Ett konkret tips för dig som är chef med mycket att göra är att boka in tid för eget arbete i din kalender. Här ger Birgitta Rydell, specialist på chefers utmaningar, flera konkreta tips på hur du kan göra för att hinna med jobbet under arbetstiden.

Fråga: Jag jobbar som mellanchef i en medelstor organisation. Min arbetsbelastning är mycket hög, dagarna är fyllda av både planerade möten och behov av att träffa kollegor därför att det dyker upp akuta problem som behöver lösas. Till det kommer rapportering uppåt om verksamhet och ekonomi, texter som ska skrivas, arbetsledning av medarbetare med mera. Det känns om jag aldrig hinner göra något riktigt färdigt och jag börjar bli orolig över min hälsa. Vad ska jag göra?

Svar: De flesta chefsjobb innebär en högre arbetsbelastning än de flesta andra typer av tjänster. Två av tre chefsmedlemmar i Akavia anser att de har för mycket eller alldeles för mycket att göra.

Som chef är man ansvarig för både verksamhet och medarbetare. Det finns ett tryck dels från ledningen om att uppfylla mål och leverera, dels från anställda som behöver stöd, arbetsledning och har önskemål som chefen behöver förhålla sig till. Det händer ofta att det inte är möjligt att skjuta upp en arbetsuppgift. Behöver en medarbetare stöd kan det behövas insatser omedelbart.

Birgitta RydellMen hög arbetsbelastning kan också bero på brister i organisation eller att processer inte fungerar som de ska. Det är oftast förhållanden som den enskilde chefen inte kan göra så mycket åt eftersom makten över detta ligger på den yttersta ledningen.

Men ändå finns det vissa saker som går att göra här och nu för att rå på en arbetssituation som inte är hållbar. Glöm inte bort att ditt viktigaste ansvar är att sätta gränser och ta hand om dig själv.

Vi vet att balans mellan arbete och återhämtning är avgörande för välbefinnandet och i förlängningen prestationen på jobbet. Här är några steg att ta om du känner igen dig och är en chef som har för mycket att göra.

Först bör du gå igenom dina arbetsuppgifter. Skapa en lista och sortera dem efter viktighet och brådska. Överväg om du kan delegera något ytterligare till dina medarbetare. Detta är inte bara bra för att minska din egen belastning, utan det bidrar också till att utveckla ditt teams kompetenser.

Många fastnar i mötesfällan. Hela arbetsdagen fylls av möten och den enda tid som finns kvar för att hantera mejl, omvärldsbevaka, skriva mejl och annat eget arbetet, blir kvällar och helger. Visserligen är sannolikt flera av de möten som fyller dagen inte möjliga att påverka, men en del är säkert det.  Avsätt tid i kalendern för eget arbete så att du får möjlighet att komma ifatt och hindra andra från att boka in dig. En annan möjlighet är att ha som vana att korta ner tiden för varje möte du bokar in. Det ställer krav på effektivitet, men sparar tid för alla deltagare.

Var öppen med ditt team att arbetsbelastningen är för hög. Det skapar förståelse och ger möjligheter för andra att själva ta initiativ att ta över uppgifter och bidra med sin kunskap. Med en sådan kultur blir det lättare för alla att ta hjälp av varandra när det behövs.

Du ska också överväga att lyfta problemet med din egen chef. Dels kan du få hjälp med att prioritera, dels kanske du har möjlighet att få ytterligare personal eller andra resurser för att hantera arbetsbelastningen.

Gör vad du kan själv eller tillsammans med kollegor och medarbetare för lära dig hur processer kan automatiseras eller effektiviseras. Vi är mitt inne i ett spännande skede i arbetsliv och samhälle där AI-verktyg av olika slag blir alltmer tillgängliga. Det mest kända just nu är Chat GPT som enkelt kan hjälpa dig att skriva texter och sammanfatta stora material. Det är arbetsuppgifter som alla chefer behöver använda mycket tid till.

Denna text hade till exempel tagit ett par timmar mer av min tid än vad den gjorde när jag kunde få ett utkast av Chat GPT som jag sedan kompletterade och bearbetade på mitt sätt.

Ta hand om dig.

Läs också: Jag har för mycket att göra – hur löser jag det?

Läs också: Så blir möten på jobbet mer meningsfulla

Läs också: Hur ska jag leda sammanslagningen och få ihop avdelningarna?

Granskning av chefers stress

Så mycket sjukare är kvinnliga chefer

Chefers sjukfrånvaro ökar kraftigt. Extra utsatta är kvinnliga chefer.
– Vårt sätt att arbeta i dag är ohållbart, säger Akavias ordförande Lee Wermelin som öppnar för att arbetsgivare bör rankas utifrån hur de arbetar med att minska den psykiska ohälsan. Akavia Aspekts granskning om chefer arbetssituation publicerades i maj 2022.

HR och personalchefer är mest sjukskrivna

Chefen som backade i karriären för sin hälsa

Chef och stressad – forskare eniga om att chefers arbetsmiljö saknar rutiner

Regeringen öppnar för sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot psykisk arbetsmiljö

Otydliga mandat gör att chefer kläms mellan ledning och medarbetare

Läs också: Mellanchefers arbetsmiljö granskas i stor inspektionsinsats