Enligt de flesta kollektivavtal ska det varje år hållas lönesamtal mellan medarbetare och chef. Så sker dock inte alltid.

I Akavias senaste löneenkät uppgav 20 procent av de svarande som arbetar i privat sektor att de inte hade något lönesamtal i samband med den senaste lönerevisionen. Bland anställda i kommunal, regional och statlig sektor var motsvarande andel 9 procent.

– Det är inte bra. En del av de privatanställda som inte hade något lönesamtal arbetar visserligen hos arbetsgivare som saknar kollektivavtal. Vi anser ändå att de bör ha en årlig lönerevision och ett årligt lönesamtal, säger Caroline Lindeberg.

Hon berättar att lönesamtalet ska föregås av ett medarbetarsamtal som bör hållas i god tid innan, gärna upp mot ett år. I medarbetarsamtalet ska det bland annat sättas upp mål för vad medarbetaren ska uppnå under året och läggas upp en strategi för hur hen ska nå dit.

– Lönesamtalet blir ett slags avstämning om hur det har gått.

Hur bör man som medarbetare förbereda sig inför lönesamtalet?
– Genom att bland annat ta fram lönestatistik/struktur för sin befattning, sektor, region och arbetsgivare, till exempel via facket lokalt eller med hjälp av Akavias lönestatistik som enkelt kan nås via förbundets hemsida. Du kan också fråga din arbetsgivare hur löneläget och lönespridningen ser ut för din roll. Ibland är arbetsgivaren villig att ange detta. Offentliganställdas löner är offentliga. Det kan vara svårare att få information om privatanställdas.

– Glöm inte att före mötet noga studera arbetsgivarens lönekriterier. Relatera dem till din prestation och vad du har gjort under året. Har du uppfyllt alla mål? Har du fått några nya och mer kvalificerade arbetsuppgifter? Deltagit i några kurser?

Även förmågan att samarbeta, ge service och ta ansvar för sina egna och andras arbetsuppgifter och mål är en del av prestationen.

– Det är bra att vara så konkret som möjligt. Ett tips är att gå igenom den egna kalendern ett år tillbaka i tiden. Det är lätt att glömma bort vad man har gjort. Underskatta inte dig själv och skäms inte för att säga vad du är bra på.

Caroline Lindeberg berättar att den som känner sig osäker inför lönesamtalet kan rådfråga facket, antingen centralt, exempelvis via Akavias medlemsrådgivning, eller lokalt.

– En poäng med lönesamtalet är att försöka hitta en samsyn mellan medarbetaren och arbetsgivare kring medarbetarens prestation.

Ska man vid lönesamtalet komma överens om den nya lönen?
– Det varierar. Ibland är det vid ett nytt möte som lönepåslaget presenteras, ibland redan vid det första och enda lönesamtalet.
Oavsett vilket ska lönesamtalet ge medarbetaren möjlighet att kommentera, påpeka och om möjligt även påverka sin nya lön.

– Det är viktigt att ha lönesamtal med en chef som har mandat att sätta lönen. Det är vanligt att medarbetare under lönesamtal får höra av chefen att hen inte har rätt att sätta högre lön.

Ska man referera till vad andra har i lön?
– Nej. Fokusera på den egna prestationen. Däremot kan man hänvisa till hur man ligger till i lönestrukturen.

Vad ska jag svara om arbetsgivaren säger att ”potten” är slut när det är dags för mitt lönesamtal?
– Det är inget argument att arbetsgivaren anser sig ha lagt hela löneökningsutrymmet på andra medarbetare. Vi har individuell lönesättning. Du har rätt till lönerevision precis som alla andra. Arbetsgivaren kan dessutom öka ”potten” om den vill det, säger Caroline Lindeberg.

– Lönejustering på grund av att någon har halkat efter i samband med exempelvis föräldraledighet eller för att behålla en medarbetare som är på väg att lämna ska inte tas ur ”potten”.

Är det höga ränteläget och den höga inflationen argument för högre lön?
– Nej. Använd inga privatekonomiska argument i lönesamtalet.

Är det effektivt att hota med att sluta om jag inte får högre lön?
– Det kan det vara, men då bör man också vara beredd på att realisera hotet om man inte får igenom sina krav.

– Den största löneökningen uppnår du i allmänhet i samband med att du byter arbetsgivare eller får ett nytt jobb internt. De som är trogna och stannar länge på samma arbetsplats – och kanske med samma arbetsuppgifter – är ofta förlorare lönemässigt.

Hur får man betalt för ökad erfarenhet utan att byta arbetsgivare?
– Ett sätt kan vara att omförhandla titeln och lägga till exempelvis ”senior” eller ”specialist”. Det gör det lättare för chefen att motivera löneökning uppåt i organisationen.

Läs också: Så tänker chefer kring lönesättning

Läs också: Årliga löneförhandlingar är egentligen en löneavstämning

Läs också: Tre av fem medlemmar kan inte påverka sin lön

Tänk på detta inför lönesamtalet!

Var observant på om din lön påverkas av någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, trosuppfattning eller om du är eller har varit föräldraledig.

Vid misstanke om diskriminerande lönesättning bör du ta kontakt med det lokala facket eller Akavias medlemsrådgivning.

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här