Akavia Aspekt ställde frågor till ett antal företrädare på stora arbetsplatser om deras policy för alkohol och droger och deras inställning till alkohol- och drogtester. Så här svarar de. Här redovisar vi svaren.

Frågorna vi ställde var:
1. Har ni en alkohol- och drogpolicy?
2. Alkohol- och drogtestar ni era anställda?
3. Varför genomför ni eventuella tester?
4. Vad händer vid ett positivt resultat?

Margareta Sandholm, biträdande personaldirektör, Åklagarmyndigheten:
1. Ja.
2. Vi genomför ingen drog- eller alkoholtestning vid nyanställning eller slumpmässigt.
4. Inom ramen för en rehabilitering förekommer det att en person får gå till företagshälsovården för att lämna alkohol-/drogtest.

Hannah Sturesson Ekeroos, kommunikatör, Domstolsverket.
1. Ja.
2. Vi testar bara när vi har en person som är under rehabilitering med alkohol- eller drogproblematik och när vi tecknat överenskommelse med den medarbetaren. Då är det i första hand med hjälp av företagshälsovården eller annan behandlande läkare som personen i fråga har.

Melina Hedlund, kommunikatör, Stockholms stad: 
1. Ja.
3. Vid misstanke om missbruk och/eller påverkan görs en handlingsplan för medarbetaren där testning ingår. Våra arbetsplatser ska vara säkra, alkohol- och drogfria.
4. Vederbörande blir hemskickad och rehabiliteringsplan tas fram om det är en alkoholsjukdom. Vidare vidtas arbetsrättsliga åtgärder i enlighet med gällande lagar och avtal.

Fredrik Hultgren-Friberg, pressekreterare, Säkerhetspolisen: 
Som myndighet följer Säkerhetspolisen lagstiftning och gängse regler för statliga arbetsgivare på arbetsmiljöområdet. Vi kan inte gå in närmare på omständigheter rörande myndighetens inre arbete då det omfattas av sekretess, varför vi inte har möjlighet att svara på ett mer detaljerat sätt. 

Magnus Holst, kommunikatör, Volvo Cars: 
1. Ja.
2. Drogtest görs vid nyanställning, vid misstanke samt slumpmässigt urval. Sju procent av alla anställda drogtestas per år.
3. Vi har vi vårt drog-, alkohol- och tobaksdirektiv ”Nolltolerans mot illegal droganvändning i samband med arbete”. Detta för att säkra en trygg och säker arbetsmiljö för alla som utför arbete för Volvo Cars.
4. Tester skickas för verifiering för att säkra resultatet. Om det är positivt efter verifiering startas utredning för att avgöra åtgärd.

Ylva Boye, HR-strateg, Gävle kommun: 
1. Ja.
2. Medarbetare erbjuds provtagning vid misstanke om påverkan på arbetsplatsen eller enligt behandlingsöverenskommelse.
3. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och vid eventuell förekomst av alkohol/droger på en arbetsplats påverkas säkerheten, medarbetares hälsa, arbetsförmågan, förtroendet och arbetsmiljön. Medarbetaren erbjuds test för att påvisa nykterhet i syfte att antingen kunna avskriva förekomst av alkohol/droger eller för att kunna påbörja stöd- eller rehabiliteringsinsatser.
4. Utredning om rehabiliteringsbehov inleds.

Anne-Chatrine Älgevik, sektionschef, Kriminalvården:
1. Ja.
2. Nej. Statligt anställda har ett grundlagsskydd att inte bli utsatt för kroppsligt ingrepp, vilket en drogtest anses vara. Vi har inte heller kollektivavtal i frågan, vilket skulle ha gett möjligheter till testning. Vi har dock alkolås i våra bilar.

Victoria Thore, vd, Familjens jurist:
1. Ja.
2. Vi har inte tillämpat någon slumpmässig testning. Vi begär testning av företagshälsovård vid misstanke.
3. Om den anställde nekar till att hen är påverkad kan alkohol- eller drogtest bli aktuellt för att klargöra eventuell misstanke.

Jessica Hjälmered, presschef, försäkringsbolaget IF:
1. Ja.
2. Vid misstanke om påverkan.
3. Vi eftersträvar en trygg, säker samt alkohol- och drogfri arbetsmiljö för samtliga medarbetare. Tester genomförs för att dels stötta individen, dels för att det är en risk att ha personer som är påverkade på arbetsplatsen.
4. Det beror på vad personen testar positivt för. Vid alkohol- och blandmissbruk kan If stötta med rehabiliteringsprogram, vid illegala droger har vi nolltolernas och kräver omedelbart att nyttjande avslutas.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Jenny Ryderstedt, pressekreterare, Regeringskansliet: 
1. Ja.
2. Inte generella eller slumpmässiga drogtester. Tester kan förekomma utifrån att särskild överenskommelse har träffats mellan medarbetare och arbetsgivaren i samband med rehabilitering.
3. För att uppfylla arbetsgivarens ansvar om en god och säker arbetsmiljö och som en del i rehabiliteringsarbetet.
4. En arbetsrättslig utredning startas. Vad som blir utfallet beror på omständigheterna i det enskilda ärendet.

Susanna Andersin, Wellbeing Manager, PwC: 
1. Ja.
2. Vi gör det framför allt i relation till kunduppdrag där kunden kräver att sådana test görs på de konsulter som arbetar inom uppdraget. Vi gör det också när det krävs i relation till medarbetare där vi har grund för att misstänka drogpåverkan, alternativt ett risk- eller missbruk.
3. För att ett kunduppdrag kräver det, eller för att vi misstänker alkohol- och/eller drogpåverkan alternativt risk- eller missbruk.
4. Varje fall hanteras och bedöms individuellt. Att utföra sitt arbete under påverkan av alkohol och/eller droger strider mot våra riktlinjer och kan få arbetsrättsliga konsekvenser. Beroende är en sjukdom som kan aktualisera arbetsgivarens skyldigheter till arbetsanpassning och rehabilitering.

John Zanchi, kommunikatör, Handelsbanken: 
1. Ja.
2. I dagsläget sker ingen systematisk oaviserad testning. Vi arbetar vi löpande med att vidareutveckla vårt arbete kring att förhindra och förebygga risk och missbruk. Tester är ett av många verktyg som vi helt naturligt diskuterar.

Ulrika Walldorf, arbetsmiljöspecialist, Polisen: 
1. Ja.
2. Droger: Det har vi möjlighet att göra. Alkohol: Erbjudande vid misstanke och för uppföljning av pågående utredning/anpassning.
3. Vid illegala droger påbörjas en utredning vid Särskilda utredningar. Vid förhöjda mängder läkemedel eller indikation på omfattande alkoholintag utredning och anpassning (tidigare så kallad rehabilitering).

Niklas Magnusson, pressansvarig, SEB: 
1. Ja.
2. Ja, slumpvis testning vid nyanställning och vid misstanke om drogpåverkan på arbetsplatsen. Vid misstanke om alkoholpåverkan på arbetsplatsen kan alkoholtest komma att genomföras.
3. Syftet med testerna är ytterst att säkerställa att vi har hållbara medarbetare som upprätthåller en säker arbetsmiljö och en sund riskkultur.
4. Vid en konstaterad missbruksproblematik vidtar vi de rehabiliteringsåtgärder som bedöms vara nödvändiga i dialog med medarbetaren och företagshälsovården. Handlingar som kan antas vara brottsliga polisanmäls.

Maria Lindholm, presschef, Trygg-Hansa: 
1. Ja.
2. Vi testar enskilda medarbetare vid misstanke om drogmissbruk eller att en medarbetare är påverkad på jobbet. Vi testar inte all personal regelbundet. Vi har diskuterat det. men det är inget vi har implementerat. Vid misstanke om att en medarbetare är missbrukare eller påverkad får medarbetaren lämna ett urinprov via företagshälsovården.

Läs också: Drogtester på jobbet – det här gäller

Allt fler positiva drogtest på jobbet

Allt fler positiva drogtest på jobbet

Antalet som åker fast i ett drogtest på jobbet ökar. Mer än vart tjugonde test visar på ett positivt resultat. Många av dem som fastnar har använt cannabis eller kokain. Akavia Aspekts granskning om missbruk på arbetsplatsen publicerades i mars 2022.

Allt fler testar positivt vid drogtester på jobbet

Missbruk på jobbet: ”Arbetsgivaren lät oss hålla på ostört”

Tre av tio känner inte till drogpolicy

Drogtester på jobbet – det här gäller

Missbruk på jobbet - Polisen: Allt mer narkotika på arbetsplatserna

Så tycker arbetsgivarna om drogtester

Så bemöter du en kollega som dricker för mycket