I rapporten Framtidsutsikter - Här finns jobben för akademiker år 2026 målas en ljus bild av arbetsmarknaden för nyexade personalvetare, men med ett varningstecken för osäkerhet. 

“Nu anställer allt fler verksamheter igen och det finns behov av personalvetare”, står det.

Läs också: Lön för personalvetare 2022

Rapporten framhåller två saker. Den ena är att tillgången på utbildade inom personal- och beteendevetenskap ökar med hela 65 procent fram till 2035 medan efterfrågan ökar med 40 procent, enligt SCB:s Trender och prognoser. Den andra är att drygt två av tio arbetsgivare bedömer att antalet anställda med personal- eller beteendevetarutbildning ökar på tre års sikt och att tre fjärdedelar spår oförändrat antal, enligt Arbetskraftsbarometern 2020.       

- Sammantaget ger detta en bild av en arbetsmarknad i balans för nyexaminerade på fem års sikt, med risk för viss konkurrens, säger Nina Forssblad, professionsanalytiker för personalvetare på Akavia, som är en av dem som svarat för uppgifterna i Sacorapporten.

I dag har personalvetare en balanserad och mycket bred arbetsmarknad inom både privat och offentlig sektor.

Fyra av tio arbetsgivare uppger att tillgången på nyexaminerade personalvetare är i balans och nästan lika många att det är god tillgång medan drygt 18 procent anger att de ser en brist i SCB:s Arbetskraftsbarometer 2020, framhåller hon. 

Läs också: Så nätverkar personalvetare 

Även för erfarna personalvetare uppger fyra av tio arbetsgivare att tillgången är i balans medan nära fem av tio upplever en brist på yrkeserfarna i barometern.

Akavias arbetsmarknadsundersökning Efter examen 2021, som riktade sig till alla studenter som tagit examen, visar också att arbetsmarknaden för personalvetare är god. Enligt den hade 38 procent av de personalvetare i undersökningen som tog examen mellan september 2019 och augusti 2020 fått jobb med relevans för utbildningen redan innan avslutade studier. Ett halvår efter examen hade 80 procent ett jobb med relevans för utbildningen.    

-Under omställningen i coronakrisen har personalvetarnas kompetens och roll i verksamheterna blivit tydlig, framhåller Nina Forssblad.  

Läs också: Bli rekommenderad när du söker jobb

Rollen påverkas av en tydlig omställning till hemarbete och digitalisering, enligt rapporten. 

Omställningen visar behovet av att personalvetare kompetensutvecklar sig inom områden såsom informationsteknik, digitalisering, datavetenskap och automatisering och i större utsträckning är delaktiga i framtagande av nya, digitala arbetsverktyg och program”.

Hur osäker är bedömningen?

-I och med pandemin har många fått upp ögonen för vikten av personalverksamhet och HR. Det blir förmodligen fler som anställer i den funktionen, som inte haft den tidigare. Men det är många faktorer som påverkar. Förväntningarna är höga på HR. Verksamhetsområdet breddas samtidigt och många jobbar med annat, däribland verksamhetsutveckling. Även specialiseringen kommer förmodligen att öka. Det gör att det är svårt att sia om utvecklingen, säger Nina Forssblad.

En sak står dock helt klar, slår hon fast:

-Personalvetare har många olika bakgrunder och det är en roll under utveckling. Det gör att det är pågår en diskussion om vad de ska kallas. Men i och med att Sverige fått sin första HR-professor i Stefan Tengblad, sätts det mer fokus på professionen. Detta är en yrkesroll värd att följa.

Till sist, vad är ditt absolut bästa tips till nyexade?

-Se till att knyta kontakter under studietiden genom extraarbete och praktik.

Läs också: Söka jobb i lågkonjunktur

 

Tips för att få jobb

  • Bygg upp ditt nätverk under studietiden. En tredjedel av de nyexade personalvetarna får sitt första jobb efter examen genom kontakter.
  • Investera i att verkligen lära dig system eller program för HR/ personaladministration, om du har svårt att hitta jobb.
  • Följ redan under studierna utvecklingen på arbetsmarknaden och ta alla möjligheter att träffa arbetsgivare tex under arbetslivsdagar.
  • Var aktiv på plattformar där många rekryterar exempelvis Linkedin.
  • Tänk på att praktik och extra arbete är viktiga faktorer för första jobbet. 

Källa: Sacorapporten Framtidsutsikter - Här finns jobben för akademiker 2026   

Om rapporten

Rapporten Framtidsutsikter presenterar årligen prognoser för ett 60-tal akademikeryrken på fem års sikt, som bygger på Sacoförbundens bedömningar. 

Prognoserna är indelade i tre huvudområden: liten konkurrens om jobben, balans och stor konkurrens om jobben. Det finns en bedömning för nyexaminerade och en för erfarna samt en uppskattning av osäkerheten.

Bedömningen liten konkurrens om jobben behöver inte bara vara bra utan kan bero på till exempel lågt löneläge och/eller tuffa arbetsvillkor medan en prognos i balans däremot ofta visar på en sund arbetsmarknad med goda villkor, rimliga löner och goda möjligheter att få jobb.  

Arbetsmarknad för nyexade personalvetare i dag och prognos till 2026: balans. Men osäkerhetsfaktorn är 3 på skalan 1-3, där 1 är en mycket låg och 5 en mycket hög osäkerhet.

Här kan du läsa mer och ladda ned rapporten Framtidsutsikter - här finns jobben för akademiker år 2026 i pdf.