Den aktuella studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMC Public Health och baseras på en webbenkät med totalt 2663 chefer på den svenska arbetsmarknaden, varav 901 kvinnor och 1762 män. Avsikten var att ta reda på chefernas attityder till medarbetare som har depression – ett område som det i dagsläget finns förhållandevis lite forskning om, berättar Monica Bertilsson, universitetslektor i folkhälsovetenskap på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet tillika projektledare för studien.

— Både forskning och myndighetsrapporter pekar på att cheferna är viktiga för att stötta personal med depression, till exempel för att underlätta för dem att återvända till eller vara kvar i jobbet trots besvären. Däremot vet vi lite om chefernas kunskap eller kapacitet i dessa frågor, säger hon och fortsätter:

— Det finns några internationella studier som visar att chefer tycker att denna uppgift är mycket svår. Man förstår sig inte på depression som sjukdom, vet inte hur det påverkar arbetsförmågan och förstår inte hur man bör arbetsanpassa. Det är inte så att de vill göra fel, utan chefer verkar bara inte ha kunskapen. Det långsiktiga målet med vår forskning är chefer ska få bättre verktyg för att stötta sin personal.

Monica Bertilsson. Foto Cecilia Hedström

Tydlig könsskillnad i synen på depression
Forskarna fann att 24 procent av de manliga deltagarna – vilket var chefer på olika nivåer och i olika slags företag och organisationer – hade en negativ attityd till deprimerade medarbetare. Hos de kvinnliga cheferna uppgick den motsvarande andelen till tolv procent. Denna skillnad kvarstod även efter att forskarna hade gjort statistiska analyser där de kontrollerade för faktorer som chefernas utbildning, vilken typ av arbetsplats som de jobbade på, hur länge de hade varit chefer och om de hade tidigare erfarenhet av medarbetare med depression. 

— Det hade kunnat vara så att manliga chefer på mansdominerade arbetsplatser har en mer negativ syn på depression. Men även när vi hade tagit hänsyn till sådana variabler och tänkbara förklaringar kvarstod skillnaden i attityd mellan manliga och kvinnliga chefer. Det var förvånande, säger Monica Bertilsson.

Läs också: Chefer som mår psykiskt dåligt  så kan du göra om du är drabbad

Deprimerad personal – en börda i mångas ögon
I studien fick cheferna ta ställning till tolv påståenden som undersökte deras beteendemässiga, emotionella och kognitiva attityder till medarbetare med depression. Attitydskillnaden mellan manliga och kvinnliga chefer var betydande i elva av tolv av dem. Manliga chefer instämde i högre grad i påståendena om att de kände sig osäkra ihop med medarbetare med depression, att dessa medarbetare är en börda för arbetsplatsen och att de inte bör jobba när de tar medicin. Manliga chefer uppgav också i högre utsträckning att de inte skulle göra tillfälliga förändringar i arbetet för att stötta personal med depression eller anställa någon som hade haft depression. De manliga och kvinnliga cheferna svarade dock likadant på påståendet om att det är stressande med en deprimerad anställd. Studien undersökte inte vad skillnaderna beror på, men Monica Bertilsson har en möjlig förklaring.

— Arbetslivet speglas av samhället och attitydundersökningar i Sverige och internationellt visar att män har en annan attityd än kvinnor till psykisk ohälsa. Det handlar troligen inte om att de manliga cheferna är chefer, utan om att de är män. Män tenderar att ha svårare att hantera svaghet, vilket bland annat visar sig i form av att de inte lika ofta söker vård för depression eller andra närliggande sjukdomar.

Hon poängterar dock att detta var en attitydstudie som inte säger något om hur cheferna agerar i praktiken.

Det är också viktigt att ha med sig att vi inte vill vara bombastiska och säga ”titta hur manliga chefer är!”. För oss är detta bara ytterligare en pusselbit i vår strävan efter att ge chefer bättre kapacitet att förhålla sig till och stötta medarbetare som är deprimerade. Om det finns en attitydskillnad mellan kvinnliga och manliga chefer så kan vi inte blunda för det. All kunskap är viktig, säger hon.

Psykisk ohälsa ett växande problem i arbetslivet

Studien visade också att det fanns en högre andel negativa attityder bland högre uppsatta chefer, vilket gällde både kvinnor och män. Därtill framkom att andelen negativa attityder till depression minskade tydligt – såväl hos manliga som kvinnliga chefer – i förhållande till hur många medarbetare med dessa besvär som man hade mött. 

— Det var ett positivt resultat som indikerar att den negativa synen beror på att depression är någonting ”okänt” för många. Ju fler man jobbar med som har dessa besvär, desto mer förändras ens attityd. 

Psykisk ohälsa i arbetslivet är en högaktuell fråga. I till exempel en rapport från Skandia meddelas att andelen av sjukskrivningarna som beror på psykisk ohälsa har ökat från 30 procent till 48 procent mellan 2010 och 2019. Enligt arbetsmiljölagen är det just chefer som ansvarar över de anställdas hälsa och säkerhet, vilket bland annat innebär att de ska vidta åtgärder för att förebygga och hantera ohälsa. Men om chefer har en negativ attityd till depression kan konsekvensen bli att de anställda inte vågar ta upp frågor om psykisk ohälsa och att drabbade medarbetare inte får tillräckligt med stöd, exempelvis i form av arbetsanpassning, berättar Monica Bertilsson.

— Direktiven är tydliga från myndigheter och forskning – cheferna är viktiga för att minska stigmat i arbetslivet kring exempelvis depression, som är en folksjukdom. Men om chefer har en negativ attityd kan det betyda att de har det svårare att förhålla sig till och arbeta med dessa viktiga frågor.

Läs också: Så kan ni skapa goda jobbrelationer i fem steg

Kan leda till ny utbildning
Monica Bertilsson och hennes kollegor har fler studier på gång, bland annat en som undersöker hur chefer använder arbetsanpassning för medarbetare som har depression och ångest. Förhoppningen är att deras forskning ska leda till att chefer får mer kunskap i detta ämne och bättre verktyg för att hjälpa personal som har besvär.

- Det är viktigt att synen på psykisk ohälsa uppmärksammas och diskuteras. Vi vill också i framtiden sätta ihop en chefsutbildning som bygger på denna forskning, där vi nu tar reda på vilka behov som finns ute i arbetslivet. I denna studie har vi nu identifierat en viktig pusselbit, säger hon. 

Den aktuella studien ingår i forskningsprojektet Chefers perspektiv – en saknad pusselbit som i sin tur är en del av det större forskningsprojektet New Ways – psykisk hälsa i arbetslivet, där målet bland annat är att öka kunskapen om hur personer med depression och ångest kan stöttas så att de kan behålla sin förmåga att arbeta.

Behöver du råd eller stöd? Kontakta Akavia

Du som har en utmanade  arbetssituation kan kontakta Akavias rådgivning. Där finns erfarna förhandlare/ rådgivare som kan ge stöd och råd  om du har en ohållbar arbetssituation.

 

Granskning av chefers stress

Så mycket sjukare är kvinnliga chefer

Chefers sjukfrånvaro ökar kraftigt. Extra utsatta är kvinnliga chefer.
– Vårt sätt att arbeta i dag är ohållbart, säger Akavias ordförande Lee Wermelin som öppnar för att arbetsgivare bör rankas utifrån hur de arbetar med att minska den psykiska ohälsan. Akavia Aspekts granskning om chefer arbetssituation publicerades i maj 2022.

HR och personalchefer är mest sjukskrivna

Chefen som backade i karriären för sin hälsa

Chef och stressad – forskare eniga om att chefers arbetsmiljö saknar rutiner

Regeringen öppnar för sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot psykisk arbetsmiljö

Otydliga mandat gör att chefer kläms mellan ledning och medarbetare

Läs också: Mellanchefers arbetsmiljö granskas i stor inspektionsinsats

Granskning om stress och utbrändhet i arbetslivet

En av fem sjuk av jobbstress
Var femte Akaviamedlem har under de senaste åren varit frånvarande från jobbet på grund av arbetsrelaterad stress.
Var tredje anser att de inte får tillräckligt stöd av sina chefer i samband med arbetsrelaterad stress, visar en ny undersökning.
– Det är mycket oroande, säger Patrik Nilsson som är Akavias samhällspolitiske chef. Akavia Aspekts granskning om akademikers stress publicerades i december 2021.

En av fem sjuk av jobbstress

Utbränd: ”Både hjärnan och kroppen var helt slut”

Två dör varje dag av stress på jobbet

Så vill politikerna minska stressen i arbetslivet

Färre får rehabilitering för stress

EKG-mätare ska minska stressen

Läs också: Unga kvinnliga akademiker mest drabbade av stress

Läs också: För lite att göra på jobbet kan göra dig sjuk