Under hösten 2023 delar stiftelsen ut ett antal individuella stipendier för vidareutbildningar för jurister, samhällsvetare och ekonomer. Du har chans att få ett stipendium om du vill gå en utbildning som ska vidmakthålla eller vidareutveckla de kunskaper som du har fått genom din akademiska grundexamen.

Extra prioriterade är de utbildningar där du själv gör en betydande egen insats eller ansträngning för att kunna genomföra den, som att betala en del kostnader själv eller gå en utbildning som genomförs vid mer än ett enstaka tillfälle. Stipendiet kan vara på maximalt 7 500 kronor, vilket i första hand är tänkt att täcka kursavgifter, litteratur och liknande. Det finns också möjlighet att få ersättning för halva kostnaden för resor och boende.

Du kan ansöka om och beviljas Akavias stipendium innan du går en utbildning, men utbetalningen sker efter du har avslutat utbildningen.

Mer om förutsättningarna för att få ett stipendium:

  1. Utbildningen bör ligga på en sådan nivå att sökanden i princip måste ha akademisk utbildning i botten för att kunna tillgodogöra sig den.
  2. Stipendier ska inte ges för utbildningar som kan sägas vara normal fortbildning för en arbetsgivare eller näringsidkare. Om arbetsgivaren åberopar ekonomiska skäl eller att utbildningen inte är nödvändig för nuvarande arbetsuppgifter kan emellertid stipendium beviljas under förutsättning att det finns lediga stipendium.
  3. Den som tidigare beviljats stipendium kan beviljas ytterligare stipendium bara under förutsättning att det finns lediga stipendium.
  4. Halva kostnaden för resor med kollektiva färdmedel samt halva kostnaden för boende på rimlig nivå kan ersättas.
  5. Stipendium kan bara beviljas för utbildning som sökanden själv betalar, inte för sådana som arbetsgivare eller egen verksamhet betalat.

Senaste ansökningsdag för vårens stipendier är den 2 maj 2024.

Emelie Hanna har fått stipendiet för gå en masterutbildning inom freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet.

Berätta om utbildningen.
– Uppsala universitets freds- och konfliktinstitution är Sveriges största inom denna ganska så nischade inriktning inom samhällskunskap. Programmet är känt för sin internationella karaktär. Min klass bestod av ungefär 40 studenter och vi representerade minst 23 länder. Den har även en positivistisk forskningsinriktning, vilket utmärker den på ytterligare ett sätt.

Varför valde du att satsa på den?
– Jag vill arbeta med fredsbyggande insatser eller program. Den här utbildningen har ett gott rykte internationellt och har ett brett nätverk av alumner i nästan alla kända internationella organisationer. Och jag ville lära mig en annat typ av forskningsmetod, eftersom samhällskunskap oftast utgår från en kvalitativ metod.

Vad har stipendiet inneburit för dina möjligheter att gå den?
– Eftersom jag fortfarande arbetade på min tidigare arbetsplats under studierna och på grund av andra privata skäl, valde jag att bo kvar i Norrköping under masterstudierna. Stipendiet gav mig därför framförallt en möjlighet att kunna pendla smidigt med Intercity-tåg mellan Norrköping och Uppsala.

Var det krångligt att söka stipendiet?
– Absolut inte. Jag rekommenderar fler att söka!

Läs också: Så hittar du sommarjobbet i en utmanade tid

Matilda Sandén skulle gå en utbildning med inriktning på EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (CSDP) när hon fick stipendiet.

Berätta om utbildningen!
Matilda Sanden– CSDP High Level Course är en förberedande kurs för seniora experter från EU:s medlemsstater, EU-institutioner och kandidatländer inför kommande chefspositioner i internationella insatser, utbildning och policyutveckling. Kursen går i fyra moduler under ett års tid.

Varför valde du att satsa på den?
– Under mina två år i EU:s civila fredsinsats i Georgien blev det tydligt hur viktigt ett öppet, lyssnande och inkluderande ledarskap är för att lyckas med vår uppgift i fält. Dessutom var det knappt några kvinnor på chefspositioner, vilket innebar en utmaning i vårt dagliga arbete. För mig som svensk kvinna är ett genderbalanserat ledarskap en självklarhet. Min förhoppning är att denna högnivåkurs kommer att öka mina möjligheter att i framtiden bli chef för en CSDP-insats.

Vad har stipendiet inneburit för dina möjligheter att gå den?
– Själva kursavgiften står European Security and Defence College för, men övriga kostnader finansierar deltagarna själva. Stipendiet utgör därför ett välkommet bidrag.

Var det krångligt att söka stipendiet?
– Nej, det var mycket enkelt. Jag skrev en kort motiveringstext och skickade in den per e-post tillsammans med mitt CV.

Läs också: Tre trender som förändrar arbetslivet i framtiden

Läs också: Livslångt lärande – även när du blir äldre

Läs också: Därför behöver du en treårsplan för din karriärutveckling

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Kompetenserna som blir viktigast för ditt yrke i framtiden

Tre av fyra arbetsgivare i Akavia Aspekts stora enkätundersökning anser att deras bransch är i behov av ett kompetenslyft. En majoritet menar att det är arbetsgivarna som har det främsta ansvaret för kompetenshöjningen. Många lyfter fram digitalisering, säkerhet och kommunikation som kritiska områden.

Här har vi samlat texterna från temat Kompetenslyft - Så säkrar du din hjärna för fratiden" som belyser vilka kompetenser och förmågor du behöver i framtiden för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. 

Kompetenser och förmågor du behöver i framtidens arbetsliv

Ekonom – Kreativt tänk allt viktigare

Jurister behöver skaffa etisk kompass

Samhällsvetare – Helhetsperspektiv attraktivt

It och tech måste ständigt lära om

Personalvetare – AI driver förändring

Kommunikatörer måste kunna tolka data