnor ska ha ansvar för fler medarbetare än chefer som är män och vilken betydelse det har för bland annat stress och återhämtning, säger Sandra Jönsson.

– Vi behöver också fundera kring vilka förväntningar vi har på en kvinna som är chef jämfört en man. En kvinna förväntas till exempel ofta vara mer omsorgsfull, i större utsträckning lyssna in andras problem och vara mer tillgänglig än en man. Det gäller även chefer.

Till det ska läggas att det, enligt Sandra Jönsson, finns en diskurs kring chefskap som faller tillbaka på traditionella maskulina normer.

  Man ska vara stark, inte be om hjälp, inte gnälla och inte tala om för sin chef att man inte hanterar sin situation. Man ska lösa problemen själv. Det tror jag är en förklaring till varför många chefer inte signalerar att deras uppdrag är ohållbart.

Stefan Tengblad.Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi och Human Resource Management vid Göteborgs universitet, menar att många chefers bristande arbetsmiljöproblem inte riktigt erkänns.

– Som chef ska man bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och se till att medarbetarna inte riskerar att skada sig eller far illa på jobbet. Det undersöks inte på samma sätt vilka risker det finns i chefernas arbetsmiljö och vad som kan göras för att undvika dem. Många chefer drabbas hårt av detta.

Behöver du råd eller stöd? Kontakta Akavia

Du som har en utmanade  arbetssituation kan kontakta Akavias rådgivning. Där finns erfarna förhandlare/ rådgivare som kan ge stöd och råd  om du har en ohållbar arbetssituation.

Enligt statistiken är högre chefer sjukskrivna i mindre utsträckning än lägre. Det kan enligt forskarna bland annat bero på att högre chefer har större möjligheter att kontrollera sin arbetssituation.

– Ju högre upp en person kommer i hierarkin, desto längre chefserfarenhet har personen ofta, vilket kan vara ytterligare en förklaring. En annan kan vara att högre chefer ofta slipper hantera de konkreta konsekvenserna av exempelvis besparingar och konflikter på en arbetsplats. Problemen delegeras neråt, säger Sandra Jönsson.

Chefers sjukskrivning, nivå 1 och 2 – kvinnor män

Diskriminering kan i enskilda fall vara ytterligare en förklaring till psykisk ohälsa bland chefer, enligt forskarna.

– Det är oerhört viktigt att alla arbetsgivare aktivt och kontinuerligt arbetar enligt diskrimineringslagens krav på så kallade aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett exempelvis kön, säger Diskrimineringsombudsmannens chef Lars Arrhenius. 

Granskning av chefers stress

Så mycket sjukare är kvinnliga chefer

Chefers sjukfrånvaro ökar kraftigt. Extra utsatta är kvinnliga chefer.
– Vårt sätt att arbeta i dag är ohållbart, säger Akavias ordförande Lee Wermelin som öppnar för att arbetsgivare bör rankas utifrån hur de arbetar med att minska den psykiska ohälsan. Akavia Aspekts granskning om chefer arbetssituation publicerades i maj 2022.

HR och personalchefer är mest sjukskrivna

Chefen som backade i karriären för sin hälsa

Chef och stressad – forskare eniga om att chefers arbetsmiljö saknar rutiner

Regeringen öppnar för sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot psykisk arbetsmiljö

Otydliga mandat gör att chefer kläms mellan ledning och medarbetare

Läs också: Mellanchefers arbetsmiljö granskas i stor inspektionsinsats

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.