Lena Bjurner menar att HR står inför ett kompetenslyft.

– Mycket av det som vi gör i dag kommer vi inte att göra om fem år. En del tekniska kompetenser väntas vara obsoleta redan om bara några år, visar en del undersökningar. Det behövs därför en kontinuerlig kompetensutveckling. Det gäller inte bara HR, utan de flesta områden.

Läs också: Jurister behöver skaffa etisk kompass

– Digitaliseringen, och införandet av AI, är den stora motorn i förändringsarbetet. Den driver på och gör att vi kommer att arbeta på ett annat och smartare sätt i framtiden. Jag kan inte komma på något område där det inte krävs kompetensutveckling och uppgradering.

Vad kräver det av personalvetare?

– Bland annat att man har ett grundläggande tekniskt kunnande och en förståelse för vad tekniken kan göra. Alla grundkompetenser inom HR, vare sig det är frågan om beteendevetenskap, arbetsrätt, arbetsmiljö, kompensationsfrågor eller något annat, påverkas av digitaliseringen.

Läs också: Kommunikatörer måste kunna tolka data

Behöver den som arbetar med HR även kunna koda?

– Nej, men veta hur man med hjälp av nya tekniska lösningar kan arbeta på ett smartare och effektivare sätt. Den som inte vet det bör lära sig det. Det kan man göra genom att gå en kurs eller på annat sätt tillgodogöra sig ny kunskap. Ett annat HR-område som blir allt viktigare är strategi. En del är hur vi som företag eller annan typ organisation bör arbeta, vilken struktur vi bör ha och vilka kompetenser vi behöver om två, fyra eller fem år, och inte minst viktigt, hur ska vi kunna attrahera, utveckla och behålla dessa kompetenser.

Läs också: It och tech måste ständigt lära om

HR har väl arbetat med strategi även tidigare?

– Absolut, men det har blivit ännu viktigare i takt med att omvärlden förändras så snabbt som den gör nu. Det har inte tidigare vara lika tydligt att kompetensförsörjning är ett av de absolut mest kritiska områdena för en organisation.

Läs också: Ekonom - kreativt tänk blir allt viktigare

Det förutsätter en bra omvärldsbevakning, oavsett om det är frågan om Polismyndigheten eller Volvo.

– Ja, och att man inom HR kan verksamheten i grunden och förstår hur samhällets förändringar påverkar den egna verksamheten, organisationen och det som utförs.

Läs också: Samhällsvetare - helhetsperspektivet blir allt mer attraktivt

Lena Bjurner betonar det livslånga lärandet för den som även
i framtiden vill vara attraktiv på arbetsmarknaden.

– Det kan ske genom såväl universitetskurser, interna utbildningar
som att leda ett projekt inom ett område som man inte behärskade tidigare. Det viktiga är att hela tiden utvecklas.

Läs också: Vems ansvar är det att säkra dina kunskaper?

Kompetenserna som blir viktigast för ditt yrke i framtiden

Tre av fyra arbetsgivare i Akavia Aspekts stora enkätundersökning anser att deras bransch är i behov av ett kompetenslyft. En majoritet menar att det är arbetsgivarna som har det främsta ansvaret för kompetenshöjningen. Många lyfter fram digitalisering, säkerhet och kommunikation som kritiska områden.

Här har vi samlat texterna från temat Kompetenslyft - Så säkrar du din hjärna för fratiden" som belyser vilka kompetenser och förmågor du behöver i framtiden för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. 

Kompetenser och förmågor du behöver i framtidens arbetsliv

Ekonom – Kreativt tänk allt viktigare

Jurister behöver skaffa etisk kompass

Samhällsvetare – Helhetsperspektiv attraktivt

It och tech måste ständigt lära om

Personalvetare – AI driver förändring

Kommunikatörer måste kunna tolka data