Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Söka jobb

Mest attraktiva egenskaperna för dig som vill jobba på myndighet

Publicerad

Sugen på att göra samhällsnytta? Vi har gjort en rundringning till de stora arbetsgivarna inom staten för att höra vad de söker efter då de rekryterar. Här är svaren på de mest attraktiva egenskaperna de söker efter hos adepter.

Här får du tips från HR-avdelningarna på de mest populära statliga arbetsgivarna för vad de söker efter när de rekryterar.

De har tiotusentals anställda och fler ska in.  Polismyndigheten, Försvarsmakten, Förvaltningsrätten i Stockholm och Åklagarmyndigheten är stora och attraktiva arbetsgivare.  En rundringning visar vad de vill ha när de anställer nya medarbetare, och hur de jobbar med sina rekryteringar.

Polisens HR-avdelning: “Viktigt att ha en god undersökande förmåga”

Vilka är de mest attraktiva egenskaperna när Polismyndigheten anställer unga/nyexaminerade?
– Vi har många olika roller inom myndigheten. Vilken kompetens och däribland egenskaper som eftersöks varierar utifrån aktuell roll. De egenskaper vi har i vår egen värdegrund söker vi hos alla våra blivande medarbetare, dessa är;

 • Engagerade – med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde.
 • Effektiva – för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling.
 • Tillgängliga – för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande.

Läs också: Rekryterarens tips - så skaffar du nytt jobb

Vilka är de mest attraktiva kunskaperna?
– Ett generellt svar är att det i våra arbetsuppgifter ofta är viktigt att ha en god undersökande förmåga, att kunna väga in och se saker från flera håll. Kommunikativ förmåga, att kunna kommunicera med olika typer av människor är också viktigt i de flesta av våra roller. Vi vill rekrytera medarbetare med olika bakgrund för att få så breda kunskaper och kompetenser som möjligt – då speglar vi också samhället bäst. Som anställd vid Polismyndigheten arbetar du på uppdrag av medborgarna och ska därför ha kunskap om och ett agerande som är förenligt med de krav som finns för att vara statsanställd, läs mer om den statliga värdegrunden.

Är det något annat som är avgörande när ni väljer adepter som ni kan tipsa våra läsare om?
– När man kommer på intervju hos oss ställer vi alltid frågan om varför man sökt till polisen.  Vi söker medarbetare som motiveras av att bidra till samhället och ett större syfte. Så fundera igenom vad det är som motiverar dig. Det är viktigt att våra medarbetare står bakom den statliga värdegrunden då den är utgångspunkten för allt vårt arbete.

Läs också: Stabila branscher under lågkonjunktur

Vad har ni för ingångslön och hur ser löneutvecklingen ut?
– Frågan gällande ingångslön brukar vi besvara enligt: Polismyndigheten tillämpar individuell lönesättning vid nyanställning vilket innebär att begynnelselönen för en nyanställd varierar beroende på utbildning, tidigare arbetslivserfarenhet, arbetsuppgifternas komplexitet, samt marknadsfaktorer som till exempel tillgången på arbetskraft. Även löneutvecklingen är individuell och sätts utifrån Polismyndighetens lönepolitiska kriterier. Den genomsnittliga löneutvecklingen har sedan 2018 varit 5,3 procent för civila.

Hur många kommer ni anställa i år?
– Vi uppskattar att vi kommer att rekrytera cirka 800 civila under år 2021.

Hur tänker ni kring onboarding i dessa tider?
– Polismyndigheten befinner sig i en tillväxtfas och antalet anställda ökar. En förutsättning för oss att lyckas med vår kompetensförsörjning är att Polismyndigheten upplevs som en attraktiv arbetsplats, både för att attrahera potentiella medarbetare och för att behålla befintliga medarbetare. En god introduktion för nya medarbetare är en pusselbit i attraktiviteten. Polismyndigheten arbetar systematiskt med introduktion av nya medarbetare och har nyligen utvecklat nya och fler aktiviteter som skapar kontaktytor med den nya medarbetaren redan innan hen har börjat sin första arbetsdag. Introduktionen startar med ett antal digitala preboarding-aktiviteter redan i samband med anställningsbeslutet. Allt för att förbättra vår mottagarförmåga och få medarbetaren att känna sig välkommen och efterlängtad inför sin första arbetsdag. När medarbetaren är på plats första arbetsdagen fortsätter introduktionen/onboardingen med olika moment som syftar till att underlätta för medarbetaren att komma in i arbetet och trivas på arbetsplatsen. Flera av dessa moment är tillgängliga digitalt om så behövs.

Vad gör ni för att underlätta för dem som kommer nya under Corona?
– Att flera pre- och onboarding-aktiviteter nu är digitala hos oss underlättar introduktionen under Coronasituationen. Vi håller avstånd och distans enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och många kontakter sker via videokonferens osv. Detta ger möjlighet att genomföra t.ex. introduktionssamtalet mellan chef och medarbetare trots att distans behöver hållas p.g.a. Corona. Medarbetaren kan även påbörja sin egen kunskapsinhämtning via digitala lösningar. Under Corona får chefer ta ett större ansvar i att anpassa introduktionen och upprätta kontaktvägar till kollegor med mera.

Läs också: Så avslöjar du dina svagheter på jobbintervjun

Försvarsmakten:  “De flesta befattningar är säkerhetsklassade”

Vilka är de mest attraktiva egenskaperna när Försvarsmakten anställer unga/nyexaminerade? *Är det något annat som är avgörande när ni väljer adepter som ni kan tipsa våra läsare om?

– Försvarsmakten är Sveriges näst största myndighet med drygt 25 000 heltidsanställda. Av dessa är cirka en tredjedel civila och resterande anställda soldater/sjömän eller officerare. I organisationen ingår även ett stort antal tidvis tjänstgörande. Dessa utgörs av soldater, reservofficerare samt hemvärnspersonal. Försvarsmakten finns med förband, skolor och staber representerad över hela Sverige.

Läs också: Anders Kompass visselblåste mot övergreppen inom FN

– Den breda verksamhet som bedrivs i Försvarsmakten gör även att ett brett spektra av olika kompetenser efterfrågas kontinuerligt. För att arbeta som soldat eller sjöman krävs grundläggande militär utbildning ”lumpen”. Detsamma gäller officerare och dessa måste även genomgå officersutbildning på 1,5 – 3 år beroende på inriktning. All utbildning är kostnadsfri för den enskilde och dessutom erhålls ekonomiska fördelar under utbildningstiden. För de flesta civila befattningar krävs ingen militär utbildning, men i många fall kan det vara meriterande att ha någon form av militär erfarenhet.

– Attraktiva egenskaper är i viss mån beroende på befattning. Några vanliga generella egenskaper som efterfrågas är högt säkerhetsmedvetande och gott omdöme. Det är inte ovanligt att även civilanställda kommer i kontakt med säkerhetsklassad information. De flesta befattningar är också i säkerhetsklass vilket innebär att kandidaten genomgår en så kallad säkerhetsintervju med kontroll av brottsregister. Med andra ord kan sökande inte ha fällts för (allvarligare) brott eller på annat sätt bedömas ha potentiella säkerhetsmässiga riskfaktorer. En annan vanlig egenskap som ofta efterfrågas är god samarbetsförmåga. Detta eftersom många befattningar innebär tvärfunktionella kontakter/samarbeten internt och ibland även externt. Den sökande bör även besitta en god fysisk status samt vara generellt psykiskt stabil.

Vilka är de mest attraktiva kunskaperna?
– När det gäller kunskaper är detta helt beroende på vilken befattning som ska tillsättas. De flesta civila befattningar kräver en postgymnasial akademisk utbildning som är relevant för tjänsten.

Vad har ni för ingångslön och hur ser löneutvecklingen ut?
– Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning och ingångslönen är beroende på typ av tjänst och hur stort ansvar som följer med tjänsten. Krav på formella meriter och erfarenhet är förstås också faktorer som påverkar lönen. Löneläget och löneutveckling i Försvarsmakten är jämförbart med andra statliga myndigheter.

– När det gäller militär personal är ingångslönen för officer 27 000 kr/mån samt soldat/sjöman 20 500 kr/mån. Detta är grundlönen men den faktiska lönen som utbetalas är som regel betydligt högre. Detta på grund av att det utgår tillägg under övningar och jour. Övningsdygn leder även till att den enskilde kan ta ut längre ledigheter.

– Andra fördelar med en anställning inom Försvarsmakten är att samtliga anställda har rätt till tre timmars träning under arbetstid per vecka. De allra flesta har även tillgång till gym utan kostnad. Som statligt anställd har man dessutom fler semesterdagar. Enligt semesterlagen har man rätt till 25 dagar, men i Försvarsmakten är det 28. Från det år man fyller 40 ökar det till 35, det vill säga 7 veckor. Möjligheten till utveckling genom byte av tjänst eller utbildningar är generellt mycket god inom Försvarsmakten.

Hur många kommer ni anställa i år?
– Under 2020 rekryterades cirka 3000 individer till heltidstjänster inom myndigheten. Av dessa var cirka 1800 militär personal och 1200 civilanställda. Eftersom Försvarsmakten är inne i en tillväxtfas samtidigt som ökande pensionsavgångar står för dörren väntas behovet av nyrekryteringar öka de närmaste åren.

Hur tänker ni kring onboarding i dessa tider?
– Försvarsmakten har anmodat sina underställda att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer så långt det varit möjligt. Ett stort eget ansvar har lagts på chefer med personalansvar samt enskilda medarbetare. Detta har bland annat lett till mer arbete från hemmet samt betydligt fler online- och telefonmöten.

Vad gör ni för att underlätta för dem som kommer nya under Corona?
– I rekryteringar och introduktioner har fjärrmöten tillämpats i betydligt större utsträckning. Uppfattningen är dock att det inte är något som påverkat nyanställdas introduktion på ett menligt sätt. Civilanställda utan militär utbildning/ bakgrund erbjuds att gå en kombattantutbildning, vilket är en komprimerad soldatutbildning.

Förvaltningsrätten i Stockholm: “Söker främst jurister” 

Vilka är de mest attraktiva egenskaperna när Förvaltningsrätten i Stockholm anställer unga/nyexaminerade?
– Vid rekrytering så lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper som till exempel problemlösningsförmåga, ett resultatorienterat arbetssätt, samarbetsförmåga, förmågan att snabbt anpassa sig till nya omständigheter. Ett mycket gott omdöme är en av de mest attraktiva egenskaperna som vi lägger stor vikt vid.

Läs även: Så mycket tjänar jurister 2022

Vilka är de mest attraktiva kunskaperna?
– I många av våra tjänster är det krav på juristexamen eller jur. kand. Vi värdesätter också tidigare erfarenhet från domstol och myndighet. I de arbeten där vi inte har krav på erfarenhet så lägger vi extra stor vikt vid de personliga egenskaperna. 

Är det något annat som är avgörande när ni väljer adepter som ni kan tipsa våra läsare om?
– De som är avgörande när vi anställer är hur väl kandidaten uppfyller de krav som vi ställer på personliga egenskaper och erfarenhet. Så vi ser gärna att man kommer väl förberedd till intervjun och har kompletta ansökningshandlingar för att vi ska kunna få en så korrekt bild av kandidaten som möjligt. 

Vad har ni för ingångslön och hur ser löneutvecklingen ut?
– Vi har inte ingångslön utan tillämpar individuell lönesättning. Löneutvecklingen är även den individuell. 

Hur många kommer ni anställa i år?
– Förutom de notarier som börjar löpande under året så har vi hittills planerat för en rekrytering av föredragande jurister också. 
– Vi får ungefär 50 notarier per år. Det är inte vi som anställer notarier utan det gör notariekansliet på domstolsverket. Vi har haft ganska många rekryteringar redan i år, både tillsvidare och tidsbegränsade. Fram till i höst så kommer vi ha anställt ca 70 personer ur Akavias yrkesgrupper. Ca 30 av dessa är tillsvidareanställningar, där vi har haft krav på erfarenhet. Ca 40 av dessa är tidsbegränsade anställningar på mellan 2-6 månader. Ca 20 ej examinerade ännu som är anställda för sommartjänst. Ca 20 juristtjänster där vi inte har haft krav på erfarenhet där ca 10 av de vi anställde/anställer är relativt nyexaminerade. I höst är planen hittills att vi kommer att anställa ca 5 jurister, i den rekryteringen kommer vi ha krav på erfarenhet. Utöver detta tillkommer notarieanställningarna.

Vilka typ av personer söker ni främst av Akavias yrkesgrupper, ekonomer, tekniker, ingenjörer, personalvetare etc? 
– Vi söker främst jurister men har även bl.a. samhällsvetare, personalvetare, ekonomer och kommunikatörer anställda.

Hur tänker ni kring onboarding i dessa tider?
– Vi har fortsatt med de rutiner vi har kring onboarding. De delar som har gått att digitalisera har vi digitaliserat. Men främst har vi prioriterat att de som är nyanställda ska få vara fysiskt på arbetsplatsen i början för att de ska få komma in i arbetet och i arbetsgruppen. 

Vad gör ni för att underlätta för dem som kommer nya under Corona? 
– I början av anställningen får de allt de kan behöva veta om sin anställning och var man ska vända sig vid eventuella frågor. Men främst vill vi att de ska känna sig välkomna på enheterna/avdelningarna genom fadderskap och digitala fikastunder mm.

Vad är det som gör att ni är så högt rankade bland studenter? 
– Jag tror att många vill arbeta hos oss för att de vill bidra till den viktiga samhällsuppgift som vi utför. Sen tror jag också att vi högt rankade eftersom vi är en stor domstol med spännande rättsområden som erbjuder utvecklingsmöjligheter. 

Åklagarmyndigheten:  ”Gott omdöme och analytisk förmåga”

Vilka är de mest attraktiva egenskaperna när Åklagarmyndigheten anställer unga/nyexaminerade?
– Som nyutexaminerad jurist kan man söka tjänster som beredningsjurist. En beredningsjurist måste vara noggrann, effektiv, självgående och stresstålig, då arbetsbelastningen emellanåt kan vara hög. Det är också viktigt att man har en god förmåga att samarbeta med andra.

–För att bli åklagare behöver man, utöver sin juristexamen, vara notariemeriterad vid tings- eller förvaltningsrätt. De viktigaste egenskaperna som vi ställer som krav hos blivande åklagare är att man ska vara beslutsför, modig och drivande.

Vilka är de mest attraktiva kunskaperna?
– Här är de egenskaper och kunskaper vi efterfrågar hos blivande beredningsjurister:

 • noggrann, strukturerad och kan följa de förhållningsregler och rutiner som finns,
 • ansvarstagande och att man självständigt kan bereda sina ärenden,
 • förmåga att prioritera, arbeta uthålligt och effektivt,
 • stresstålig då arbetsbelastningen vid vissa tillfällen kan vara hög,
 • lätt för att samarbeta, skapa goda arbetsrelationer och har ett öppet förhållningssätt gentemot sin omgivning,
 • serviceinriktad,
 • intresserad av straff- och processrätt,
 • förmågan att uttrycka sig väl i tal och skrift.

– Här är de egenskaper och kunskaper vi efterfrågar hos blivande åklagare:

 • ett stort intresse för straff- och processrätt,
 • juridisk skicklighet,
 • förmåga att samarbeta och leda andra,
 • drivande, kan organisera och prioritera sitt arbete och fatta självständiga beslut,
 • hög stabilitet och ett gott omdöme,
 • god analytisk förmåga och förmåga till kritiskt tänkande.

Vad har ni för ingångslön och hur ser löneutvecklingen ut?
– För åklagare har vi en lönetrappa från det man anställs som åklagaraspirant till att man blir kammaråklagare.
Löneutvecklingen ser ut som följande år 2021:
Åklagaraspirant: 35.000 kr/mån
Assistentåklagare: 37.800 kr/mån.
Assistentåklagare 1 år: 38.700kr/mån.
Kammaråklagare: 43.500kr/mån.
Efter instegslönen som kammaråklagare är lönesättningen individuell.
Lönesättning för övriga befattningar är individuell.

Hur många kommer ni anställa i år?
– Vi kommer att anställa över 150 nya åklagare i år.

Hur tänker ni kring onboarding i dessa tider?
– Hos oss är det viktigt att alla anställda får en bra introduktion. Därför får alla nyanställda en handledare under sin första tid som anställd, oavsett pandemi eller inte.

Vad gör ni för att underlätta för dem som kommer nya under Corona?  
– I vår verksamhet är att det alltid är personal fysiskt på plats. Av den anledningen har nyanställda välkomnats på samma sätt som tidigare.

Kompetenserna som blir viktigast för ditt yrke i framtiden

Tre av fyra arbetsgivare i Akavia Aspekts stora enkätundersökning anser att deras bransch är i behov av ett kompetenslyft. En majoritet menar att det är arbetsgivarna som har det främsta ansvaret för kompetenshöjningen. Många lyfter fram digitalisering, säkerhet och kommunikation som kritiska områden.

Här har vi samlat texterna från temat Kompetenslyft - Så säkrar du din hjärna för fratiden" som belyser vilka kompetenser och förmågor du behöver i framtiden för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. 

Kompetenser och förmågor du behöver i framtidens arbetsliv

Ekonom – Kreativt tänk allt viktigare

Jurister behöver skaffa etisk kompass

Samhällsvetare – Helhetsperspektiv attraktivt

It och tech måste ständigt lära om

Personalvetare – AI driver förändring

Kommunikatörer måste kunna tolka data

Publicerad